عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 389

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق درصدد شناسایی رابطه بین استفاده از فضاهای مجازی بر سرمایه فکری کارمندان شهرداری منطقه20 است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه شولتز و تئوری شکاف اطلاعاتی (تیکنو،دونوهو) می باشد. روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می‌باشد که بر روی 292 نفر از کارمندان شهرداری منطقه20 از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند صورت گرفته است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار استنباطی و آزمون‌های (وی کرامر، کندال، ضریب پیرسون و ضرایب رگرسیونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طب ...

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) اقدام به اندازه گیری سرمایه فکری در سه طبقه سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری کرده ایم. چالش دیگر مرتبط به سرمایه فکری سنجش تاثیر این منبع بسیار مهم شرکت در عملکرد می باشد که در این پژ‍وهش با معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت Q-توبین به عنوان معیارهای عملکرد، تاثیر سرمایه فکری را بر این معیار ها مورد ارزیابی قرار داده ایم. . که نتایج حاصل از واکاوی داده ها برای فرضیه اول نشان داد کهنتایج ...

منابع انسانی در صورتی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند که منابع جدید مولد ثروت باشند و مفهوم سرمایه انسانی این حقیقت را بیان می‌کند که انسان‌ها در خود سرمایه گذاری می‌کنند. هم چنین سرمایه انسانی یک مفهوم اقتصادی است که ویژگی‌های کیفی انسان اعم از آموزش، تخصص، مهارت، دانش و خلاقیت و نوآوری که عموماً نوعی سرمایه است را با خود به همراه دارد. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه‌گذاری کشور، باعث بهره‌برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می‌گردد و عاملی مهم در فرایند رشد ...

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه سرمایه فکری ( و اجزای آن) با عملکرد شعب بانک ملی ایران در سطح استان تهران است. در واقع، این تحقیق می کوشد که اولاً رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و سپس رابطه هر یک از آنها با عملکرد سازمانی را بررسی و مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر استراتژی همبستگی است و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه)صورت پذیرفته است. جامعه آماری کلیه روسا یا معاونین هریک از 558 شعب ...

هدف اصلی تحقیق حاضر محاسبه بازده سرمایه اجتماعی برای کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. برای رسیدن به این هدف، از معادلاتی که طی تعمیم مجدد مدل رشد تعمیم یافته سولو توسط ایشیسه و سوادا (2009) بدست آمده اند، استفاده شده است. این معادلات برای 24 کشور منتخب در حال توسعه، طی دوره 2008-1995 برآورد شده است. در نتایج تخمین معادلات مذکور با روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله ای(2SLS)، بازده سرمایه اجتماعی در یک بازه مثبت [0/016 و 0/003 ] بدست آمده است که حاکی از اثر مثبت سرمایه ...

مطالعه حاضر، در پی آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی را با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی در کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران، طی دوره 1385-1379 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، صادرت صنعتی تابعی از متغیرهای شاغلان با سطح تحصیلات عالی حداقل کارشناسی (به عنوان شاخص سرمایه انسانی)، ارزش افزوده صنعتی، تقاضای داخلی کالاهای صنعتی، صادرات با وقفه یک ساله، نرخ ارز حقیقی و متغیر رابطه مبادله در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌ده ...

اگر از قرن بیستم با عناوینی همچون عصر اتم ، فضا، سرعت ، انفجار اطلاعات و ...... یاد می کردند، اکنون از قرن بیست و یکم بایستی با عنوان " عصر دانایی" یاد کرد .از همین رو شاهد تولید مفاهیمی نظیر جامعه دانایی محور ، اقتصاد دانایی محورو سازمان دانایی محور هستیم . یک رویکرد نسبتاً جدید معتقد است آنچه به عنوان نوآوری و خلاقیت در سازمان اتفاق می افتد " سرمایه فکری " آن سازمان است و این سوال مطرح می شود که چگونه این سرمایه فکری را هدایت و سازماندهی کنیم؟ در پاسخ گفته شده باید مجموعه ...

این پژوهش با هدف شناسایی ساختار و معیارهای مناسب سرمایه فکری در آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹٠ اجرا گردیده است. روش تحقیق ، توصیفی از نوع مطالعه موردی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مسئولین آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران می باشد که تعداد آن ها ۵۰ نفراست ،که ۲۱ نفر از خبرگان و کارشناسان عمدتاً با تجربه‌ی بین ۱۷ تا ۳۱ سال در حوزه آموزش و پرورش به عنوان نمونه مورد مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ...

جهان امروز، در حال ورود به اقتصاد دانش‌محور است، دانش و سرمایه فکری به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای مزیت‌رقابتی در اقتصاد دانش‌محور شناخته شده‌اند. سرمایه انسانی (اصلی‌ترین عنصر سرمایه فکری) از دارایی‌های ارزشمندی در توسعه سازمان به‌حساب می‌آید هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل، بر میزان وابستگی سازمان به سرمایه انسانی ماهر به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش فرآیند مدیریت دانش ترکیبی از مدل‌های ارائه شده توسط صاحب‌نظران در نظر گرفته ...