عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک هویت در بین دانش آموزان دبیرستانی را مورد مطالعه قرار می دهد. بدین منظور یک گروه نمونه 365 نفری از طریق نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب و به مقیاس سبک هویت 40 سوالی پاسخ دادند.نتایج حاصل از اعتبار یابی و تحلیل عاملی نشان دادضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ برابر با 0/788 است.تحلیل مولفه های اصلی با چرخش آبلیمین نشان می دهد که پرسشنامه مذکور از شش عامل اصلی اشباع شده است.این شش عامل شامل هویت موفق ، هویت مغشوش ،هویت زو ...

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمانگری به شیوه آموزش تنیدگی زدایی بر تنیدگی ادراک شده و رضامندی روانی با توجه به سبکهای هویت می باشد. نمونه را 67 نفر از دانشجویان مونث مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل دادند. ابزارهای سنجش مقیاس رضامندی روانی ریف، مقیاس سبکهای هویت برزونسکی و مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن می باشد. پس از اجرای پرسشنامه سبک‌های هویت، دانشجویان دارای سبک هویت هنجاری و اجتنابی/سردرگم انتخاب و با گمارش تصادفی به دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل اختصاص یافتند. س ...

اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط سبك‌هاي هويت و سلامت اجتماعي در نوجوانان ساكن مراكز شبانه روزي شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جهت نمونه گیری از روش سرشماری استفاده گردید. به این ترتیب، کلیه نوجوانان پسر 18- 15 سال ساكن مراكز شبانه روزي شهر تهران (83 نفر) وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه هاي سبك هاي هويت برزونسكي (ISI-6G) و سلامت اجتماعي كييز جمع آوري گرديد. یافته ها نشان داد که سبك‌هاي هويت اطلاعاتي و هنجاري با تعهد هويت، شك ...

نوجوانی از مهم‌ترین مراحل رشد و تکامل انسان است که ویژگی‌های رشدی آن می‌تواند زمینه ساز بروز انواع اختلالات رفتاری، بزهکاری، سوء مصرف مواد و بیماری‌های روانی باشد. شکل گیری هویت و نشانگان آسیب شناختی از موضوعاتی است که از نظر روانشناسان همواره مورد توجه بوده است، به خصوص که نوجوانی زمینه شکل گیری هویت بوده و می تواند به نوعی با برخی بزهکاریها در نوجوانان از جمله؛ مصرف تنباکو در ارتباط باشد. با توجه به این‌که به نظر می‌رسد، بین سبک هویت و نشانگان آسیب شناختی با گرایش نوجوانان ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان و سبک هویت آنها انجام گردیده است. در این پژوهش رابطه خرده مقیاس‌های سازگاری تحصیلی (سازگاری با دوره تحصیلی، رسائی هدفها، کارآئی فردی، مهارتها و تمرین‌های مطالعه، بهداشت روانی و مناسبات با افراد دانشکده و همدوره‌ای‌ها) و سبک هویت دانشجویان بررسی گردید. بعلاوه رابطه چند مشخصه جمعیت شناختی (جنس، وضعیت تاهل، وضعیت بومی بودن، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی) نیز با میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان بررسی گردیده است. یافته‌ها ...

چکیده اختلال نارضایتی جنسیتی ازشرایط بسیارپیچیده بالینی محسوب می شود. این دسته از اختلال های روان شناختی مشکلات بزرگ و پیامدهای آسیب زا برای فرد مبتلا، خانواده وی و جامعه ایجاد می کنند. در راستای شناخت بهتر اختلال نارضایتی جنسیتی، هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک های هویت و تصورازخود در افراد نارضای جنسیتی تغییر جنسیت نداده، تغییر جنسیت داده و افراد عادی است. روش این مطالعه توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای می باشد. نمونه این تحقیق شامل60 نفر نارضای جنسیتی ( 15فرد تغییر جنسیت داد ...

پژوهش حاضر دو هدف عمده دارد: یکی معرفی نظریه سبک هویت و دیگری هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت در بین دانشجویان ( مقطع کارشناسی ) دانشگاههای دولتی شهر تهران است . در پژوهش حاضر تحلیل چهار عامل : سبک هویت اطلاعاتی ، سبک هویت هنجاری ، سبک هویت سردرگمی / اجتنابی و تعهد بدست آمد. ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین طرحواره های ناسازگاراولیه ،سبک های هویت با پذیرش اجتماعی در زنان شاغل شیراز انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه مورد تحقیق کلیه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر شیراز می باشد. در این پژوهش به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 180 نفر به طور تصادفی انتخاب شد. نمونه مورد مطالعه به پرسشنامه های پذیرش اجتماعی،سبک های هویت ،طرحواره یانگ پاسخ دادند . تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روشهای آماری میانگین و انحراف است ...

پژوهش حاضر پیش بینی مولفه های سلامت روان بر اساس کیفیت زندگی و سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. برای نیل به این هدف، 230 نفر از دانشجویان به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) ، مقیاس کیفیت زندگی ((SF-36 و پرسشنامه سبک هویت (36-ISI) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل مسیر و تحلیل واریانس چند متغیره) (MANOVAاستفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های کیفیت زندگی و سبک های هویت قادرند مولفه ...