عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 274

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سازمانهای ایران در مورد طراحی سیستم ها و الگو های مناسب برای استفاده از دانش موجود، تولید و نشر آن پراکندگی خاصی وجود دارد. اطلاعات و دانش سازمانی، باید در اختیار افرادی قرار داده شود که در تصمیم گیری یا تصمیم سازی دخالت دارند. مدیریت دانش فرآیندی چالش برانگیز است، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و به کارگیری مطلوب آن به نحوه که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند دشوارتر است. اینک مدیران تلاش می کنند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج نموده ...

تاکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی های فیزیکی بود در حالی که در اقتصاد نوین، ارزش از بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می شود. یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با سرمایه فکری و منظور کردن آن در صورت های مالی و تمایل شرکتها به سنجش و گزارش سرمایه فکری است. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر بین سرمایه ...

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت‌ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می‌نمایند. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف از مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک، به عنوان معیار سنجش سرمایه فکری استفاده شده است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی‌ها و سود هر سهم نیز به عنوان شاخص‌های عملکرد در نظر گرفته شده‌ا ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اقدامات منابع انسانی وبازارگرایی داخلی برعملکردسازمانی و با لحاظ نمودن سرمایه فکری به عنوان متغیر میانجی انجام شده است. بدین منظور، پس ازمشخص شدن حجم نمونه ازطریق جدول مورگان، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها برگرفته ازتحقیقات معتبر بین المللی، انتخاب و پس از اطمینان از روایی و پایایی ، در میان نمونه ای متشکل از 290 نفر از کارکنان صنایع مس شهید باهنرکرمان توزیع گردیده است.درنهایت پس ازتجزیه وتحلیل داده ها ازطریق تحلیل مسیر وآزمون سبل، نتایج آ ...

از ديدگاه استراتژيك امروزه از سرمايه فكري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك سازمان به توانايي اش در مديريت اين منابع كمياب بستگي دارد. در اين پژوهش عناصر و مؤلفه هاي سرمايه فكري تحت عنوان سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، و سرمايه رابطه اي در نظر گرفته شده و به عنوان متغيرهاي مستقل مي باشند همچنين كارآفريني سازماني نيز متغير وابسته در نظر گرفته شده است. روش تحقيق از نظر روش انجام از نوع توصيفي– همبستگي مي باشد. تعداد 107 نفر از مديران و كارشناسا ...

از آنجا كه سرمايه فكري یکی از دارايي هاي نامشهود است که در صورت هاي مالي به صورت جداگانه شناسايي و اندازه گيري نمي شود سعي بر آن شد تا تاثير اين دارايي بر عملكرد شركت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد.در اين پایان نامه ، ابتدا اجزا و مدل هاي سنجش سرمايه فكري معرفي شده و سپس از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری براي سنجش سرمايه فكري شركت ها استفاده گردید. اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی بر اساس این مدل محاسبه و پس از استخراج ا ...

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و ... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است؛ بطوریکه در این اقتصاد، دانش به عنوان عامل تولید محسوب گردیده و از آن به عنوان مهمترین عامل مزیت رقابتی سازمانها یاد می شود (سیتاران و دیگران، 2002). از مهمترین ویژگیهای دانش، نامشهود یا ناملموس بودن آن است که همین امر، بر سختی ارزش گذاری و اندازه گیری آن می افزاید. درگذشته، سازمانها می توانستند با استفاده از روشهای حسابداری، ارزش و اندازه عوامل ...

صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که استفاده زیادی از منابع انسانی و دانش داشته که این منابع نامشهود بوده و سرمایه فکری محسوب می شوند. در سطح تئوریکی، محققان برجسته بیان می کنند که سرمایه فکری بر عملکرد مالی تاثیر داشته و تحقیقات تجربی زیادی در شرکت ها و صنایع مختلف این رابطه را تایید می نماید. لازم به ذکر است که سرمایه فکری جز مهمترین عوامل خلق ارزش در اکثر سازمان های کنونی شناخته شده است. بنابراین شناسایی، مدیریت و تقویت سرمایه فکری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در راستای تا ...

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و داراییهای نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. امروزه نحوه استفاده از داراییهای نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت و بقای سازمانها دارد بطوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده، داراییهای نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزای آن سرمایه های فکری هستند که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی ...