عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اين تحقيق بررسي کمي و کيفي برنامه هاي تربيت ديني دانش‌آموزان،شناسايي ميزان تاثير هر يک از عوامل منش،دانش،بينش و روش در تربيت ديني و اطلاع از ميزان تفاوت نگرش مديران،معاونان، نماينده دبيران ومربيان پرورشي نسبت به تاثير هريک از عوامل ذکر شده است. روش تحقيق از نوع زمينه اي (پيمايشي) است و جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه نگرش سنج بوده است که بين جامعه آماري که شامل تمامي اعضاي ستاد تربيتي مدارس راهنمايي شهر جيرفت مي-باشند توزيع گرديد. در اين تحقيق پنج فرضيه اصلي وجود دار ...

- موضوع تحقیق: بررسی نگرش ستاد تربیتی نسبت به عوامل آزمایشگاهی (دانش ، روش ، بینش ، منش) تاثیرگذار در تربیت دینی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه، اهمیت و ضرورت تحقیق: -1 عوامل تاثیرگذاری کعه در مدارس در راستای تربیت دینی وجود دارد شناخته و بهای بیشتری به آنها داده و آنها را تبلیغ و زمینه‌سازی برای تربیت دینی قرا دهیم. -2 از بروز و ظهور عواملی که بازدارنده این امر فطری در مدارس می‌گردد خودداری شود. فرضیه کلی تحقیق: بین نگرش اعضای ستاد تربیتی نسبت به تاثیر منش ، دانش ، رو ...

هدف این پژوهش ، بررسی میزان موفقیت عملکرد ستادهای تربیتی در دبیرستان‌های دختران و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 1373-1374 است . روش پژوهش ، مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که عملکرد ستادهای تربیتی شهر تهران از دیدگاه اعضای آنها مثبت بوده است و به طور کلی بین نظرهای اعضاء ستادها در دبیرستان‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در پایان، با استفاده از نظریات مشروح اعضاء ستادها، پیشنهادهایی درباره افزایش کارایی و رفع نواقص ک ...

تحقیق حاضر درباره عملکرد ستادهای تربیتی دبیرستانهای شهر تهران از دیدگاه اعضاء این ستادها در سال تحصیلی 73-74 و با توجه به شرح وظایف مصوب و ابلاغی ستادها می‌باشد. این بررسی با استفاده از یک پرسشنامه چهارگزینه‌ای انجام شده است . پرسشنامه‌های تحقیق توسط 60 نماینده دبیران مدرسه پاسخ داده شده است و نتایج بدست آمده عبارتند از: -1 با توجه به نظرات اعضاء ستادها عملکرد ستادهای تربیتی موفق بوده و وجود این ستادها در مدارس و با شکل کنونی آن لازم و ضروری تلقی شده است همچنین این ستادها را ...

نمونه این تحقیق 1290 نفر و 397 نفر اعضای ستادهای تربیتی مدارس بوده که از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شده است . ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه بوده و از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون خی‌دو برای آزمون فرضیات استفاده شده است . یافته‌ها: -1 ستادهای تربیتی در مدارس راهنمایی موفق‌تر از مدارس ابتدایی و دبیرستانها بوده است . -2 ستادهای تربیتی مدارس دخترانه موفق‌تر از مدارس پسرانه می‌باشند. -3 بین فعالیت ستادهای تربیتی مدارس و حل مشکلات تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.