عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی بین اشتیاق شغلی و تعارض کار- خانواده و سلامت کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت سرپرست و حمایت خانواده انجام گرفت. این پژوهش توصیفی و از نوع رابطه‌‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسمی یک شرکت بزرگ صنعتی در اصفهان شامل1148 نفر در سال 1391 بودند که از میان آن‌ها 310 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل مقیاس اشتیاق شغلی یوترخت(شوفیلی، سالانوا، گونزالز- روما و بیکر، 2002)، پرسشنامه تعارض کار- خان ...

هدف این پژوهش، بررسی مقایسه بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده و زنان دارای سرپرست شهر تهران بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان دارای سرپرست در شهر تهران در سال 1391 تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش 280 نفر شامل 140 نفر از زنان سرپرست خانواده و 140 نفر زنان دارای سرپرست، بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف (1989) و مقیاس ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مقابله‌اي بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانواده انجام شده است .اين مطالعه از نوع شبه ازمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است. گروه نمونه اين پژوهش متشكل از 40 زن سرپرست خانواده است كه بر اساس نمره پرسشنامه DASS و راهبردهاي مقابله اي انتخاب شدند. از اين افراد به طور تصادفي20 نفر در گروه كنترل و 20 نفر در گروه ازمايش قرار گرفتند. گروه ازمايش در طي 8 جلسه 2 ساعته در طول 2 ماه، مورد آموزش مهارت هاي مقابله ...

به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلفِ حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک می تواند عوارض منفی بر رفاه خانوارها بگذارد و آنها را در مقابل این اشکال ناامنی آسیب پذیر نماید، شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوارها برای شناسایی خانوارهای محروم اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوارها دارد. برای اینکه قادر باشیم تا احتمال فقیر شدن خانوارها را در طول زمان بررسی نماییم، ت ...

پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسه ای است. که به منظور بررسی کیفیت زندگی و مقایسه کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار عضو گروه همیار و زنان سرپرست غیرعضو تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش زنان سرپرست خانوار بالای 20 سال می باشند که از بین آنهابه صورت تصادفی ساده تعداد 50 نفر زن سرپرست عضو گروه همیار و 50 زن سرپرست غیر عضو این گروهها به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب شدند . با توجه به اهداف پژوهش 16، فرضیه درقالب شاخص های کیفیت زندگی مطرح گ ...

مسکن بزرگترین مولفه ثروت خانوار و همواره یکی از اساسی‌ترین مسایل اقتصادی هر کشور محسوب می‌گردد و از آنجا که متقاضی آن عمدتا خانوار ( و نه فرد) است لذا خصوصیات خانوار بر انتخاب نوع، مکان و نحوه تصرف آن موثر است. بررسی‌ها نشان از افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه-انسانی که در افزایش قابل‌توجه تعداد پذیرفته‌شدگان و فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه و دانشگاه‌ها و همچنین گرایش به سطوح تحصیلی بالاتر و بنابراین افزایش دانش‌آموختگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و غیره نمود یافته، دارد. از همین رو ه ...

بنیاد خانواده با ازدواج یک زن و مرد تشکیل و با تولد فرزند یا فرزندان تکمیل می شود و معمولاً کودکان آسیب پذیرترین حلقه پیوسته زنجیر خانواده هستند که با هر فشاری ممکن است گسسته شوند و کودکانی که از خردسالی پناه و مأمن نداشته باشند اغلب دچار استرس ، ترس ، هیجانات و اختلالات روانی شده و یا بر اثر کار و فعالیت زود هنگام اقتصادی ، از آموزش و پرورش مفید محروم شده و حتی ممکن است طعمه باندهای تبهکاری شده و یا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گیرند. در این تحقیق نقش بی سرپرستی خانواده در بز ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد دلبستگی به والدین، دلبستگی به خداوند و سازگاری دانش آموزان بی سرپرست- بدسرپرست و عادی در استان فارس بوده است. نمونه شامل 438 دانش آموز (208 دختر و 230 پسر) بودند که از این تعداد 335 نفر از دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل در ناحیه 4 شیراز و 103 نفر از دانش آموزان بی سرپرست- بدسرپرست خوابگاههای استان فارس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. این افراد پرسشنامه های دلبستگی به والدین (آرمسدن و گرینبرگ، 1978)، دلبستگی به خداون ...

هدف: در پژوهش حاضر ، تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش آن و کاهش اختلالات رفتاری کودکان بی سرپرست استان گلستان بررسی شده است. روش و ابزار: در این پژوهش با طرحی شبه آزمایشی ، نخست به روش نمونه گیری خوشه ای 60 نفر از کودکان دختر بی سرپرست استان که در مراکز نگهداری کودکان بی سپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار داشتند انتخاب و به صورت در دسترس در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند . پس از اجرای پیش آزمون با آزمون های 33 ماده ای هوش هیجانی شوت و پرسشنامه نقاط قوت و ضعف ک ...