عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که محتوای آموزشی در هر رشته‌ای از علوم, مباحثی مشخص و معین است, بخش مهمی از آموزش, وابسته به روش‌های آموزشی است. بنابراین آنچه که در گستره و کیفیت انتقال اطلاعات و ماندگاری آنها تاثیر بسیار دارد, استفاده از روش‌ها و شیوه‌های مختلفی است که متناسب با مقتضیات متفاوت, انتخاب می‌گردد. یکی از عمده‌ترین روش‌های آموزشی که شیوه‌های آموزشی بسیاری را نیز در پی دارد, روش آموزشی سخنرانی است. دانش امروز برای رسیدن به کیفیت آموزشی, راهکارها, روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی را ارائه داده ...

رویکرد یادگیری مشارکتی با الگوهای گوناگون آن امروزه مورد توجه و استفاده نظام‌های آموزشی و دست‌اندرکاران قرار گرفته است. از جمله این الگو‌ها، الگوی جیگ‌ساو می-باشد که در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته و به اجرا در آمده است. هدف کلی تحقیق، مقایسه تأثیر روش‌های تدریس جیگ‌ساو، سخنرانی و رایج بر روی انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دروس علوم اجتماعی(تاریخ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعی)دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی در شهرستان پاوه بود‌ است. روش تحقیق، نیمه آزمایشی یا شبه آزمایشی و ...

هدف از اين پژوهش بررسي تاثيراستفاده از روش آموزش (چندرسانه اي و سخنراني) برميزان يادگيري،يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور شهر تهران بوده است . اين پژوهش به لحاظ ماهيت،موضوع ،اهداف و فرضيه هاي آن از نوع كاربردي است و در زمره طرح هاي آزمايشي قرار دارد.جامعه آماري پژوهش را كليه دانش آموزان دختر پايه دوم رشته علوم انساني مراكز آموزش از راه دور شهرتهران كه درسال تحصيلي 89-1388 مشغول به تحصيل بودند تشكيل مي دادند. جهت انتخاب نمونه هاي مورد نظر از روش ...

پژوهش حاضر به بررسي شيوه هاي تدريس (روش حفظ و تكرار، سخنراني، بحث گروهي و مشاركتي) كتاب عربي اول دبيرستان از نظر معلمان شهرستان ورامين به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي مي پردازد. اين پژوهش توصيفي، پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران مرد و زن شهرستان ورامين در سال تحصيلي 88-1387 به تعداد 120 نفر مي باشد. به منظور جمع آوري اطلاعات از يك پرسشنامه استفاده شده است كه شامل دو بخش است: بخش اول شامل اطلاعاتي درباره جنسيت، سابقه تدريس،ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي دبيران است و در ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه اضطراب سخنرانی با سبک فرزندپروری و کمالگرایی بود. بدین منظور از میان همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهرتهران که در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول تحصیل بوده اند ، تعداد 116 نفر (70 نفر دختر و38 نفر پسر) به شیوه نمونه برداری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی (چو، 2001)، پرسشنامه فرزندپروری (یانگ، 2003) و کمال گرایی ( هیل، 2004) بر روی آن ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیری و ر ...

پژوهش حاضر به مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر سخنرانی و یادگیری موقعیتی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه‌ی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تاثیر روش های آموزشی بر میزان اضطراب امتحان نیز بررسی شده است. بنابراین، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. 18 دانشجو در برنامه‌ی یادگیری تلفیقی و 16 دانشجو در برنامه ی آموزش مبتنی بر سخنرانی شرکت کردند. درس ” ...

استفاده منظم از مسواک، دهان‌شویه و نخ دندان در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های دهان و دندان موثر است. این مطالعه باهدف ارزشیابی برنامه آموزشی چند رسانه ای بر رفتار بهداشت دهان و دندان دانش آموزان و مقایسه آن با روش آموزشی سخنرانی در ارتقاء و نگهداری رفتار مرتبط با سلامت دهان و دندان انجام گردیده است. مطالعه حاضر پژوهش مداخله‌ای نیمه‌تجربی می‌باشد که در سال 91-1390 در چابهار انجام شد. 300 دانش‌آموز کلاس چهارم و پنجم ابتدائی بطور تصادفی انتخاب و به 3 گروه 100 نفری (شاهد، ...

این پژوهش در پی آن است که به مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی در درس حرفه و فن و تفکر خلاق دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی، بپردازد. بررسی تأثیر درس حرفه و فن بر افزایش تفکر خلاق و مقایسه دانش‌آموزان قوی، متوسط و ضعیف در پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن از نظر تغییر در اثر مداخله در تفکر خلاق از اهداف دیگر این پژوهش است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی ناحیه دو شهر یزد در سال تحصیلی 90-1389هستند ...

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط مفروضات فلسفی روش های تدریس (حل مساله، کاوشگری، پیش سازمان دهنده و سخنرانی) با روحیه پژوهشگری دانشجویان بوده است. منظور از مفروضات فلسفی روش های تدریس مبانی تشکیل دهنده این روش هاست که در پژوهش حاضر در دو بخش تعلیم و تربیت پژوهش محور و تعلیم وتربیت آموزش محور بیان شده است. روحیه پژوهشگری نیز در هشت مولفه کنجکاوی، پشتکار در حل مساله، عدم قطعیت در بیان یافته های علمی، سعه صدر، قدرت قضاوت صحیح، قدرت استدلال، تفکر انتقادی و لذت بردن از انجام کار گروه ...