عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مديريت کمي و کيفي منابع آب از مسائل بسيار مهم پيش روي بشر مي‌باشد. افزايش تقاضاي آب، بالا رفتن سطح زندگي، گسترش آلودگي منابع آب در اثر توسعه فعاليت‌هاي کشاورزي، شهري و صنعتي موجب ايجاد وضع نامساعدي در بسياري از مناطق جهان شده است. اگرچه ممکن است اقيانوس‌هاي جهان نامحدود به نظر برسند، ليکن مقدار آب شيريني که فعلا در دسترس انسان قرار مي‌گيرد محدود است و تنها جزء کوچکي از کل آبي را که از فضا در سطح اين سياره ديده مي‌شود تشکيل مي‌دهد. در درازمدت، تنها آبهاي تجديد شونده اين سياره ...

اغلب توزیع های گسسته کلاسیک مانند پواسون، دوجمله ای، دوجمله ای منفی و سری لگاریتمی متعلق به خانواده توزیع های سری توانی هستند. با وجود اهمیّت خانواده توزیع های سری توانی در پیشبرد مباحث مختلف آماری، در برخی مسائل کاربردی فاقد کارایی لازم می باشند. به عنوان مثال، این توزیعها بر روی داده های تجمعی و داده های شمارشی همبسته با پراکنش زیاد و با فراوانی متورّم (آماسیده) در صفر برازش مناسبی ندارند. از این رو، تعمیم های مختلفی از این خانواده جهت جایگزینی پیشنهاد شده اند. خانواده تو ...

در فصل اول این پایان نامه به نمادها و تعاریفی که در فصل های بعدی مورد استفاده قرار میگیرد اشاره می کنیم و در فصل دوم به بررسی توزیع سری های توانی یک متغیره از جمله توزیع احتمال لاگرانژ،توزیع سری توانی تعدیل یافته،مدلهای احتمال قوسی،توزیع سری های گولد و در نهایت توزیع گیو-کلاستر می پردازیم. در فصل دوم دامنه ی توزیع ها را گسترش داده و آنرا برای توزیع های سری توانی چندمتغیره گسترش می دهیم و توزیع های لاگرانژ چندمتغیره و توزیع های سری توانی تعدیل یافته ی چندمتغیره و گشتاورهای توز ...

در این پایان‌نامه در نظر داریم روشی متفاوت برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئیِ قیمت اختیار خرید اروپایی را روی هر مدل مالی با تلاطم تصادفی، بیان کنیم. ایده اصلی، نشان دادن قیمت اختیار خرید اروپایی در جملاتی از سری توانی با پارامتر همبسته بین فرایند دینامیکی قیمت سهام و تلاطم تصادفی موجود روی آن می‌باشد. ابتدا مدلی کلی از مدل‌‌هایی با تلاطم تصادفی را مطرح کرده و قیمت‌گذاری می‌کنیم، سپس به معرفی و شرح مختصری از نحوه‌ی قیمت‌گذاری روی سه مدل مالی معروف اشتاین- اشتاین، هال- و ...

حلقه ی R آرمنداریز (از نوع سری توانی) گفته می شود، هرگاه Σi≥0aixi Σj≥0bjxj = 0 in R[x] (resp. in R[[x]]), آنگاه برای هر i و j، aibj = 0 . در این پایان نامه تحت یک مفهوم کلی، دو مفهوم را یکی می کنیم. بعضی نتایج شناخته شده حلقه های آرمنداریز به موقعیت کلی توسیع پیدا می کند و بعضی نتایج جدید ازآن به دست می آید. به عنوان مثال، ثابت می شود R، آرمنداریز از نوع سری توانی است اگر و تنها اگر R[[x]] چنین باشد. برای درونریختی یک به یک σ از حلقه ی R و n ≥ 2، ثابت می شود R[x;σ ]=(x ...

برای حلقهR‎‎و متغیرهای‎$x_1‎,... ‎x_n‎،فرض کنید ‎R[x_1]]... [x_n]]‎ بر یک توسیع مرکب حلقه‎R‎‎ ‎‎ دلالت دارد که هر ‎‎ ‎‎[x_i]]‎‎ ‎‎ مانند هر یک از ‎‎ ‎‎[x_i]‎‎ ‎‎ برای چندجمله‌ای‌ها در متغیر ‎‎ ‎‎x_i ‎‎ یا ‎‎ ‎‎[[x_i]] ‎‎ برای سری‌های توانی در ‎‎ ‎x_i‎‎ ‎‎ ثابت است. ‎ به خوبی شناخته شده است که اگر ‎‎ ‎‎R‎‎ ‎‎ یک حلقه نوتری با بعد کرول ‎‎ ‎m‎‎ ‎‎ باشد، در این صورت ‎R[x_1]]... [x_n]]‎ بعد کرول ‎‎ ‎m+n‎‎ ‎‎ دارد. به طوری که فرض می‌کنیم حداقل یکی از ‎‎ ‎[x ...

خطوط لوله واقع بر بستر دریا عمدتاً به صورت غیرمدفون اجرا می شوند. در بعضی از نقاط خط به علت توپوگرافی اولیه بستر دریا و یا شسته شدن خاک زیر لوله، دهانه آزاد ایجاد می گردد که می تواند زمینه ایجاد کمانش رو به بالا را در خطوط لوله ایجاد نماید. از جمله عوامل مهمی که می تواند باعث ایجاد کمانش رو به بالا در خطوط لوله گردد، فشار و حرارت سیال داخلی می باشد. کمانش رو به بالا در خطوط لوله می تواند موجب آسیب های جدی به خط لوله گردد، بنابراین بررسی کمانش خط در اثر فشار و حرارت سیال داخلی ...

در این پایان نامه شرط لازم و کافی برای وجود کدMDSروی حلقه ایده آل اصلی بیان می شود.برای وجود چنین کدهایی باید کد MDSروی همه ی میدان های پایه وجود داشته باشد.در این پایان نامه ساختار کدهای دوری روی حلقه توانی و ایده ال اصلی ارایه داده می شود.تصویر وبالارونده این کدها در لم هنسل کاربرد دارد.در ادامه خانواده های نامتناهی از کدهای خوددوگان MDSروی حلقه متناهی و سری توانی و ایده ال اصلی ارایه داده شده است. همچنین به بررسی کدهای ثابت دوری روی حلقه های زنجیرمتناهی و سری توانی پرداخته ...

در فصل اول این پایان‌نامه، پس از بیان ضرورت استفاده از نظریه‌ی فرایندهای شاخه‌ای دوجنسی، با مفاهیم بنیادی این نظریه آشنا شده و دو حالت زمان-گسسته و زمان- پیوسته‌ی این فرایندها را معرفی می‌کنیم. در فصل دوم، فراند شاخه‌ای دوجنسی را توسط یک مدل ریاضی معرفی کرده و به صورت ناپارامتری، با استفاده از روش ما‌کسیمم درست‌نمایی، توزیع مولودها را براورد می‌کنیم. سپس تحت شرایطی خاص، نشان می‌دهیم که براوردگر به دست آمده براوردگری به‌طور قوی سازگار است. در ادامه یک بازه‌ی اطمینان مجانبی ن ...