عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مزاياي فعاليت بدني منظم بر كسي پوشيده نيست چرا كه به طور گسترده اي در تحقيقات مختلف به آن اذعان شده است. در اين راستا رابطه فعاليت بدني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در مطالعات بسياري دنبال و به اثبات رسيده است. در حاليكه اكثر مطالعات رابطه مثبتي بين آمادگي جسماني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نشان داده اند اما در خصوص رابطه اين فاكتورها با ناهنجاري‌هاي وضعيتي ستون فقرات تحقيقي صورت نگرفته است. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط پيشرفت تحصيلي، ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات ...

تحقيق حاضر با هدف بررسي را بطه مديريت زمان واثر بخشی مديران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر کرج در سال تحصيلي 91-1390 انجام شده است. بدين منظور براي بررسي متغير مديريت زمان چهار مولفه هدف گذاري، اولویت بندي اهداف، اولویت بندي فعاليتها و برنامه ريزي مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقيق به كار رفته در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري شامل مدیران و دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی کرج بود که 51 مدير و 255 دبیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوري داده ها د ...

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير ارزش‌يابي آغازين در افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان وافزايش انگيزه به درس رياضي مي باشد.اين پژوهش با روش تحقيق توصيفي از نوع علی مقایسه‌ای براي تبيين تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته انجام شده است.ابزار جمع آوري اطلا عات پرسش نامه ميزان انگيزه به تحصيل ساخته قلي پور و بهرامي حصاري داراي تأييديه روايي محتوا از طرف اساتيد مي باشد،و پايايي محاسبه شده بوسيله الفاي كرونباخ به ميزان 91 درصد گزارش شده است. انتخاب نمونه آماري403 نفري كه از بين جامع ...

رهبري معلم به طور فزاينده اي به عنوان يک وسيله اصلي براي تغيير و بهبود مدارس تلقي مي‌شود. با توجه به اهميت اين موضوع، تحقيقات زيادي در ادبيات دربارة رهبري معلم انجام گرفته است. با اين حال، بررسي اين موضوع در ايران خيلي مورد توجه قرار نگرفته است. در همين راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسي اعمال رهبري معلم در يک نمونه از مدارس ايران صورت گرفت. براي اين منظور، از 213معلم در22 مدرسه در استان کرمانشاه خواسته شد تا پرسشنامة «رهبري معلم مدرسه» که توسط کاتزنمير و مولر(2009)تدوين شده را ...

این پژوهش با تعیین میزان و نوع مطالعه و عوامل موثر بر آن در دبیران دوره راهنمایی شهر تهران و مقایسه میزان مطالعه آنها از لحاظ جنسیت، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، و سابقه کار آموزشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 9643 نفر بودند که از میان آنها 370 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: (1) پرسشنامه "یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل ثابت"، (2) پرسشنامه "سنجش عوامل موثر بر مطالعه" و (3) پرسشنامه "تعیین نوع مطالعه". داده ها به وسیله ...

تحقیق حاضر تلاشی در جهت بررسی ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در یادگیری زبان خارجی بوده است. فاکتورهای والدین شامل نگرش والدین نسبت به یادگیری زبانهای خارجی و بویژه انگلیسی، میزان همکاری والدین با کلاسی زبان انگلیسی فرزندانشان و به طور کلی در ارتباط با فرایند یادگیری فرزاندانشان و سطح تحصیلات والدین می باشد.اطلاعات مورد نیاز از 300 دانش آموز مقطع اول دبیرستان و والدین آنان گردآوری گردید. بدین منظور، یک آزمون زبان انگلیسی جهت سنجش پیشرفت ...

مسکن بزرگترین مولفه ثروت خانوار و همواره یکی از اساسی‌ترین مسایل اقتصادی هر کشور محسوب می‌گردد و از آنجا که متقاضی آن عمدتا خانوار ( و نه فرد) است لذا خصوصیات خانوار بر انتخاب نوع، مکان و نحوه تصرف آن موثر است. بررسی‌ها نشان از افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه-انسانی که در افزایش قابل‌توجه تعداد پذیرفته‌شدگان و فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه و دانشگاه‌ها و همچنین گرایش به سطوح تحصیلی بالاتر و بنابراین افزایش دانش‌آموختگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و غیره نمود یافته، دارد. از همین رو ه ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه اضطراب و انگیزش پیشرفت و سطح سواد والدین در بین دانش‌آموزان کم‌آموز انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، شامل دانش‌آموزان کم‌آموز دختر پایه‌های: اول، دوم، سوم، دبیرستان‌های شهر مراغه بود نمونه مورد تحقیق شامل 123 دانش‌آموز دارای کم‌آموزی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و برای جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسشنامه‌ی: انگیزه پیشرفت هرمنس، اضطراب کتل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داده که رابطه اضطراب و انگیزه‌ی پیشرفت در دانش‌آموزان کم‌آموز معنادار است و رابطه ...

اهمالکاری‏تحصیلی یکی از شایع‌ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است که همبسته‏های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. بر این‏اساس، در پژوهش حاضر، از میان همبسته‏های زیادی که اهمالکاری‏تحصیلی دارد رابطه‏ی متغیرهایی چون کمال‏گرایی و کیفیت‏زندگی با اهمالکاری‏تحصیلی مورد بررسی قرار‏گرفت و همچنین رابطه‏ی کمال‏گرایی با کیفیت‏زندگی نیز مورد سنجش قرار‏گرفت. شرکت‏کنندگان پژوهش حاضر، 242 دانشجوی دختر و پسر رشته‌های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی بودند. «مقیاس اهمالکاری‏تحصیلی، فرم دانش آموز سولو ...