عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف: مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل زیادی در القای تحمل ایمونولوژیک مادر علیه جنین نقش دارند. یکی از این عوامل که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، آنزیم ایندول آمین 2 و 3 دی اکسیژناز (IDO) است که باعث کاتابولیسم تریپتوفان می‌شود و نقش مهمی در ایجاد یک بارداری موفق دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سرم موش باردار بر القای بیان آنزیم IDO در سلول‌های دندریتیک بود که می‌تواند به عنوان پایه‌ای در مطالعات کاربردی در خصوص علل ایمونولوژیک سقط جنین استفاده شود. روش بررس ...

آزمون سرم شناسی ویدال به علت سرعت جواب آزمایش و سهولت انجام آن هنوز از متداول ترین روش های تشخیصی بیماری تیفوئید و پاراتیفوئید به شمار می آید، اما قرابت پادگنی (آنتی ژنیک) سازواره (ارگانیسم) ایجاد کننده تیفوئید با سایر عوامل عفونی از قبیل کلی فرم ها، بروسلا ها و فرانسیسلا ها از قابلیت اعتماد این آزمون کاسته است. در این تحقیق سعی شده است متغیر هایی مانند ارزش پیش بینی موارد مثبت و منفی کاذب، حساسیت و ویژگی این آزمون سرم شناسی بررسی و ارزیابی شود. در این تحقیق که از نوع توصیفی- ...
نمایه ها:
حصبه | 
همدان | 

هدف از این بررسی تعیین ارتباط بین انواع اسیدهای چرب دریافتی، غلظت لیپیدها و لیپو پروتئین های سرم با میزان کراتینین سرمی و میزان تصفیه وگلومرولی در بزگسالان ساکن منطقه 13 تهران بود. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس نشان داد که دریافت اسیدهای چرب اشباع به بیش از 10 در صد از کالری دریافتی، میانگین سطح کراتی نین سرم را به طور معنی داری نسبت به دریافت های کمتر افزایش می دهد. دریافت بیش از 7 در صد کالری از اسید اولئیک و بیش تر از 1 در صد کالری از اسید لینو لئیک با افزایش معنی داری در ...

این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی می‌باشد. تعداد نمونه تا 200 نمونه خواهد بود که به شیوه سرشماری از جامعه مورد بررسی انتخاب می‌شوند جامعه مورد مطالعه کلیه افرادی هستند که حداقل مدت یک سال ساکن یزد باشند روش جمع‌آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و آزمایش از افراد مراجعه‌کننده تکمیل و جمع‌آوری می‌گردد. هدف کلی طرح مقایسه تست‌های سرولوژی با آنتی‌ژنهای انستیتو پاستور و انستیتو رازی در بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ی ...

هدف این بررسی مشخص کردن اثرات هیپوتیروئیدیسم بر تغییرات بالینی ، هماتولوژیک و بیوشیمیایی میش های آبستن 3 -4 ماهه است . این بررسی بر روی 12 راس میش آبستن از نژاد آمیخته ایرانی با سن 3-5/3 سال و وزن 45 - 65 کیلوگرم انجام پذیرفت . حیوانات به دو گروه تقسیم شدند . گروه الف) 4 میش به عنوان شاهد ، گروه ب ) 8 میش برای انجام آزمایش ها به منظور ایجاد هیپوتیروئیدیسم . به تمام میش های گروه ب روزانه 5 میلی گرم تیوره ( ‏‎Thiourea‎‏ ) به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام خورانده شد . تعداد ضربا ...

مقدمه: توکسوپلاسموزیس یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد .(Zoonosis) عامل آن توکسوپلاسماگوندی است که یک انگل داخل سلولی اجباری است. انسان ممکن است با خوردن گوشت و فراورده های گوشتی نیم پز و سبزیجات آلوده به این بیماری مبتلا شود. در صورت آلودگی خانم های حامله در سه ماهه اول حاملگی، باعث سقط جنین می شود. روش های سرولوژی یکی از راه های معمول در تشخیص بیماری است. هدف تحقیق، اندازه گیری تیتر آنتی توکسوپلاسما IgG و IgM در سرم خانم های در شرف ازدواج است. مواد و روش ها: نمونه خو ...

به تازگی روش ایمنی سنجی آنزیمی بسیار اختصاصی، برای تشخیص بیماری پنجه گربه معرفی شده است. با و جود این داده هایی در باره کینتیک آنتی بادی ‏‎EIA‎‏ یا ارتباط آن با داده های مربوط به پیگیری بالینی بلند مدت وجود ندارد. همراهی بین کینتیک آنتی بادی، طیف بالینی و طول مدت بیماری در 98 بیمار مبتلا به ‏‎CSD‎‏ مطالعه شده است. یافته های این مطالعه داده های بیشتری را در حمایت از به کارگیری ‏‎EIA‎‏ در تشخیص سرم شناسی ‏‎CSD‎‏ فراهم می کند. ...

این بررسی به علت اهمیت فوق‌العاده بزنجدی ازنظرقابلیت بالای دوقلوزایی وتولید شیر انجام گرفت .از138راس بزموردمطالعه ،46 راس نر و94 راس ماده بودند،سن دامهای مورد مطالعه اززیریکسال تاسه سال که به سه گروه سنی تقسیم شدند.ازنظرجنس نیزبه دوگروه نرو ماده تقسیم گردیدند،واختلاف عناصرشیمیائی موردمطالعه ،سرم خونشان بررسی شد.این مطالعه نشان می دهد که میزان مقادیرکلسیم ،فسفر،گلوکز وپروتئین سرم خون بزنجدی درحدود میزان مقادیر گزارش شده سایرمحققان درمورد نژادهای دیگربزمی باشد،همچنین این مطالعه ...

درباره منشا پاندمیهای آنفلوآنزا که تقریبا هرده سال یکباراتفاق میافتددانشمندان نظریات گوناگونی عرضه میدارند یکی ازاین نظریات که طرفداران بیشتری دارد عبارت است از Genetic Recombination بین ویروسهای انسان وحیوانات ویاانتقال ویروس آنفلوآنزا نوع‌حیوانی به انسان ویابالعکس چنانچه بنظرمیرسدویروس مسئول پاندمی سال 1918-1919 ویروس نوع خوک میباشد وهمچنین بعدازآنکه درسال 1933 برای اولین بار ویروس آنفلوآنزا ازخوک جداگردید مطالعات سرولوژیکی نشان دادکه سرم افراد انسانی دارای آنتی بادی برعلیه ...