عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 175

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل کمی و کیفی موفقیت دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی در دستیابی به دانشگاه، با تأکید بر نقش متغیر های سرمایه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.فرضیه های اصلی به دنبال بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراری سال تحصیلی (88 – 1387) است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان درگز و منطقه نوخندان از توابع استان خراسان رضوی است.حجم جامعه نمونه مورد نظر 442 نفر می باشد، روش ...

این پژوهش با هدف " بررسی رابطه‌ی سرمایه فرهنگی با نوع آرایش زنان 25 تا 35 ساله مناطق 2 و 16 شهر تهران" انجام گردید. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است تا مقایسه‌ای میان سرمایه‌ی فرهنگی سطوح مختلف اقتصادی جامعه انجام داده و بر مبنای ابعاد سرمایه‌ی فرهنگی و جایگاه اقتصادی، نوع و میزان آرایش و مدیریت بدن زنان را تشریح کند. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی زنان 25-35 سال مناطق 2 و 16 تهران بودند که از این میان تعداد 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات مورد ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر روی نگرش های تقدیرگرایانه در میان دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شده است . اهداف این پژوهش به طور خلاصه عبارتند از : برآورد میزان تقدیرگرایی در میان دانشجویان وتحلیل نگرش های تقدیرگرایانه با توجه به موقعیت اقتصادی و فرهنگی آنها . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 90-89 تشکیل می دهند که با حجم نمونه 400 نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند.در این پژوهش به مطالعه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،سرمایه اقتصادی، ...

هویت یکی از مفاهیم پیچیده در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود. پدیده‌ای چندوجهی که از مناظر مختلف، مبانی و معانی گوناگونی را نمایان می‌سازد. در یک نگاه کلی می‌توان هویت را حاصل دیالکتیک نظام ذهنی و ساختار اجتماعی و فرهنگی قلمداد نمود. هویت فرهنگی یک از ابعاد اصلی ساختار هویت است. هویت فرهنگی افراد یک جامعه، ‌الهام گرفته از ویژگی‌های محیط جغرافیایی، جهان‌بینی، خواست‌ها و آرزوها، غم‌های مشترک، احساسات و اعتقادات است که به افراد آن جامعه و آن ملت، تشخص و هویت فرهنگی م ...

جذابیت جسمانی از جمله موضوعاتی است که در دوران مدرن استاندارد‌های جدیدی پیدا کرده و از عوامل شکل دهنده روابط افراد محسوب می‌شود، به طوری که مدیریت بدن در دوران مدرن اهمیت بیشتری پیدا کرده است و رفتار‌های گوناگون بهداشتی نظیر بدن سازی، رژیم‌های غذایی، تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف برای مراقبت از بدن پدیدار شده است. بر مبنای دیدگاه سرمایه فرهنگی که به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. یکایک انسان‌ها دارای «پیشینه فرهنگی» هستند که از طریق فرایند ...

سرمایه فرهنگی به عنوان نیروی محرک در تجدید حیات فرهنگی هر کشور در تمامی حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موثر بوده و جوامع با تکیه برآن می‌توانند به منفعت طلبی مادی ومعنوی دست یابند. به همین منظور در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شرکت تحقیقات الکترونیک ایران با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری AHP-FAZZYبا روش چانگ پرداختیم. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به شیوه مقطعی در سال 1394 انجام شده است. حجم نمونه شامل 87نفر از کارکنان ب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان شهر شیراز صورت گرفته است. روش تحقیق،پیمایش و تکنیک جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه ، 388 نفر از زنان متاهل25-50ساله شهر شیراز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است.چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه بوردیو،تنظیم و بر اساس آن فرضیه هایی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادهر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (ذهنی،عینی،نهادی) با سبک زندگی زنان متأهل شهر شیراز رابطه دارد. همچنین ...

زیستن در دهه دوم قرن بیست و یکم اقتضا می کند که در باب دموکراسی سخن برانیم و میزان حمایت و یا مخالفت از آنرا بسنجیم. امروز دیگر هیچ جای جهان پناهی برای گریز از تفکر درباره دموکراسی نیست؛ چه در غرب باشی و چه در شرق. توسعه وسایل ارتباط جمعی و ارزان و فراگیر شدن دسترسی به آن برای همگان به همراه کاهش یافتن کنترل دولتها بر مرزهای فکری و فرهنگی سرزمینهای خود، سرعت انتقال ایده های را به صورت معجزه آسایی فزونی داده است. این امر سبب گسترش ایده دموکراسی به سان "ویروسی" در نقاط مختلف جه ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و عادت واره بر طلاق عاطفی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی از نوع تبیینی استفاده شده است. ابزار اندازه-گیری پرسشنامه‌ محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل 25تا 70سال می‌باشند که به مراکز مشاوره در منطقه سه تهران مراجعه کرده بودند. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه برابر با 230 نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیر وابسته‌ی تحقیق میزان طلاق عاطفی بوده که سعی شد اثرات متغیرهای ...