عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای سرمایه های فیزیکی، انسانی و اقتصادی نوع دیگری از سرمایه بنام سرمایه اجتماعی در جوامع امروز مطرح می شود. میزان و نحوه تعاملات فعالان اجتماعی که امروزه بعنوان سرمایه اجتماعی از آن یاد می کنند یکی از مهمترین مسائل مورد بحث جامعه شناسان است. اگر سازمان بتواند انتظارات و توقعات شغلی که مجموعه ای از خواستها، نیازها وآرزوها است را برآورده سازد، رضایت شغلی حاصل میگردد. این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی درادارات منتخب امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی استا ...

سخن برسر سرمايه اجتماعي و نحوه شكل گيري آن در پياده راه مي‌باشد. سرمايه اجتماعي كه در مباني نظري خود ريشه در تعاملات اجتماعي دارد چنين تعريف مي‌شود: تعاملات اجتماعي ميان افراد كه بر اساس هنجار هاي اجتماعي شكل مي-گيرد و منجر به اهداف مشترك ميان افراد مي‌شود. هنگامي كه سطح تعاملات ميان افراد جامعه افزايش يابد موتور محرك اين سرمايه روشن شده و سطح اين سرمايه نيز افزايش مي‌يابد و باعث بهره مندي جامعه مي‌شود. حال آنكه جامعه امروز به سمتي مي‌رود كه استفاده از اتومبيل رو به افزايش اس ...

سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که طرح جدی مباحث آن، به دهه‌های اخیر استناد داده می‌شود؛ با این حال با توجه به ماهیت موضوع، مفاهیم، مولفه‌ها و شاخص‌های آن، که عمده‌‌ترین آن اهمیت یافتن پیوندها و روابط میان افراد و گروه‌ها و سرمایه‌ی ناشی از آن‌هاست، می‌توان آن را مفهومی قدیمی در یک قالب جدید دانست. در نتیجه امکان پی‌گیری ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در بسترهای فرهنگی، ارزشی و مذهبی جوامع نیز وجود دارد. با توجه به این مسأله، این پژوهش درصدد بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در اندیشه ...

اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانسته در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی بنیادین در علوم اجتماعی تبدیل شود. امنیت ملی مفهوم دیگری است که در این پژوهش نقشی محوری را به خود اختصاص می دهد که البته این مفهوم نسبت به سرمایه اجتماعی از قدمت بیشتری برخوردار است. آنچه هدف این تحقیق است اثبات تأثیرگذاری متقابل این دو متغیر بر یکدیگر می باشد، هدف این پژوهش ...

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی دانشجویان مورد پژوهی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 90-89 می باشد. عوامل متعددی من جمله اعتماد، مشارکت و انسجام در افزایش یا کاهش این متغیرها سهم دارند . روش تحقیق این پژوهش توصیفی و شیوه گردآوری داده ها بر اساس پیمایش می باشد و از تلفیق نظریه پاتنام، وولکاک و فلورا برای تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی به تفکیک عوامل درونی و بیرونی استفاده ش ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی پرستاران پرداخته شد . 4 فرضیه ( تاثیر اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، تعامل اجتمعی و سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت شغلی ) سنجیده شد در پژوهش اخیر از نظریه های مربوط به رضایت شغلی(روابط اجتماعی، دو عاملی هرزبرگ، ارتباطات اجتماعی،) ونظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی (کلمن، فوکایاما، بوردیو و پاتنام)استفاده شد. در چارچوب نظری از نظریه پاتنام استفاده شد و از بیان پاتنام ارتباط بین فرضیه ها تبیین شد. با استفاده از جداول دو ...

عبارت سرمایه اجتماعی «واژه ای است کهن دارای ریشه و باور فرهنگی، از سویی گفتمانی است جدید بر پایه ارزشهای اجتماعی و تأثیر آن در جامعه و تعامل گروههای اجتماعی که در چند دهه اخیر مورد مطالعه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و علمی تبیین شده است. سودمندی مطالعات جامعه شناسان برای دانشمندان علم اقتصاد و سپس نظریه پردازان علوم سیاسی موجب گردید که این مفهوم وارد اقتصاد و علم سیاست گردد. «سرمایه» در علم اقتصاد مبین اعتباری است که دارای مالک شخصی، تعاونی و یا ملی است ولی «سرمایه اج ...

اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه یک مسأله اجتماعی پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در ارزیابی و حفظ نظم موجود از بین می رود، عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل می گردد و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک اجتماع می شود. تا کنون محققان در رشته های مختلف و براساس دیدگاههای مختلف، علل و عوامل متعددی را برای سوء مصرف مواد مخدر برشمرده اند و سعی در تبیین این پدید? خانمانسوز داشته اند، رویکرد سرمایه اجتماعی با درنظر گرفتن روابطی که فرد ...

احساس رضامندي شغلي از اساسي‌ترين مؤلفه‌هاي بهداشت روان، پويايي، كارآمدي هرشغل وحرفه‌است. معلم به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر نظام‌آموزشي است و رضايت شغلي او در كارايي سازمان آموزش و پرورش بسيار تأثيرگذار خواهد بود. از بين عوامل جامعه‌‌شناختي مختلف مؤثر بر رضايت شغلي به عامل سرمايه اجتماعي كمتر از ديگر عوامل پرداخته شده است و تحقيقات بسيار اندكي انجام گرفته است، لذا ضرورت پرداختن به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي واضح و آشكار مي‌باشد. هدف عمده و اصلي اين پژوهش آزمو ...