عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پاسخ سامانه ایمنی میزبان در برابر آنتی‏ژن‏های گروه‏های خونی دهنده به عنوان مشکل مهم انتقال خون به خصوص برای بیماران نیازمند به دریافت مکرر خون (مانند افراد مبتلا به تالاسمی) مطرح است. یک روش پیشنهادی برای حل این مشکل، پوشش‏دهی آنتی‏ژن‏های سطح سلول قرمز خون با اتصال کووالانسی پلی اتیلن گلایکول فعال شده است. هدف از این مطالعه، به‏دست آوردن شرایط بهینه پوشش‏دهی همزمان آنتی‏ژن‏های اصلی و فرعی با متوکسی پلی اتیلن گلایکول فعال شده با سوکسینیمیدیل والرات و سوکسینیمیدیل کربنات، به صو ...

در این مطالعه تاثیر استرس ناشی از صید در دو روش صید گوشگیر و پره روی پارامترهای خون شناسی، بیوشیمی سرم و برخی پارامترهای اسپرم شناختی ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 16 قطعه مولد ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با استفاده از سرنگ استریل از ورید ساقه دمی آنها خونگیری شد. سپس خون به دو ویال ( یکی محتوی ماده ضد انعقاد و دیگری بدون ماده ضد انعقاد) منتقل و در کنار یخ به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافت. سپس بخشی ...

آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر افزودن مکمل‌های کروم- متیونین و ویتامین C بر عملکرد، مولفه‌های خونی و کیفیت تخم‌مرغ مرغان تخم‌گذار تحت تنش تراکم قفس طراحی و به انجام رسید. در این تحقیق از 360 قطعه مرغ تخم‌‌گذار لگهورن سویه های-‌لاین W-36 28 هفته استفاده گردید. این مطالعه در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3 × 2 × 2 شامل سه سطح کروم آلی (0، 500 و 1000 قسمت در میلیارد)، ‌دو سطح ویتامین C (0 و 500 قسمت در میلیون) و دو سطح تراکم در قفس (5 و 7 قطعه مرغ در هر قفس) انجام پذیرفت. پس از طی ی ...

ترکیبات بیوشیمیایی مایع فولیکولی تخمدان ممکن است تحت تأثیر تغییرات متابولیکی سرم خون و فعالیت متابولیکی سلول‏های فولیکولی ‏باشند. این مطالعه به منظور بررسی ‏تغییرات غلظت برخی ترکیبات متابولیکی و هورمونی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‏های با اندازه‏های متفاوت در گاوهای شیری انجام شد. مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی، کوچک (5‏‏ میلی‏متر>)‏، متوسط (9-6 میلی‏متر) و بزرگ (10 میلی‌متر<) به ‌طور جداگانه استخراج گردید. نمونه‏های خون از سیاهرگ دمی 10 رأس گاو قبل از کشتار ا ...

شوری آب می تواند بر الکتروکاردیوگرام و املاح سرم خون ماهی تاثیر بگذارد. هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن تاثیر شوری های مختلف قابل تحمل ماهی بر الکتروکاردیوگرام و میزان برخی املاح خون ماهی کپور علفخوار بوده است. برای این کار 120 قطعه ماهی کپور علفخوار به 4 تیمار (هر تیمار 10 عدد ماهی و سه تکرار) تقسیم گردید و در معرض 3 غلظت مختلف نمک دریایی(شوری 4، 8 و 12 گرم در لیتر) قرار داده شدند و یک گروه نیز به عنوان شاهد و در آب شیرین نگه داری شد. پس از گذشت 3 هفته، ماهی های تمام گروه ه ...

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح متفاوت آرژینین و پروتئین قابل هضم در جيره‌هاي داراي نسبت ايده‌آل اسيدهاي آمينه در دوره آغازین بر عمکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های سرم خون جوجه‌های گوشتی انجام شد. 400 قطعه جوجه گوشتي نر یک روزه سويه راس 308 در دوره آغازین به 10 تيمار داراي 4 تكرار (جايگاه بستري) اختصاص يافت. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي و به صورت فاكتوريل 5×2 انجام شد. آرژینین قابل هضم شامل پنج سطح 1/05، 1/18، 1/31، 1/44 و 1/57 درصد و سطوح پروتئین قابل هضم شامل 18 و 20 درص ...

بررسی تاثیر استرس حمل و نقل بر روی برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون و ارتباط آنها با هورمون گالانین در سرم خون بز رائینی ده رأس بز نژاد کشمیر ایرانی ( رایینی ) 5 بز نر و 5بز ماده غیر آبستن انتخاب شدند. در روز اول در ساعت 8 صبح و بعد از 3 ساعت گرسنگی در ساعت 11 نمونه‌ها جمع آوری شد. در روز دوم همچنین در ساعت 8 صبح و پس از حمل و نقل 3 ساعته توسط خودرو نمونه خون‌ها گرفته شد. نمونه خون نهایی 24 ساعت پس از حمل و نقل گرفته شد. پارامترهای خونی و غلظت سرمی گالانین، ...
نمایه ها:
تنش | 
بز | 
خون | 

دسترسی به مقادیر مرجع پارامترهای سرمی از اهمیت ویژه ای جهت ارزیابی درمانگاهی و تشخیص بیماری ها در حیوانات مختلف واز جمله آبزیان برخورار است. جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از آنزیم های سرم خون ماهی سفید، خون گیری از ساقه ی دمی 20 ماهی نر و 20 ماهی ماده صید شده از صیدگاه رودخانه تجن انجام گرفت. پس از جدا کردن سرم، مقادیر پارامترهای ALT، AST ، ALP، CPK و LDH اندازه گیری گردید. علاوه بر تعیین مقادیر مرجع جهت کل جمعیت ماهی سفید، مقادیر مرجع مربوط به دو جنس نر و ماده نیز از نظر آماری ...

هدف اصلی در این پژوهش مطالعه جذب پروتئین‌های موجود در سرم خون انسان بر روی نانوهیدروکسی آپاتیت سنتزی می‌باشد. در ابتدا برخی از پارامترهای شیمی فیزیکی مانند دانسیته، ویسکوزیته و هدایت الکتریکی سرم و پلاسمای خون انسان در محدوده دمایی 25 تا 40 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه شد. در مرحله بعد برای سنتز نانو کریستال‌های هیدروکسی آپاتیت به عنوان ماده جاذب از روش رسوب‌گیری از محلول به کمک اشعه مایکروویو که یکی از تکنیکی‌ترین و سریعترین روش‌ها برای سنتز این ماده بیولوژ ...