عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تجسم فضایی و سبک های شناختی (ناوابسته به زمینه و وابسته به زمینه) و پیشرفت تحصیلی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستانهای دولتی منطقه 15 شهر تهران تشکیل می دهد. از این جامعه تعداد 300 نفر آزمودنی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس آزمون تجسم فضایی دانشگاه مینه سوتا فرم (AA) و آزمون گروهی شکلهای نهفته (GEFT) به آنها ارائه و داده جمع آوری شد. برای پیشرفت تحصیلی نیز نمرات کل دروس ترم اول دانش آموزان ...

در این تحقیق ابتدا به برازش یک مدل تئوری پیرامون فاکتورهای شناختی طرح مسئله ریاضی می پردازیم. سپس یک مدل ساختاری برای بررسی رابطه بین مولفه های شناختی طرح مسئله ریاضی را بررسی می کنیم. از دیگر اهداف تحقیق تعیین میزان اثربخشی سبک شناختی ، خلاقیت ، اضطراب ریاضی ، خودکارآمدی ریاضی و عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان بر توانایی طرح مسئله ریاضی آنان می باشد. تحقیق بر روی 129 دانش آموز دختر سال دوم دبیرستان در رشته های تجربی و ریاضی انجام شده است. در برازش مد ...

نتایج نشان دادند که بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر سبک شناختی ‏‎FD-I‎‏تفاوت معنی دار وجود ندارد ولی بین دختران و پسران قوی و ضعیف در ریاضی از نظر سبک شناختی ‏‎FD-I‎‏تفاوت معنی دار وجود دارد . همچنین بین راهبردهای یادگیری و پیشرفت در درس ریاضی رابطه معنی دار وجود دارد و از بین مولفه های راهبردهای یادگیری ( شامل راهبردهای شناختی سطح پایین ، سطح بالا ، و خودنظم دهی ) ، خود-نظم دهی بیشترین رابطه را با پیشرفت دردرس ریاضی دارد . ازسوی دیگر ، در تحلیل رگرسیون سبک شناختی ‏‎FD-I‎‏ ...

پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه سبک های شناختی (واگرا،همگرا،جذب کننده وانطباق یابنده)بامولفه های یادگیری خود تنظیمی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم متوسطه دبیرستانهای شهرستان تبریز می باشد. دراین پژوهش 375 نفر ازدانش آموزان درسه گروه تحصیلی ریاضی -فیزیک ،علوم تجربی وعلوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ودرعین حال درچند مرحله انتخاب شده وپرسشنامه سبک شناختی کلب و‏‎MSLQ‎‏را تکمیل نموده اند.برای تجزیه وتحلیل این پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه،مانوا،خی2،رگرسیون چند ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین در سال تحصیلی 88-1387 بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج بود. حجم نمونه به تعداد 5879 نفر دانش‌آموز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم نمونه 360 دانش آموز انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری شامل آزمون تکس با 37 سوال، و آزمون شکلهای نهفته ویتکین بودند. با استفاده از روش ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه ي سبک های یادگیری دانش آموزان دختر با نیاز های ویژه و عادی بوده است . جامعه ي مورد پژوهش شامل کلیه ي دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش تهران که در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به تحصیل اشتغال داشته اند بوده و گروه نمونه شامل ۶۰نفر (۳۰دانش آموز كم بینا، كم شنواو بامعلوليت جسمی-حرکتی و۳۰ دانش آموز عادی) بوده است .دانش آموزان با نیاز های ویژه به صورت نمونه ي دردسترس بوده و دانش آموزان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ...

این پژوهش رابطه میان سبک های شناختی وابسته به محیط و مستقل از محیط را با عملکرد زبان آموزان در آزمون C-test بررسی می کند. در اصطلاح تخصصی، سبک شناختی وابسته به محیط به تسلط بر کلیت محیط اطلاق می شود، به گونه ای که اجزای نهفته در آن محیط به سهولت قابل تمییز نباشند. حال آنکه، در سبک شناختی مستقل از محیط، امکان تمرکز بر هر کدام از اجزاء بدون تداخل سایر اجزا وجود دارد. از سوی دیگر، C-test به عنوان یک گزینه جایگزین برای آزمون cloze مطرح شده است که اگرچه از همان اصل کاهش عبارات حشو ...

نقش فراشناخت در آموزش ریاضیات بر اساس مطالعات نظری و تجربی از 4 دهه ی پیش مورد بررسی قرار گرفته است ودر این سالها پژوهشگران آموزش ریاضی ، اهمیت مولفه های فراشناختی در حل مسئله های ریاضی را نشان داده اند . شوئنفیلد (1991) با تاکید بر اهمیت مهارت های فراشناختی در حل مسئله معتقد است نقص مهارت های فراشناختی یکی از عوامل مهم شکست یادگیرندگان در حل مسائل ریاضی است. از طرفی دیگر یکی از ابعاد شناختی که به طور گسترده به منظور تجزیه و تحلیل فعالیتهای انسانی مورد بررسی قرار می گیرد سبک ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین توانایی فضایی و سبک‌های شناختی(وابسته به زمینه و مستقل از زمینه) با نقش واسطه‌ای گرایش به تفکر انتقادی و نگرش نسبت به خلاقیّت و تبیین کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگا‌ههای شهر تهران تشکیل می‌دهد. از این جامعه تعداد 384 نفر شرکت‌کننده با روش نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش شدند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک بُعدی(انحراف از خطی بودن)، کولموگر ...