عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه‌های اخیر مفهوم سبک‌زندگی به معنای عام و سبک‌زندگی سلامت محور به‌طور اخص، نظر بسیاری از جامعه-شناسان، محققان حیطه سلامت و حوزه بین‌رشته‌ای جامعه‌شناسی پزشکی را به خود جلب کرده است. مطالعه سبک زندگی سلامت‌محور به بررسی الگوی‌های جمعی رفتارهایی اطلاق می‌شود که با پرداختن به مسائل مخاطره‌آمیز سلامت افراد و یافتن علل و دلایل آن تضمین کننده سلامت ایشان باشند. مطالعات انجام شده در این خصوص یا به صورت توصیف این الگوهای رفتاری سلامت بوده و یا درپی تبیین این الگوها برآمده اند. ...

هدف اصلی این مطالعه تبیین و پیش‌بینی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با گرایشات مصرفی زنان می باشد، که در شهر شیراز زندگی می کنند. برای این منظور به مطالعه متغیرهای زمینه‌ای، سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی، سرمایه اقتصادی و گرایشات دینی و ارتباط آن‌ها با گرایشات مصرفی زنان پرداخته شده است. این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمّی است و با روش پیمایشی انجام شده است. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بین بیش از 400 نفر از زنان حداقل یک‌بار ازدواج کرده در شیراز، که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...

رسالۀ حاضر، به بررسی عوامل موثر بر هویت محله‌ای در بین شهروندان محله‌های ده ونک و بلوار فردوس تهران می‌پردازد. بر اين اساس، بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله‌ای هدف اصلي اين تحقيق مي‌باشد. محله‌های شهری یکی از کانون‌های خرد و ملموس شکل‌گیری هویت‌های فرهنگی و تعلق اجتماعی هستند.ارزش‌ها و هنجارهای محله‌ای، نخستین برخورد ملموس افراد با هویت فرهنگی را شکل می‌دهند و اغلب به صورت مناسبات چهره به چهره، حس تعلق اجتماعی را تقویت می‌کنند. هويت محله‌اي، احساس تعلق مکانی و اين هماني با محيط ...

موفقیت در زمینه‌های تحصیلی و شغلی، به عنوان یک امر مسلم و ضروری در جوامع رو به توسعه درآمده است و چنین جوامعی چه در سطح رقابتهای بین‌المللی و چه برای بالا بردن سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه، ناگزیر از پیشرفت در تحصیل علم و صنعت می‌باشند. از این رو در اینگونه جوامع غالبا اهمیت تحصیلات و اشتغال بطور چشمگیری فزونی می‌یابد. یکی از پیامدهای فرایند توسعه در جامعه، بالا رفتن سطح علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در زندگی روزمره افراد است و افراد جامعه برای یافتن یک هویت قابل ...

تحقیق حاضر، پژوهشی است که در زمینه تاثیر سرمایه نمادین بر خشونت خانگی انجام شده است. از نظر بوردیو، اهمیت سرمایه نمادین اینجاست که به اشکالی از تسلط میدان می دهد که وابستگی ایجاد کند، وابستگی به کسانی که سرمایه اجازه تسلط را به آنها داده است.در واقع صاحبان این سرمایه در موضع قدرت و تسلط قرار دارند. سرمایه نمادین، که محصول تغییر شکل رابطه قدرت به رابطه معنایی است، اثر خشونت غیرمادی اشکال دیگر سرمایه را بر وجدان ها مشخص می دارد؛ این سرمایه به نوعی معنای آشکار وجوه دیگر سرمایه ا ...

تحلیل کمی و کیفی موفقیت دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی در دستیابی به دانشگاه، با تأکید بر نقش متغیر های سرمایه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.فرضیه های اصلی به دنبال بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراری سال تحصیلی (88 – 1387) است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان درگز و منطقه نوخندان از توابع استان خراسان رضوی است.حجم جامعه نمونه مورد نظر 442 نفر می باشد، روش ...

هدف پژوهش حاضر بررسی پایگاه اقتصادی – اجتماعی (SES) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی و تأثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی افراد در انتخاب نوع معینی از فعالیت ورزشی می‌باشد. در این پژوهش برای آگاهی از درک انتخاب نوع فعالیت ورزشی افراد از نظریه بوردیو استفاده کرده‌ایم. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است، و حجم نمونه در این پژوهش 254 نفر از افراد شرکت‌کننده در پارک-ها و استادیوم‌های شهر رشت بودند، که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان م ...

این پژوهش با هدف بررسی، چگونگی تاثیر‌گذاری ‌سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی بر فرودست همسری زنان انجام شده است. برای نیل به این هدف به بررسی رابطه متغیر‌های اصلی و مداخله گر (الگوهای تربیتی، نگرش جنسیتی،اشتغال قبل از ازدواج، نوع تحصیلات(دیپلم و دانشگاهی)، پایگاه اقتصادی اجتماعی و فاصله طبقاتی زوجین) و متغیر وابسته تحقیق، با تکیه بر نظریه سرمایه های پیر بوردیو پرداخته خواهد شد. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه و با انتخاب نمونه‌ای 350 نفری از زنان متاهل شاغل و غ ...

پژوهش حاضر به بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در جمعیت 65-18 ساله شهر تهران می‌پردازد. سوال اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سبک زندگی شهروندان تهرانی است.برای یافتن پاسخ سوال ،با توجه به ماهیت موضوع با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به مطالعه بر روی 606 نمونه انتخاب شده پرداختیم . متغیر اصلی تحقیق سبک زندگی است که در قالب 7 بعد: اولویت های هزینه‏ای ، ترجیحات در مصرف ، سبک غذایی ، سبک درمانی ، تقسیم جنسی وظایف خانگی ، پای بندی دینی و سبک فراغتی اندازه‌گیری شد.در بخش یافته‌ها ...