عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 422

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهرهای ایران خصوصاً در سال های اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند. با توجه به این رشد شتابان شهرنشینی و همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرشی پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد، لازم است. اگر مجموعه نظریه ها و پژوهش های تجربی ارائه شده بیانگر ترکیب علی برای تحقق حکمرانی خوب باشند، یک نقطه مشترک در همه نظریه های مورد بحث وجود دارد و آن نقطه اشتراک این است که برای تحقق حکمرانی خوب، وجود سرمایه اجتم ...

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت معرفی شده است و یکی از رایجترین موضوعات در سلامت عمومی شده است. سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان منابع نهفته در شبکه های اجتماعی یا منابع اجتماعی تعریف شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی با استفاده از رویکرد ژنراتور موقعیت می باشد. فرض بر این است که موقعیت هایی که افراد در جامعه به آنها دسترسی دارند بر میزان حمایت اجتماعی و در نتیجه سلامت اجتماعی تأثیر دارد. روش پژوهش پیمایش است و ...

امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد. مفهوم اصطلاحی امنیت در بعد عینی آن فقدان تهدید علیه ارزش های حاکم در یک جامعه ودر بعد ذهنی آن همان احساس امنیت است.احساس امنیت در امان بودن یا در امان حس کردن جان ، مال ،هویت و ارزش های خود از تهدید ، صدمه ، آسیب و نبود دغدغه تامین نیازهای معقول حال و آینده می باشد.امروزه در برداشت از امنیت و احساس آن افزون بر نبود تهدید ،وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته های جمعی نیز مد نظر است . در این گفتمان امنیت توانمندی بهره بر داری بهینه ا ...

هدف این مطالعه بررسی اثر شبکه اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی بر میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت شبکه های اجتماعی میباشد. دادهها با تکنیک پیمایش و روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای، با حجم نمونه 255 نفر جمعآوری و با رگرسیون چند متغیری و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیر عضویت و مشارکت در شبکه اجتماعی مجازی بر ابعاد ساختاری و کارکردی سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارد. افراد با عضویت و مشارکت در این سایت شبکه های اجتماعی مواردی بدین شرح را بدست می آور ...

هدف این پژوهش مطالعه‌ی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی معلمان شهر یاسوج می‌باشد. این پژوهش با استفاده از دو نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و نظریه هویت اجتماعی به روش پیمایشی، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در بین 350 نفر از معلمان شهر یاسوج پرداخته است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که 6 متغیر (هویت اجتماعی، احساس خودکارآمدی، دینداری، تعهد شغلی، سرمایه اجتماعی و در نهایت متغیر زمینه‌ای جنسیت) در مجموع 42/4 درصد از تغییرات متغیر وابسته ...

آسیب های اجتماعی همانطور که خود در اثر مجموعه ای از عوامل بوجود می آیند؛ باعث تولید بسیاری از مسائل و مشکلات می گردند که دامن گیر بسیاری از افراد در گروه های جنسی و سنی مختلف می شوند و می توانند پیامد های مخربی برای دیگر افراد جامعه خود به همراه داشته باشند و روند رشد و توسعه ساختارهای گوناگون جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دستخوش تغییر و دگرگونی قرار دهند. هدف از پ‍ژوهش حاضر شناخت میزان تفاوت سرمایه ی اجتماعی در بین گروه های گوناگون روسپیان در پنج شهر ...

اهمیت توسعه پایدار روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه بیشتر کشورهای درحال رشد بر کسی پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دست‌اندرکاران امر تحقیق، این مهم بیش از هر چیز در گرو برخورداری از سرمایه مناسب- بویژه سرمایه اجتماعی- از طریق مشارکت و اعتماد اجتماعی امکان‌پذیر است. لذا واکاوی بر مطالعات انجام شده، نشان‌دهنده لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار و از جمله توسعه پایدار روستایی می‌باشد. واکاوی‌ها در این ارتباط نشان می‌دهد، اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه سرما ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی با شادی در بین شهروندان تهران می پردازد. پیشرفت‌های سریع فن آوری و اطلاع رسانی، خلائی را برای انسان معاصر به وجود آورده است. موج فزاینده افسردگی و بسیاری از مشکلات روحی- اجتماعی نشان از پایین بودن زمینه‌های شادی در بین مردم دارد. با مرورمتون تحقیق چنین برداشت می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر شادی مردم تاثیرگذار هستند که در این پژوهش هم این موضوع مطمح نظر بوده است. روش مورد استفاده در ا ...

در پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی به عنوان پارامترهایی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند بخشی از اعمال خشونت علیه زنان را تبیین کنند. در تدوین چارچوب نظری از نظریه منابع ویلیام گود در بحث خشونت علیه زنان و نظریه سرمایه اجتماعی نان لین و همچنین مدل سپر کوهن و ویلس در زمینه حمایت اجتماعی بهره گرفته‌ایم. در این بررسی داده‌ها به روش پیمایش و از طریق تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. در ادامه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه ای، یک نمونه 384 نفری از زنان متاهل ساکن در منا ...