عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل کمی و کیفی موفقیت دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی در دستیابی به دانشگاه، با تأکید بر نقش متغیر های سرمایه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.فرضیه های اصلی به دنبال بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراری سال تحصیلی (88 – 1387) است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان درگز و منطقه نوخندان از توابع استان خراسان رضوی است.حجم جامعه نمونه مورد نظر 442 نفر می باشد، روش ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی آثار آموزشی و پرورشی سناریوی مدیریت برای پرورش با توجه به شاخصهای سرمایه فرهنگی و تعیین آثار پرورشی و آموزشی این سناریو است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دبیرستانی شهرستان بهارستان می‌باشد. در این پژوهش تعداد 116 معلم مرد و 104 معلم زن با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سرمایه فرهنگی شامل 36 گویه است. برای انجام پژوهش حاضر ابتدا شاخصهای سرمایه فرهنگی از ادبیات تحقیق ...

این پژوهش با هدف " بررسی رابطه‌ی سرمایه فرهنگی با نوع آرایش زنان 25 تا 35 ساله مناطق 2 و 16 شهر تهران" انجام گردید. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است تا مقایسه‌ای میان سرمایه‌ی فرهنگی سطوح مختلف اقتصادی جامعه انجام داده و بر مبنای ابعاد سرمایه‌ی فرهنگی و جایگاه اقتصادی، نوع و میزان آرایش و مدیریت بدن زنان را تشریح کند. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی زنان 25-35 سال مناطق 2 و 16 تهران بودند که از این میان تعداد 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات مورد ...

هویت یکی از مفاهیم پیچیده در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود. پدیده‌ای چندوجهی که از مناظر مختلف، مبانی و معانی گوناگونی را نمایان می‌سازد. در یک نگاه کلی می‌توان هویت را حاصل دیالکتیک نظام ذهنی و ساختار اجتماعی و فرهنگی قلمداد نمود. هویت فرهنگی یک از ابعاد اصلی ساختار هویت است. هویت فرهنگی افراد یک جامعه، ‌الهام گرفته از ویژگی‌های محیط جغرافیایی، جهان‌بینی، خواست‌ها و آرزوها، غم‌های مشترک، احساسات و اعتقادات است که به افراد آن جامعه و آن ملت، تشخص و هویت فرهنگی م ...

جذابیت جسمانی از جمله موضوعاتی است که در دوران مدرن استاندارد‌های جدیدی پیدا کرده و از عوامل شکل دهنده روابط افراد محسوب می‌شود، به طوری که مدیریت بدن در دوران مدرن اهمیت بیشتری پیدا کرده است و رفتار‌های گوناگون بهداشتی نظیر بدن سازی، رژیم‌های غذایی، تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف برای مراقبت از بدن پدیدار شده است. بر مبنای دیدگاه سرمایه فرهنگی که به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. یکایک انسان‌ها دارای «پیشینه فرهنگی» هستند که از طریق فرایند ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان شهر شیراز صورت گرفته است. روش تحقیق،پیمایش و تکنیک جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه ، 388 نفر از زنان متاهل25-50ساله شهر شیراز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است.چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه بوردیو،تنظیم و بر اساس آن فرضیه هایی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادهر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (ذهنی،عینی،نهادی) با سبک زندگی زنان متأهل شهر شیراز رابطه دارد. همچنین ...

به جهت اهمیت و گستردگی نقش خانواده، بسیاری از تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی و فرهنگی، خانواده را به عنوان یک منبع مهم تولید یا فرسایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی ذکر کرده‌اند. مدرسه نیز به عنوان گروه ثانویه تأثیری به‌سزا در رشد اجتماعی و جامعه‌پذیری کودکان دارد. مدرسه نهادی است که رسمأ توسط جامعه موظف به اجتماعی‌کردن دانش‌آموزان در زمینه‌ی مهارت‌ها و ارزش‌هایی خاص شده است. اگر دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش بتوانند ارزش‌ها و هنجارها و فرهنگ جامعه را به طرز صحیح به نس ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در بین زنان 18 تا 60 سال ساکن شهر ساری بود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت. جامعه‌ی آماری زنان ساکن در خانوارهای معمولی شهر ساری بود که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان، 300 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای بود. پس از اجرای ابزار پژوهش و تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های تحلیل همبستگی و ضرایب مبتنی بر خی دو، تحلیل همبستگی پیرسن و رگرسیون چند متغیره با روش اینتر، نتایج نشان داد بین س ...

رسالۀ حاضر، به بررسی عوامل موثر بر هویت محله‌ای در بین شهروندان محله‌های ده ونک و بلوار فردوس تهران می‌پردازد. بر اين اساس، بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله‌ای هدف اصلي اين تحقيق مي‌باشد. محله‌های شهری یکی از کانون‌های خرد و ملموس شکل‌گیری هویت‌های فرهنگی و تعلق اجتماعی هستند.ارزش‌ها و هنجارهای محله‌ای، نخستین برخورد ملموس افراد با هویت فرهنگی را شکل می‌دهند و اغلب به صورت مناسبات چهره به چهره، حس تعلق اجتماعی را تقویت می‌کنند. هويت محله‌اي، احساس تعلق مکانی و اين هماني با محيط ...