عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرطان سرویکس به عنوان یکی از بدخیمی های رایج دستگاه تناسلی زنان است و درصد بالایی از زنان در کشورهای در حال پیشرفت به آن مبتلا هستند. ویروس های پاپیلومای انسانی پر خطر مخصوصا نوع 16 ، با تولید انکوپروتئین های E6 و E7 قادر به سرطانی کردن سلول های ناحیه دهانه رحم هستند. ویروس پاپیلومای انسانی وقتی با عوامل خطر دیگری از جمله مصرف دخانیات، مصرف قرص های ضد بارداری، ازدواج در سنین پایین و ... همراه باشد شانس ابتلا به سرطان دهانه رحم را در فرد بالا می برد. مطالعه حاضر در نظر دارد می ...

در رادیوتراپی هدف رساندن بیشترین مقدار اشعه و آسیب سرطانی و کمترین آسیب به بافتهای سالم اطراف بافت سرطانی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از تصاویر CT scan ناحیه تحت تابش و طرحهای نقشه درمانی هر مقطع، انرژی جذب شده در بافتهای مختلف تعیین و توزیع انرژی در ناحیه تحت تابش برای دو بیمار با سرطان سرویکس در چهار تکنیک مختلف رادیوتراپی(BOX با 10 MVX ، 2 فیلدی، 4 فیلدی و 6 فیلدی با کبالت 60 ) مقایسه شده است . ...
نمایه ها:
کبالت | 
سرطان | 
تابش | 
طراحی | 
رکتوم | 

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی تحت عنوان بررسی کیفیت مراحل تهیه لامهای منفی سیتولوژی سرویکس گزارش شده از درمانگاههای بهداشتی و درمانی دولتی استان اصفهان در سال 1375 می‌باشد و هدف آن تعیین کیفیت مراحل تهیه لامهای منفی سیتولوژی سرویکس و مقایسه نتایج پاپ اسمیرهای موجود در پرونده‌ها با کنترل کیفی بوده است . در طی این مطالعه 2570 لام منفی سیتولوژی سرویکس از آبان ماه سال 1375 لغایت خرداد ماه سال 1376 مورد بررسی قرار گرفتند روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و سپس به صورت تصادفی از درمانگاههای بهدا ...

خواص استروژنیک رازیانه در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است، ولی در ارتباط با عوارض جانبی آن بر روی ارگان‌های مختلف بدن بررسی‌های اندکی وجود دارد. در این پژوهش اثرات آن بر روی بافت سرویکس و واژن در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده و موش‌های صحرایی طبیعی و اواریکتومی نشده مطالعه شده است. برای این منظور تعداد 30 سر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار در پنج گروه و به تعداد 6 سر در هر گروه، با میانگین وزنی 10± 200 گرم انتخاب شدند. گروه اول بعنوان شاهد نگهداری شدند، گروه دوم اواریکتومی ...

ثابت شده است که استفاده از هورمون‌ها PMSG, LH, HCG, GnRH, FSH باعث رشدو نمو فولیکول و آزاد شدن تخمک از فولیکول تخمدان می‌شود. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی استفاده از فاکتور آزادکننده ء گنادوتروپینها و تحریک سرویکس ، جهت آزاد کردن تخمک از فولیکول تخمدانهای شترهای مادهء بالغ و نابالغ می‌باشد. تعداد بیست و دو نفر شتر دو، سه و چهار ساله به طور تصادفی به دو گروه تقسیم و به همهء حیوانات مزبور پروژسترون تزریق شد. نمونه‌های خون در روزهای -1، +1، +3، +5، +7، +10 و +15 از رگ وداج حیوا ...

طرح حاضر پژوهشی توصیفی تحلیلی است که به بررسی و تعیین رابطه بین سن، سن ازدواج، وضعیت اقتصادی اجتماعی، مصرف سیگار، مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری، و تعداد زایمان با بروز نئوپلازی داخل اپی‌تلیایی و کانسر مهاجم سرویکس در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر تهران می‌پردازد. ...
نمایه ها:
سرطان | 
زن | 
تهران | 

در تحقیق انجام شده 62 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که ضایعه مشکوکی بر روی سرویکس این بیماران مشاهده می شد. در این بیماران پاپ اسمیر به صورت روتین انجام گرفته بود. در 45 بیمار التهاب شدید و در 17 بیمار التهاب متوسط گزارش شده بود که تمام بیماران تحت punch biosy سرویکس قرا گرفتند. نتایج حاصل از بیوپسی در بیماران با التهاب شدید به این صورت بود : 28 بیمار Chronic cervicitis 7 بیمار chronic polypoid cervicitis 8 بیمار ...
نمایه ها:
زن | 
رحم | 
سرطان |