عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه نیاز به سرمایه فکری جهت ربودن گوی سبقت از رقبا در عصر تغییرات فزاینده و سریع و یافتن استفاده مناسب و اعتلای آن بیش از پیش احساس می گردد، یکی از عوامل تاثیرگذار در نهادینه و اعتلای تحریم اقتصادی، سرمایه فکری است. و با توجه به برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرایندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری بیش از ییش اهمیت یافته است. در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سا ...

در سازمانهای ایران در مورد طراحی سیستم ها و الگو های مناسب برای استفاده از دانش موجود، تولید و نشر آن پراکندگی خاصی وجود دارد. اطلاعات و دانش سازمانی، باید در اختیار افرادی قرار داده شود که در تصمیم گیری یا تصمیم سازی دخالت دارند. مدیریت دانش فرآیندی چالش برانگیز است، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و به کارگیری مطلوب آن به نحوه که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند دشوارتر است. اینک مدیران تلاش می کنند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج نموده ...

تاکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی های فیزیکی بود در حالی که در اقتصاد نوین، ارزش از بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می شود. یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با سرمایه فکری و منظور کردن آن در صورت های مالی و تمایل شرکتها به سنجش و گزارش سرمایه فکری است. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر بین سرمایه ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اقدامات منابع انسانی وبازارگرایی داخلی برعملکردسازمانی و با لحاظ نمودن سرمایه فکری به عنوان متغیر میانجی انجام شده است. بدین منظور، پس ازمشخص شدن حجم نمونه ازطریق جدول مورگان، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها برگرفته ازتحقیقات معتبر بین المللی، انتخاب و پس از اطمینان از روایی و پایایی ، در میان نمونه ای متشکل از 290 نفر از کارکنان صنایع مس شهید باهنرکرمان توزیع گردیده است.درنهایت پس ازتجزیه وتحلیل داده ها ازطریق تحلیل مسیر وآزمون سبل، نتایج آ ...

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و ... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است؛ بطوریکه در این اقتصاد، دانش به عنوان عامل تولید محسوب گردیده و از آن به عنوان مهمترین عامل مزیت رقابتی سازمانها یاد می شود (سیتاران و دیگران، 2002). از مهمترین ویژگیهای دانش، نامشهود یا ناملموس بودن آن است که همین امر، بر سختی ارزش گذاری و اندازه گیری آن می افزاید. درگذشته، سازمانها می توانستند با استفاده از روشهای حسابداری، ارزش و اندازه عوامل ...

صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که استفاده زیادی از منابع انسانی و دانش داشته که این منابع نامشهود بوده و سرمایه فکری محسوب می شوند. در سطح تئوریکی، محققان برجسته بیان می کنند که سرمایه فکری بر عملکرد مالی تاثیر داشته و تحقیقات تجربی زیادی در شرکت ها و صنایع مختلف این رابطه را تایید می نماید. لازم به ذکر است که سرمایه فکری جز مهمترین عوامل خلق ارزش در اکثر سازمان های کنونی شناخته شده است. بنابراین شناسایی، مدیریت و تقویت سرمایه فکری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در راستای تا ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت ریسک شرکت ها می باشد. در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 65 شرکت برای یک دوره زمانی 5 ساله (بین سالهای 1385 تا 1389) از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گرفته شده است و اثر اجزای سرمایه فکری بر مدیریت ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفته است، در این تحقیق متغیر مدیریت ریسک به عنوان متغیر وابسته و برای متغیر مستقل نیز از سه متغیر سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری به عنوان نمایندگانی برای متغیر سرمایه فکری استفاده شد ...

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکت ها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن ها نباشد. آن چه که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید، دارایی های نامشهود و به عبارتی سرمایه های فکری آن هاست امّا از آن جا که سرمایه فکری درصورت های مالی منعکس نمی شوند و درعین حال در تصمیم گیری تاثیرگذار می باشد، لازم است که در زمینه شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری توجه بیشتری شود. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری ه ...

از آنجا که سرمایه فکری یکی از دارایی های نامشهود بوده که در سطح صورت های مالی به صورت جداگانه شناسایی و اندازه گیری نمی شود سعی بر آن شد تا تاثیر این دارایی بر عملکرد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد.در این مقاله ابتدا، اجزا و مدل های سنجش سرمایه فکری معرفی شده و سپس از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها استفاده گردید. اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی بر اساس این مدل محاسبه و پس از استخراج اع ...