عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23502

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و ... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است؛ بطوریکه در این اقتصاد، دانش به عنوان عامل تولید محسوب گردیده و از آن به عنوان مهمترین عامل مزیت رقابتی سازمانها یاد می شود (سیتاران و دیگران، 2002). از مهمترین ویژگیهای دانش، نامشهود یا ناملموس بودن آن است که همین امر، بر سختی ارزش گذاری و اندازه گیری آن می افزاید. درگذشته، سازمانها می توانستند با استفاده از روشهای حسابداری، ارزش و اندازه عوامل ...

سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که طرح جدی مباحث آن، به دهه‌های اخیر استناد داده می‌شود؛ با این حال با توجه به ماهیت موضوع، مفاهیم، مولفه‌ها و شاخص‌های آن، که عمده‌‌ترین آن اهمیت یافتن پیوندها و روابط میان افراد و گروه‌ها و سرمایه‌ی ناشی از آن‌هاست، می‌توان آن را مفهومی قدیمی در یک قالب جدید دانست. در نتیجه امکان پی‌گیری ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در بسترهای فرهنگی، ارزشی و مذهبی جوامع نیز وجود دارد. با توجه به این مسأله، این پژوهش درصدد بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در اندیشه ...

ارتباط میان کیفیت حسابرسی و سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر از موضوعات مهم و جدیدی است که در سال های اخیر در زمینه تحقیقات حسابداری مالی و حسابرسی صورت گرفته است. داس و پاندیت (2010) از جمله افرادی بودند که به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری و تفاوت این ارتباط در طی چرخه عمر شرکت پرداختند. موضوعات کلیدی این تحقیق، کیفیت حسابرسی و سرمایه گذاری های بلند مدت و کارایی سرمایه گذاری در طی مراحل چرخه عمر می باشند. منظور از کیفیت حسابرسی، نشان دهنده کیفیتی است ...

یکی از رفتارهای اجتماعی که افراد و بخصوص جوانان سعی میکنند از طریق آن هویت خود را بازنمایی کنند، سلیقه وذوق آنها در مدیریت کردن ظاهر و بدن خود است که با رشد فناوریهای تغذیه، سلامت و ورزش در کنار اهمیت یافتنعاملیت و مصرفگرایی شدید، بدن را به موضوعی مهم در مطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر تبدیل ساختهاست. مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری و مرئی بدن است. که به کمک معرفهای کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو)، دست کاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه های فکری با چابکی سازمانی بانک رفاه کارگران (مطالعه موردی: امور شعب استان آذربایجان شرقی) صورت گرفته است. که بدین منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری که بر اساس فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسو ...

سیاست های مدیریت سرمایه در گردش شامل سرمایه گذاری و تأمین مالی کوتاه مدت در اداره دارائی ها و بدهی های جاری می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق داده های ترکیبی و تحلیل رگرسیون می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت ها وجود دارد و همچنین رابطه منفی و معناداری بین سیاست های تأمین مالی سرمایه در گردش و سودآوری در ش ...

دراین رساله قواعد و نظام چگونگی فراهم آوردن سرمایه درشرکتهای سهامی عام درحقوق ایران وحقوق انگلیس بررسی و سپس قواعد این موضوع در دو نظام مذکور تطبیق ومقایسه می شود.اشخاصی که درصددتشکیل شرکت هستند ابتداء خود باید آورده ای را به شرکت بیاورند وعملی نمودن اندیشه تاسیس شرکت بدون فراهم آوردن سرمایه ازسوی مؤسسین ممکن نیست. درحقوق ایران مؤسسین درکنارآورده نقدی می توانند آورده غیرنقد هم بیاورند اما درحقوق انگلیس آنها فقط آورده نقد می توانند بیاورندو آنها پس ازتوافق درامورمهم شرکت و امض ...

در هر جامعه‌ای سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از منابع ارزشمند آن جامعه محسوب می‌شوند. ترکیب این سرمایه ها بنابر نظر جامعه شناسان (بوردیو، کلمن، پاتنام و ...) پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد را درجامعه تعیین می‌کنند. «بررسی رابطه بین انواع سرمایه‌ها (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) و عملکرد معلمان آموزش و پرورش » موضوع پژوهش حاضر بوده است. در این پژوهش از نظریه استیفن پی رابینز و رونالد اینگلهارت در باب سرمایه اقتصادی، پی یر بوردیو در باب سرمایه فرهنگی و جیمز کلمن و رابرت پاتن ...

در این پژوهش عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت تمامی فرضیه ها در این پژوهش از دیدگاه کارشناسان ، متخصصین ،بازرگانان،صنعتگران و... تأیید شدند و تمامی پارامترها (شرایط سیاسی و اقتصادی کشور عراق،لایروبی رو دخانه اروند،نوسازی زیر ساختها توسط دولت،حضورمناسب سرمایه گذاران داخلی،قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد،همکاری ارگانها و سازمانهای محلی،انتصاب مدیران شایسته و متخصص و رفع خسارتها و ویرانی های باقیمانده از جنگ تحمیلی)درجذب سرمایه در منطقه ...