عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 667

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای سرمایه های فیزیکی، انسانی و اقتصادی نوع دیگری از سرمایه بنام سرمایه اجتماعی در جوامع امروز مطرح می شود. میزان و نحوه تعاملات فعالان اجتماعی که امروزه بعنوان سرمایه اجتماعی از آن یاد می کنند یکی از مهمترین مسائل مورد بحث جامعه شناسان است. اگر سازمان بتواند انتظارات و توقعات شغلی که مجموعه ای از خواستها، نیازها وآرزوها است را برآورده سازد، رضایت شغلی حاصل میگردد. این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی درادارات منتخب امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی استا ...

شهرهای ایران خصوصاً در سال های اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند. با توجه به این رشد شتابان شهرنشینی و همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرشی پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد، لازم است. اگر مجموعه نظریه ها و پژوهش های تجربی ارائه شده بیانگر ترکیب علی برای تحقق حکمرانی خوب باشند، یک نقطه مشترک در همه نظریه های مورد بحث وجود دارد و آن نقطه اشتراک این است که برای تحقق حکمرانی خوب، وجود سرمایه اجتم ...

سرمایه اجتماعی،به عنوان منبعی برای سازمان ها و افرادی است که با استفاده از آن به اهداف خود دستیابی پیدا کنند. ارتباطات به ویژه روابط عمومی، نقشی مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی به وجود آورد.اساس سرمایه اجتماعی از شبکه های مرتبط ارتباطات و مراودات اجتماعی به وجود می آید (هزلتون،2009).این پژوهش در پاسخ به این مساله مطرح شده است که چگونه فعالیت ها و عملکرد ارتباطی روابط عمومی در تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی به طور اعم، سرمایه اجتماعی سازمانی به طور اخص نقش دارد.هدف اصلی این پژو ...

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت معرفی شده است و یکی از رایجترین موضوعات در سلامت عمومی شده است. سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان منابع نهفته در شبکه های اجتماعی یا منابع اجتماعی تعریف شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی با استفاده از رویکرد ژنراتور موقعیت می باشد. فرض بر این است که موقعیت هایی که افراد در جامعه به آنها دسترسی دارند بر میزان حمایت اجتماعی و در نتیجه سلامت اجتماعی تأثیر دارد. روش پژوهش پیمایش است و ...

سخن برسر سرمايه اجتماعي و نحوه شكل گيري آن در پياده راه مي‌باشد. سرمايه اجتماعي كه در مباني نظري خود ريشه در تعاملات اجتماعي دارد چنين تعريف مي‌شود: تعاملات اجتماعي ميان افراد كه بر اساس هنجار هاي اجتماعي شكل مي-گيرد و منجر به اهداف مشترك ميان افراد مي‌شود. هنگامي كه سطح تعاملات ميان افراد جامعه افزايش يابد موتور محرك اين سرمايه روشن شده و سطح اين سرمايه نيز افزايش مي‌يابد و باعث بهره مندي جامعه مي‌شود. حال آنكه جامعه امروز به سمتي مي‌رود كه استفاده از اتومبيل رو به افزايش اس ...

سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که طرح جدی مباحث آن، به دهه‌های اخیر استناد داده می‌شود؛ با این حال با توجه به ماهیت موضوع، مفاهیم، مولفه‌ها و شاخص‌های آن، که عمده‌‌ترین آن اهمیت یافتن پیوندها و روابط میان افراد و گروه‌ها و سرمایه‌ی ناشی از آن‌هاست، می‌توان آن را مفهومی قدیمی در یک قالب جدید دانست. در نتیجه امکان پی‌گیری ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در بسترهای فرهنگی، ارزشی و مذهبی جوامع نیز وجود دارد. با توجه به این مسأله، این پژوهش درصدد بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در اندیشه ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه میزان تحرک اجتماعی و رابطه سرمایه اجتماعی با آن در بین سرپرستان خانوار شهرستان همدان در سال 1388 می‌پردازد. تحرک اجتماعی با ابعاد ‌، تحرک شغلی و تحرک طبقاتی سنجیده شده است. برای تحلیل تحرک اجتماعی از نظرات کارل مارکس و ماکس وبرکمک گرفته شده است(ولی به آن بسنده نشده) و برای نشان دادن رابطه سرمایه اجتماعی وتحرک اجتماعی از تئوری‌های نابرابری ، پیوندهای ضعیف، منابع اجتماعی و شکاف ساختاری استفاده شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی وتکنیک جمع ...

اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانسته در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی بنیادین در علوم اجتماعی تبدیل شود. امنیت ملی مفهوم دیگری است که در این پژوهش نقشی محوری را به خود اختصاص می دهد که البته این مفهوم نسبت به سرمایه اجتماعی از قدمت بیشتری برخوردار است. آنچه هدف این تحقیق است اثبات تأثیرگذاری متقابل این دو متغیر بر یکدیگر می باشد، هدف این پژوهش ...

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی دانشجویان مورد پژوهی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 90-89 می باشد. عوامل متعددی من جمله اعتماد، مشارکت و انسجام در افزایش یا کاهش این متغیرها سهم دارند . روش تحقیق این پژوهش توصیفی و شیوه گردآوری داده ها بر اساس پیمایش می باشد و از تلفیق نظریه پاتنام، وولکاک و فلورا برای تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی به تفکیک عوامل درونی و بیرونی استفاده ش ...