عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زیتون یکی از مهمترین گیاهان با مقاومت متوسط به شوری در ایران و جهان است. شوری از متداول‌ترین تنش‌های غیر زنده است که تولید محصولات کشاورزی را در برخی نقاط جهان به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحمل به شوری در درختان زیتون تا حد زیادی به رقم بستگی دارد. به همین منظور آزمایشی در گلخانه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال‌های 1391-1390 روی قلمه‌های ریشه‌دار شده‌ی چهار رقم زیتون (آمیگدال، شیراز، دکل و زرد) با چهار سطح شوری (0، 100، 150 و ...

تاثیر نمک‌ها روی تعادل مایع ـ مایع و مایع ـ بخار را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا به طور قابل توجهی ترکیب تعادلی را تغییر می‌دهند. تعادل مایع ـ مایع، ناشی از نیروهای بین مولکولی است که با افزودن نمک می‌تواند به طور موثری تغییر کند، زیرا نیروهای یونی مطرح می‌شوند و روی ترمودینامیک تعادل تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق اثر نمک‌های سدیم کلرید و پتاسیم کلرید روی تعادل مایع ـ مایع سیستم سه جزئی آب ـ استیک اسید ـ تولوئن در دماهای 288/2، 298/2 و K313/2 و در فشار محیط بررسی شده است. این سی ...

محلول های کلرید سدیم و دکستروز موارد استفاده گسترده ایی در دامپزشکی و پزشکی دارند. به دنبال استفاده از این محلول ها، احتمال جا به جایی مایعات و تغییرسطح قند و پارامترهای لیپیدی خون وجود دارد. لذا به منظور بررسی اثر این محلول ها بر هموستاز گلوکز و لیپیدها و تمایز بین نتایج حاصل از تغییرات آنها در حالات مرضی با درمان به وسیله محلول های یاد شده، این مطالعه انجام شد. به این منظور تزریق داخل وریدی و سریع ml/kg1 از محلولهای کلرید سدیم 0/9% و 7/2% و دکستروز 5% و 50% به صورت متناوب د ...

در حال حاضر شوری به ویژه شوری ناشی از کلرید سدیم، یکی از مشکلات جدی کشاورزی است. روش‌های مختلفی برای کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان پیشنهاد شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به انتخاب ارقام مقاوم به شوری اشاره نمود. کرچک با نام علمی Riccinus comunis یکی از گیاهان دارویی است که دانه آن دارای روغن بوده و از آن در صنایع داروسازی و بهداشتی استفاده می‌شود. به منظور بررسی اثر تنش شوری (کلرید سدیم) روی سه توده گیاه دارویی کرچک، پژوهشی در سال 1390 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در ...

این مطالعه به منظور ایجاد روشی جهت پاستوریزاسیون فرآورده‌های تخم مرغ مایع شامل سفیده، زرده و کل مایع هموژن شده‌ی تخم مرغ در دمای پایین تر و مدت زمان بیشتر از پاستوریزاسیون جهت کاهش صدمات وارده به اجزای مغذی تخم مرغ به دنبال فرآیند گرمایی پاستوریزاسیون انجام گرفت. همچنین همین کار به منظور بررسی تأثیر افزودن کلرید سدیم به فرآورده های تخم مرغ طی فرآیند پاستوریزاسیون، با غلظت های 5/2 درصد و نیز 5 درصد کلرید سدیم انجام گرفت. برای این کار از دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylo ...

تنش شوری یکی از مهمترین تنش‌های است که گیاهان در محیط رشد با آن مواجه هستند. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر واکنش گیاهان به تنش شوری شدت نور محیط می‌باشد. بدین منظور جهت ارزیابی اثرات شدت نور و تنش شوری بر عمل ‌کرد، خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ترخون، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات با دو سطح نور %50 (سایه) و 100 %(بدون سایه) از نور کامل داخل گلخانه به عنوان تیمار اصلی و پنج سطح شوری (0، 20، 40، 60 و 80 میلی مولار) کلرید سدیم به عنوان تیمار فرعی در 4 تکرار با طرح پایه بلوک ...

به منظور بررسی اثر تنش شوری درون شیشه‌ای کلرید سدیم (NaCl) بر رشد، جذب عناصر و واکنش‌های فیزیولوژیک پایه‌های نارنج و پونسیروس (نارنج سه برگ)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) در آزمایشگاه کشت‌بافت گروه باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. ریزنمونه‌های هر دو پایه به محیط پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) شامل 8/9 میکرومولار بنزیل آدنین (BA) و 0/5 میکرومولار نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت‌های مختلف کلرید سدیم صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولار با چهار تکرار من ...

این تحقیق شامل دو بخش است، در بخش اول بررسی ترمودینامیکی سامانه مخلوط الکترولیت سه جزئی (1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلرید + سدیم کلرید + آب) در سل گالوانی از نوع: Ag|AgCl|[BMIm]Cl (m1), NaCl (m2), H2O|IL-ISE در محدوده قدرت یونی از 0/0025 تا 2 مولال برای سری های مختلف با نسبت های مولالیته نمک ) 5 ، 2/5 ،1 ،0/2= m[BMIm]Cl/mNaCl = r ( و تک الکترولیت مایع یونی ([BMIm]Cl) در دمای 2/298 کلوین انجام شد. در بخش دیگر از این کار، اندازه گیری های پتانسیومتری برای سامانه سه جزئی (س ...

استفاده از بستر کشت مناسب می‌تواند یک راهکار برای کاهش خسارات ناشی از شوری در تولید سبزی‌ها باشد. به منظور تعیین بسترکشت مناسب برای فلفل‌دلمه‌ای رقم کالیفرنیا واندر در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. آزمایش دارای سه فاکتور بستر کشت (کوکوپیت خالص، 50% پرلایت ریز + 50% پرلایت درشت، ورمی‌کولیت خالص،50% پرلایت + 50% پامیس)، کلرید سدیم (در دو سطح 0 و 100 میلی‌مولار) و سوپر جاذب (در دو سطح 0و 2 گرم در گلدان) بود. نتایج حاصل ...