عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت ( رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا می باشد. در پژوهش حاضر جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سبک مدیریت ، بهداشت روانی و خلاقیت استفاده شد . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دبیرستان های شهر فسا می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 108 نفر از معلمین این مقطع می باشد که به شیوه تصادفی طبقه ای و براساس جدول مورگان انتخاب گردیده اند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه های، سبک مدیریت ، بهداشت روانی و ...

یکی از نیازهای غیر قابل اجتناب انسانها، نیاز به موادغذایی می باشد که در این زمینه محصولات لبنی یه خاطر ویژگیهای منحصر بفرد در رشد و سلامت جامعه، جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوار دارد.در جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای متعددی در زمینه تولید و توزیع مواد لبنی فعالیت دارد که برابر مطالعات انجام شده صنایع شیر ایران "پگاه" در ردیف 100 شرکت برتر قرار دارد.با توجه به نقش و اهمیت تدوین استراتژی و میزان اثر آن بر موفقیت های شرکتهای تجاری در بازار رقابتی، در صورتی که هلدینگ پگاه بخواهد ...

هدف اساسی تحقیق حاضر این است که به این سوال پاسخ دهد که آیا بین سبک مدیریت اعمال شده در سازمان و بهداشت روانی کارکنان رابطه وجود دارد؟ ...

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی رابطه سبک مدیریت و رضایتمندی معلمان شهرستان شاهرودانجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پیمایشی و جامع? آماری آن شامل کلیه معلمان شهرستان شاهرود سال1393-1392 می باشد.ابزار پژوهشی دو پرسشنامه سبک مدیریت و رضایتمندی شغلی می باشد که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، با روش نمونه گیری تصادفی بر روی نمون? انتخابی در شهرستان شاهرود اجرا شد. این ابزار بر اساس شاخص های مورد مطالعه انتخاب و مدل پژوهش طراحی و تدوین شد تا وضعیت متغیرها را در قالب 3 فرضیه مور ...

این پژوهش سعی دارد سبکهای مدیریتی را مورد شناسایی قرار داده و بهترین سبک مدیریتی موثر بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس را معرفی نماید و در نهایت پیشنهاداتی را جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی و همچنین افزایش کارایی کارکنان ارائه دهد. در این تحقیق از روش پیمایشی و از نوع تحلیلی استفاده شد و تعداد 400 فقره پرسشنامه بین کارکنان دانشگاه تربیت مدرس توزیع شد و تعداد 187 فقره پرسشنامه اعاده گردید. با توجه به یافته های پژوهش، بین سبک مدیریت و کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس ارتبا ...

نتایج توصیف آماری سبک مدیریت نشان داد که میانگین نمره مدیریت در سازمان تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان09/139 و میانگین نمرات تحول گرایی 04/118 و میانگین نمرات عمل گرایی 19/25 بود که نشان می دهد مدیران سازمان تربیت بدنی از لحاظ ابعاد تحول گرایی و عمل گرایی در ابتدای راه رشد و تکامل این سبک هستند. نتایج توصیف آماری داده های رضایت شغلی نیز نشان داد که میانگین رضایت کلی از شغل دارای میانگین 4/119 بود که در شاخص های رضایت بالاترین رضایت از کار با میانگین 27/35 و پایین ترین رضایت از ...

نظرات کارکنان کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و کارکنان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره سبک مدیریت مدیران این کتابخانه ها به لحاظ شش شاخص سبک مدیریت لیکرت مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر مدیران کتابخانه های این دو دانشگاه نیز درباره امکان اعمال سبک مدیریتی خاص مبتنی بر طیف لیکرت مقایسه شده است. کارکنان هر دو گروه کتابخانه در بیشتر موارد مدیران خود را دارای سبک 3 لیکرت ارزیابی کردند. بین نظرات کارکنان و نظرات مدیران در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تفاوتی وجود ن ...

با توجه به اینکه نیروی انسانی، ارزشمندترین سرمایه هر سازمان و عامل اصلی تحول و توسعه شناخته می شود، مدیران سعی می کنند که این ودیعه را به درستی شناخته، توان و استعدادهای آن را رشد دهند و با ایجاد انگیزه کافی این نیروی استراتژیک و حیاتی را در جهت نیل به اهداف سازمانی مهیا کنند. لذا با توجه به اهمیت مسئله حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان ها و شرکت ها و با در نظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که موجب جابه جایی کارکنان و ترک خدمت آنان می گردد، جذب کارمند مناسب و مهمتر از آن حفظ و نگ ...

تحقیق حاضر به منظور "مقایسه زمینه‌های تغییر و نوآوری در سبک‌های مدیریتی x و y از نظر دبیران استان اردبیل" از جهت چهار مهارت و 40 عامل انجام شده است . این پژوهش با هدف آزمون یک فرضیه کلی که حاکی از "برتری سبک مدیریتی y بر سبک مدیریتی x از نظر مهارت ، تغییر و نوآوری" و همچنین چهار فرضیه خاص که بیانگر "برتری سبک مدیریتی y بر سبک مدیریتی x از نظر : -1 مهارت ایجاد محیط محرک تغییر و نوآوری -2 مهارت ادراکی تغییر و نوآوری -3 مهارت انسانی تغییر و نوآوری می‌باشد"، اجرا شده است . جمعیت ...