عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با ابداع و گسترش شبکه های جهانی اینترنت ظرفیت ذهنی انسانها و در نتیجه شتاب تغییرات و توسعه، فزونی یافته ،وفرصتهای ارزش آفرینی در حال جا به جایی از مدیریت سرمایه های مشهود به مدیریت استراتژی دانش پایه ای است که هدف آن بکارگیری سرمایه های نامشهود یک سازمان می باشد همسو سازی یکی از عوامل ایجاد هم افزایی متغیر های همسو شده و بهره گیری از شایستگی های آنها است از این رو تاکید بر همسوسازی امری مهم است .در اینجا برای طبقه بندی سرمایه های نامشهود از مدل ارائه شده در کارت امتی ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. سرمایه اجتماعی را می‌توان تأثیر اقتصادی مولفه‌های فرهنگی یک سیستم اجتماعی دانست که در آن مولفه‌هایی نظیر اعتماد، مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه‌ای، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می‌شوند تا هزینه‌های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی، رایزنی‌های مدیریتی، کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر پایین آمده و امکان استفاده از زمان و سرمایه در جهت انجام فعالیت‌هایی با بهره‌وری بیشت ...

نیروی انسانی به عنوان مهم ترین، گرانترین و با ارزش ترین سرمایه سازمانی محسوب می شود. انسان تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی نقش اصلی را در میان کلیه عوامل دارد. می توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی توانمند سازی می باشد. توانمند سازی ...

تاکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی های فیزیکی بود در حالی که در اقتصاد نوین، ارزش از بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می شود. یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با سرمایه فکری و منظور کردن آن در صورت های مالی و تمایل شرکتها به سنجش و گزارش سرمایه فکری است. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر بین سرمایه ...

سرمایه اجتماعی،به عنوان منبعی برای سازمان ها و افرادی است که با استفاده از آن به اهداف خود دستیابی پیدا کنند. ارتباطات به ویژه روابط عمومی، نقشی مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی به وجود آورد.اساس سرمایه اجتماعی از شبکه های مرتبط ارتباطات و مراودات اجتماعی به وجود می آید (هزلتون،2009).این پژوهش در پاسخ به این مساله مطرح شده است که چگونه فعالیت ها و عملکرد ارتباطی روابط عمومی در تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی به طور اعم، سرمایه اجتماعی سازمانی به طور اخص نقش دارد.هدف اصلی این پژو ...

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه‌های فکری بر توسعه توان رقابتی شرکت سایپا پرداخته شد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود برای گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامه شامل 90 سوال در خصوص سرمایه فکری و توان رقابتی استفاده شد. همچنین برای سنجش سرمایه فکری، ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه‌ای بکار گرفته شدند. پرسشنامه مورد پس از طراحی و تائید روایی و پایایی آن، میان 179 نفر از مدیران مستقیم و معاونان، مدیر ...

در حسابداری برای سنجش و مدیریت عملکرد، تصمیمات سرمایه گذاری سازمان و گزارشگری عملکرد به ذینفعان، گزارشگری سرمایه فکری و مدیریت آن ضروری به نظر می رسد.در اقتصاد مبتنی بر دانش ،موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت سرمایه های فکری بستگی دارد و برای اینکه این داراییها مدیریت شوند ،نخست باید آنها شناسایی و اندازه گیری شوند.اجزای سرمایه فکری در یک طبقه بندی ساده شامل سرمایه انسانی،سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری است.از این رو هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی رابطه بین اجزای سرمایه فکری با سود ...

پس از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن 21 قرن اقتصاد دانش و اطلاعات می‌باشد. در اقتصاد دانشی، سرمایه فکری بعنوان عاملی نوین در تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند. هدف از نگارش مقاله حاضر، شناسایی میزان تاثیر ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه‌های انسانی، سازمانی و رابطه‌ای با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی می‌باشد. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی نشان می‌دهد که در میان اجزای سرمایه انسانی، "کارایی آموزش کارکنان"، "کسب هویت ...

سوال کلیدی پژوهش حاضر آن است که در پرتو پارادایم رفتار سازمانی مثبت گرا کدامیک از پیش آیندهای سازمانی در فرایند شکل‌گیری احساس خوب بودن و آرامش در نیروی انسانی تأثیرگذارند؟ پژوهش حاضر به تبیین پدیده بهروزی سازمانی در سازمان‌های دولتی پرداخته و هدف غایی آن، طراحی الگوی شکل‌گیری فرایند بهروزی سازمانی است. بر این اساس نخست به اتکای پیشینه پژوهش، پیش‌آیندهای موثر بر شکل‌گیری این پدیده بر مبنای پارادایم مثبت‌گرایی و ملهم از مطالعات میان رشته‌ای که از بستر علومی نظیر روان‌شناسی، جا ...