عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عفاف یکی از فضائل مهم اخلاقی است که موجب کرامت انسان می‌شود و اسلام آن را مانند تقوا، بسیار مورد توجه قرار داده است. این موضوع چنان دارای اهمیت است که رعایت نکردن عفت زیربنای روابط فردی و اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. بنابر این شناخت این ارزش و پایبندی به آن می‌تواند آسیب‌هایی که دامن‌گیر روابط می‌شود را برطرف نماید. لذا شناخت جایگاه عفت در زندگی انسان اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه و نقش عفاف در تنظیم روابط افراد و نشان دادن سبک زندگی عفیفانه از نظر اسلام اس ...

نهاد خانواده، اصلی‌ترین رکن جامعه و زمینه‌ساز خوشبختی یا بدبختی انسان‌ها و امت‌ها است. نهادی که متاسفانه در عصر کنونی دچار تزلزل شده است و رجوع به سبک زندگی اسلامی، تنها عامل نجات آن است. به همین ‌منظور ارائه الگوی مناسبی از خانواده اسلامی از طریق محصولات نمایشی می‌تواند گره‌گشا باشد. پژوهش حاضر، به‌منظور دست‌یابی به این هدف، به دنبال ارائه سیاست‌های محتوایی بازنمایی مطلوب خانواده در محصولات نمایشی به سبک زندگی اسلامی بوده است. ...

سبک زندگی (Life Style) به عنوان مفهومی جامع، متداول و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی، ابعاد گسترده‌ زندگی بشر را در بر می گیرد و همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف انسانی از جمله (روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و...) بوده است. هدف رساله حاضر آن است تا ضمن معرفی و تبیین مبانی سبک زندگی از منظر اسلامی، مولفه‌های روان شناختی آن را در قلمرو: 1. ارتباط انسان با خود(با مولفه هائی همچون خودشناسی، خویشتن داری، مهار احساسات منفی همچون خودپسندی، طمع، حسادت و خشم و....)، 2. ارتب ...
نمایه ها:

از زمان آفرینش انسان در گستره گیتی تاکنون ، به جهت شناخت معرفتی انسان از روند چرایی و چگونگی حیات خود ، مکاتبی پا به عرصه ظهور گذاشتند که هر یک رسالتی را برای بشر تعریف می نمایند. برخی در تشریح علت وجودی انسان در این دنیا قائل به آن هستند که فلسفه وجودی چیزی جز چند صباحی زندگی در این دنیا و بهره مندی از لذایذ آن نیست .بعضی دیگر گام را فراتر از این احتجاجها واستدلالها نهاده و اظهار می دارند که انسان به واقع فنا ناپذیر است .چرا که مرگ به معنای زندگی دیگر معنا می شود و در حقیقت ...

مدیریت اسلامی بر مبنای توحید و شریعت نگاهی عمیق به نقش انسان در کنترل و رهبری و اداره امور جامعه داشته و مفهوم اصیلتقرب به خداوند در لایه های مختلف آن قالب لمس می باشد. مدیریت در مکتب اسلام بر مبنای عمل به حق می باشد و در حقیقتارزشهای الهی و انسانی جهت دهنده مدیران اسلامی هستند. امروزه مکاتب مدیریتی که به صورت عمده براساس تفکر نگرشمدیریت علمی غربی استوار است. با گسترش زندگی ماشینی و گذشت زمان، بسیاری از اصول اعتقادی، انسانی و اخلاقی از روابطبین افراد، سودآوری و نگرش ابزار گرا ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطهی سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی و استرس شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس انجام شد. پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی قرار میگیرد. پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات همبستگی از نوع پیشبینی (رگرسیون) قرار میگیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس به تعداد 2000 نفر است. نمونه تحقیق شامل 322 نفر بود که حجم نمونه به وسیلهی فرمول کوکران تعیین گردید و روش نمونهگیری این پژوهش نیر تصادفی ساده بود. در این مطالعه ...

سبک زندگی امروزه به صورت نسبی موضوعی است مطرح شده در علوم مربوط به انسان، اجتماع، فرهنگ و... درتعریف سبک زندگی باید گفت: سبک زندگی به تعبیری یعنی شیوه ایی که انسان برای زندگی کردن اتخاذ می کند در ابعاد مختلف زندگی، از مسائل فردی و اجتماعی تا مسائل فراطبیعی. دراین میان علاوه بر سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی هم تعریف خاص خود را دارد. سبک زندگی اسلامی یعنی زندگی کردن آنگونه که اسلام می خواهد در تمامی عرصه ها از کوچکترین امور تا کلیات. فرهنگ مصرف یعنی (چگونه مصرف کردن به لحاظ کیف ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان بهره وری از شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری و بهداشت روان زنان متأهل انجام شد. جامعه پژوهشی شامل دبیران زن متأهل 45-25 ساله شهر تهران بود که از میان آنها تعداد 379 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق با توجه به هدف پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. مقیاس های سنجش در این مطالعه ، پرسشنامه محقق ساخته ی «شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری» و پرسشنامه سلامت عمومی «GH ...

سبک زندگی و رفتار مصرف در هر جامعه، نقش بسزایی در مدیریت منابع آن جامعه داشته و انحراف آن باعث هدر رفتن منابع و سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی آن جامعه می شود. هدف این پژوهش بررسی ابعاد سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف و تأثیر آن بر رفتار خرید می‌باشد. ابتدا از طریق روش تحلیل مضمون، مضامین سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف از کتاب نهج‌البلاغه استخراج‌شده و با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و استفاده ازنظر خبرگان، الگوی سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف ارائه‌شده و درنهایت با انجام آزمون نیکو ...