عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائی که دانشجویان دانشگاهها نقش حساس در برنامه‌ریزی آینده کشور دارند و وجود مسائل آموزشی در کیفیت سطح علمی و وضعیت تحصیلی آنها نقش بسزایی دارد، پس ضروری است که مشکلات آموزشی دانشجویان شناسائی و بر عوامل موفقیت تحصیلی آنها به خاطر پیشگیری از به خطر افتادن سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، آگاهی پیدا کرد. سوال اصلی در این طرح این است که چه علل و عواملی با موفقیت تحصیلی دانشجویان مرتبط است . تا با آگاهی بر این عوامل زمینه موفقیت تحصیلی را برای دانشجویان مهیا و از بروز افت کمی و کی ...

هدف : -1 شناخت ابزار موثر در تبلغات جذب به سطوح مختلف آموزشی نهضت سوادآموزی -2 ارزیابی تبلیغات نهضت از دید مخاطبان -3 بررسی وسایل تبلیغی براساس برد آن در سطح کشور. ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان و سبک هویت آنها انجام گردیده است. در این پژوهش رابطه خرده مقیاس‌های سازگاری تحصیلی (سازگاری با دوره تحصیلی، رسائی هدفها، کارآئی فردی، مهارتها و تمرین‌های مطالعه، بهداشت روانی و مناسبات با افراد دانشکده و همدوره‌ای‌ها) و سبک هویت دانشجویان بررسی گردید. بعلاوه رابطه چند مشخصه جمعیت شناختی (جنس، وضعیت تاهل، وضعیت بومی بودن، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی) نیز با میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان بررسی گردیده است. یافته‌ها ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زن | 
مرد | 

The purpose of this study is(a) to examine the realization patterns of the requestive speech act between persian monolingual parents and Armenian-Farsi bilingual parents requesting their 10-12-year-old children and (b) to discuss the results in terms of sex and level of education of parents and consequently, (c) to expand the scope of speech act studies in terms of the universals of pragmatics. The findings obtained through the analysis of data reveled that there is on signif ...