عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه سرمایه فکری ( و اجزای آن) با عملکرد شعب بانک ملی ایران در سطح استان تهران است. در واقع، این تحقیق می کوشد که اولاً رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و سپس رابطه هر یک از آنها با عملکرد سازمانی را بررسی و مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر استراتژی همبستگی است و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه)صورت پذیرفته است. جامعه آماری کلیه روسا یا معاونین هریک از 558 شعب ...

امروزه عملکرد سازمان‌ها و به ویژه بانکها تنها بر حسب موضوعات مالی ارزیابی نمی‌شود بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که علاوه بر بهبود موضوعات مالی، بقا و جاودانگی غیرمالی سازمان‌ها را تضمین می‌کنند. کارشناسان به این عوامل عناوینی چون دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های دانش محور و سرمایه فکری داده‌اند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزاء آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی) بر روی مزیت رقابتی در شعب یکی از بانکهای شهر کرمانشاه بود. شاخص‌های که برای سنجش مزیت ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تغییرات سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری سرمایه فکری از روش پالیک و برای طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل مختلف چرخه عمر از روش دسته بندی آنتونی و رامش (1992) و بلک (1998) استفاده شده است. هم‌چنین در این تحقیق مراحل مختلف چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل و سرمایه فکری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده تا بدین ترتیب با تغییرات چرخه عمر میزان سرمایه فکری شرکت ها در آن دوره‌ها سنجیده شده و با ...

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) اقدام به اندازه گیری سرمایه فکری در سه طبقه سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری کرده ایم. چالش دیگر مرتبط به سرمایه فکری سنجش تاثیر این منبع بسیار مهم شرکت در عملکرد می باشد که در این پژ‍وهش با معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت Q-توبین به عنوان معیارهای عملکرد، تاثیر سرمایه فکری را بر این معیار ها مورد ارزیابی قرار داده ایم. . که نتایج حاصل از واکاوی داده ها برای فرضیه اول نشان داد کهنتایج ...

چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر سود هر سهم در صنعت پتروشیمی است. برای اندازه گیری سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری و برای بررسی تاثیر ضریب ارزش افزوده حاصل از سرمایه فکری و هر یک از سه اجزای تشکیل دهنده( کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه فیزیکی و کارایی سرمایه ساختاری) از رگرسیون پنل دیتا استفاده شده است. نمونه شامل ۱۵ شرکت در صنعت پتروشیمی و برای دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۶ می باشد. یافته های آزمون رگرسیون پنل دیتا در صنعت پتروشیمی مشخص کرد که صرفا ک ...

تاکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی های فیزیکی بود در حالی که در اقتصاد نوین، ارزش از بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می شود. یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با سرمایه فکری و منظور کردن آن در صورت های مالی و تمایل شرکتها به سنجش و گزارش سرمایه فکری است. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر بین سرمایه ...

از ديدگاه استراتژيك امروزه از سرمايه فكري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك سازمان به توانايي اش در مديريت اين منابع كمياب بستگي دارد. در اين پژوهش عناصر و مؤلفه هاي سرمايه فكري تحت عنوان سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، و سرمايه رابطه اي در نظر گرفته شده و به عنوان متغيرهاي مستقل مي باشند همچنين كارآفريني سازماني نيز متغير وابسته در نظر گرفته شده است. روش تحقيق از نظر روش انجام از نوع توصيفي– همبستگي مي باشد. تعداد 107 نفر از مديران و كارشناسا ...

مقوله دانش به عنوان یک منبع استراتژیک در قرن 21 ظهور کرده است، بسیاری از شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در بخش های تولیدی و خدماتی خود شروع به معرفی و اجرای مدیریت دانش نموده اند.اقتصادی که درآن دانش و دارائی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است.در این راستا تغییرات بسیار سریع عوامل اقتصادی و محیط کسب و کار در سالهای اخیر سازمان ها را به مدیریت سرمایه فکری به عنوان ابزاری در مدیریت دانش سوق داده است. در این پایان نامه سعی شده است تا بین بخش های ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش بر نوآوری سازمانی با تحلیل سرمایه فکری می باشد. در این راستا تلاش شده است با ارائه مفاهیم وتعاریفی از آموزش ضمن خدمت، سرمایه فکری و هریک از ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای) و نوآوری سازمانی، ارتباط بین این متغیرها به طور صریح بیان شود و فرضیات زیر مورد بررسی قرار گیرد : 1. آموزش ضمن خدمت بر نوآوری سازمانی در شرکت دارویی ایران- هورمون تاثیر می گذارد. 2. سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت دارویی ایران- هورمون تاثیر ...