عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه های فکری با چابکی سازمانی بانک رفاه کارگران (مطالعه موردی: امور شعب استان آذربایجان شرقی) صورت گرفته است. که بدین منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری که بر اساس فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسو ...

دیدگاه مبتنی بر منابع بیان می‌کند که، منابعی که دارای چهار ویژگی با‌ارزش بودن، کمیاب بودن، تقلید ناپذیربودن و غیر قابل جایگزین باشند، می‌تواند برای شرکت مزایای رقابتی فراهم آورند و بر روی عملکرد مالی شرکت‌ها، تاثیر بگذارند. از جمله منابع شرکت، سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. داده ها در سالهای 1381-1386، جمع‌آوری شده اند. این داده‌ها با استفاده ا ...

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و ... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است؛ بطوریکه در این اقتصاد، دانش به عنوان عامل تولید محسوب گردیده و از آن به عنوان مهمترین عامل مزیت رقابتی سازمانها یاد می شود (سیتاران و دیگران، 2002). از مهمترین ویژگیهای دانش، نامشهود یا ناملموس بودن آن است که همین امر، بر سختی ارزش گذاری و اندازه گیری آن می افزاید. درگذشته، سازمانها می توانستند با استفاده از روشهای حسابداری، ارزش و اندازه عوامل ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری روی بهره وری نیروی انسانی بانک کشاورزی شعب غرب کشور با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک کشاورزی ایران می باشد که 376 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده اند. در این راستا از متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری به عنوان متغیر مستقل و از مولفه های بهره وری، چهار مولفه ی وضعیت کاری، هزینه آموزش، ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ابعاد آن با گرایش به نوآوری سازمانی و همچنین تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری در پیش بینی گرایش به نوآوری سازمانی صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی: تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری و ابعاد آن با گرایش به نوآوری ر ...

زمینه: درعصرحاضر،به دلیل وجود رقابت، سرمایه فکری از مهمترین مسائلی است که در نظام بهره وری نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانی مطرح بوده است. سرمایه فکری، مبحث جدیدی است که تلاش می کند تا با حفظ کارکنان نخبه سازمان، زمینه ای را فراهم سازد تا ایشان با شادابی و نشاط بهتر و بیشتر و عمیق تر به وظایف خود بپردازند. آگاهی، مدیریت، برنامه ریزی و توجه به نقش تعیین کننده سرمایه فکری به خصوص در دانشگاه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه مدیران دان ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تحقق سرمایه فکری در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی اصفهان در سال1390 بود. حجم نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی 204 نفر بدست آمد اما پرسشنامه های کامل شده و برگشتی 190 عدد بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد.ابزار اندازه گیری پرسشنامه 48 سوالی محقق ساخته سرمایه فکری بر اساس نظرات بنتیس و همکاران(1991) بود. به منظور تحلیل استنباط ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری وسرمایه مشتری با ابعاد مدیریت روابط مشتری که شامل خدمات،بازاریابی و فروش می باشد میپردازیم.این تحقیق از نوی توصیفی_کاربردی است و جامعه آماری این تحقیق حدود 260 نفراز کارکنان شرکت بیمه دانا شهر تهران میباشد که براساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 155 نفر تعیین شده است.جهت گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است وجهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده ...

دوره کنونی حیات انسان با دگرگونی های پرشتاب در عرصه های مختلف همراه است. لزوم انطباق سازمان ها با تحولات محیطی و پاسخگو بودن به آن ها چنان اهمیتی یافته است که باعث شده در سال های اخیر مفاهیمی چون سرمایه فکری از موضوعات مهم مورد بحث محافل علمی باشد. در واقع تجارب مدیریتی در قرن اخیر به سازمان ها آموخته است که بین سرمایه های مختلفی که در اختیار دارند سرمایه فکری از مهمترین سرمایه هاست که می تواند نقش بسزایی در رشد و تعالی سازمان ایفا کند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ...