عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی با سبک های رهبری مدیران متوسطه ی شهر زاهدان انجام شده است. بر این اساس از کل تعداد مدیران مقطع متوسطه (زن و مرد) شهر زاهدان که تعداد 133 مدیر را شامل می شد با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان ، نمونه 100 نفری به صورت سهمی و تصادفی ساده انتخاب شدند. روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ی باورهای معرفت شناختی شومر و پرسشنامه ی سبک های ...

هدف پایان نامه حاضر بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری است. ویژگی های شخصیتی شامل 5 بعد است که عبارتند از : پایداری هیجانی، برونگرایی، اشتیا به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی و سبک های رهبری شامل رابطه مداری و وضیفه مداری است که به بررسی هر یک از این ابعاد ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری پرداخته شد. روش پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامه آماری تحقیق شامل 100 نفر از مدیران کل و معونین آنها در سازمان های دولتی است ...

هدف از این تحقیق، بررسی سبک های رهبری و رابطه آن با برخی ویژگی های فردی مربیان والیبال شهر تهران بوده است. جامعه تحقیق را 3020 نفر مربیان زن و مرد فعال در رشته‌های در رشته والیبال که دارای کارت مربیگری در یکی از سطوج درجه 3، 2، 1، ملی و بین‌المللی بوده و حداقل 2 سال سابقه مربیگری داشته اند تشکیل داده اند. از میان این مربیان، 150 مربی فعال که در سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش،سازمان تربیت بدنی و شهرداری در مناطق مختلف شهری تهران به امر مربیگری اشتغال دارند به عنوان نمونه و به ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با فرسودگی شغلی معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را 582 نفر از معلمان پایه های دوم و سوممقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل می داد. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان از این تعداد 320 نفر به طور تصادفی با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های سبک رهبری باس و آو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری با توسعه‌ی کارکنان بوده است. روش انجام این پژوهش توصیفی- از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 762 نفر از کارشناسان پرستاری علوم پزشکی شهر زاهدان می باشند که بر اساس جدول مورگان تعداد 260 نفراز پرستاران مرد و زن از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای –تصادفی انتخاب شدند. سبک های رهبری با استفاده از پرسشنامه ی سبک های رهبری باس و آولیو سنجیده شد و پرسشنامه‌ی توسعه ی کارکنان بر اساس رویکردهای ریموند نوا سنجیده شده است. ضریب پایا ...

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ميان سبک های رهبری با ابعاد سلامت سازماني در میان دبیران مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) در چابهار مي باشد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه سبک های رهبری هاوتون ونک و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن استفاده شد. جامعه ی مورد مطالعه شامل دبیران مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) در چابهار مي باشد. کل جامعه مورد پژوهش208 نفر بود که تعداد 135 نفر از اين گروه به صورت طبقه ای- تصادفي و با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به عنوان نم ...

هدف ازتحقیق حاضر تبیین رابطه سبک های رهبری و توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشدکه با استفاده از سرشماری، تمامی آنها انتخاب شدند . جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه تعهدسازمانی استیرز و پورتر (1974) رهبری چند عاملی بس )1985 (و توانمند سازی اسپیرتزر )1995 (استفاده گردید . جهت تجز ...

مطالعه رهبری در برخی سازمان ها، نشان دهنده جایگاه برتر رهبری تحول آفرین در مقایسه با دیگر سبک های رهبری در پیش بینی وضعیت سلامت سازمانی و وقوع مسئله اجحاف در محیط کار است. با این حال، تحقیقات کمی روی ارتباط بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف در محیط کار انجام شده است. کمبود تحقیقات تجربی و علاقه به مطالعه سبک های رهبری مشوق های اصلی این تحقیق بوده اند. هدف این پایان نامه تعیین رابطه بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف در یک شرکت حمل و نقل است. پژوهش حاضر از نظر رو ...

این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سبک های رهبری و رضایت شغلی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گردید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی (گروهی، توسعه ای،سلسله مراتبی) و سبک های رهبری( تحول آفرین،مبادله ای، عدم مداخله) و رضایت شغلی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمی است. از منظر جمع آوری داده ، توصیفی از نوع همبستگی است. روش نمونه گی ...