عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری تحولی ،تعاملی و رها شده با میزان خودکارآمدی پرسنل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده است. روش انجام این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی است . در پژوهش حاضر 2 سئوال کلی و 3 سئوال جزیی مورد بررسی قرار گرفته است . برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ویراست سوم پرسشنامه چند عاملی باس و آولیو و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران استفاده شده است . آلفای کر ...

هدف از این تحقیق بررسی اثرات سبک‌های رهبری بر میزان موفقیت مربیان تیم‌های ملی ایران و ادراک موفقیت ورزشکاران است. این بژوهش از نوع زمینه‌یابی و با تأکید بر شیوه میدانی است. متغیر پیشگو در این تحقیق سیک رهبری مربیان و متغیرهای ملاک موفقیت مربیان و ادراک موفقیت ورزشکاران می باشد. جامعه آماری کلیه بازیکنان تیم های ملی است که تااردیبهشت ماه 1389 در اردوهای تیم های ملی شرکت می کنند و شامل 90 مربی و 473 ورزشکار مرد و زن هستند به همین دلیل روش نمونه گیری به صورت تمام شمار است. ابزار ...

هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط سبك رهبري و هوش هيجاني مربيان دانشگاه هاي تهران مي باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي پيمايشي از نوع كاربردي است. جامعه آماري شامل كليه مربيان زن و مرد رشته های ورزشی واليبال، هندبال، تنيس روي ميز و بدمينتون دانشگاه هاي شهر تهران در سال تحصيلي 1391-1390 بود كه تعداد آنها 140 نفر مي باشد و حجم نمونه با تعداد جامعه برابر است. داده ها با استفاده از 3 پرسشنامه اطلاعات فردي، هوش هيجاني سيبرياشرينگ و سبك رهبري (L.S.S) گردآوري شدند. پایایی پرسشنامه ها با ا ...

سبکهای رهبری و روشهای مدیریتی در سراسر جهان از تنوع و گونه گونی فراوانی برخوردارند و از ویژگیهای حاکم بر محیط تاثیر می پذیرند. مطالعات و تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف، تبعیت سبک رهبری را از مقتضیات موقعیت مورد تایید قرار داده است. در این نوشتار، کشورهایی از سراسر جهان انتخاب و درباره ویژگیهای فرهنگی، سبک رهبری و سیاق مدیریتی آنها توضیحاتی ارائه شده است. با توجه به تفاوتهای فراوان در ادراکات، نیازها و خواستهای کارکنان در ابعاد بین المللی- که سرمنشا سبکها، روشها و دستاوردهای م ...

انگیزه یکی از مهمترین عوامل درونی یک ورزشکار برای شرکت در فعالیت است که میزان تلاش یا تعهد فرد را در راه رسیدن به اهداف نشان می دهد(فولادیان و همکاران1388). هدف از تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری دبیران تربیت بدنی وانگیزه های ورزشی دانش آموزان ورزشکار می باشد. جامعه آماری 20 نفر مربیان تربیت بدنی و 120 نفر دانش آموزان ورزشکار در شهرستان فریمان بودند به علت کم بودن تعداد همه بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه انگیزه های ورزش مارکلند و اینگلدو(1997)وپر ...

این تحقیق برای تعیین ارتباط بین سبک رهبری وتعالی سازمانی در تربیت بدنی آموزش و پرورش استان سمنان صورت گرفت که سبک رهبری و میزان تعالی سازمانی توسط سه هدف و نه فرضیه مورد برسی قرار گرفتند. برای تعیین سبک رهبری وتعالی سازمانی در تربیت بدنی آموزش و پرورش استان سمنان دبیران ورزش استان مورد ارزیابی قرار گرفتند.ابزا رتحقیق، پرسشنامه چند عاملی رهبری و پرسشنامه استاندارد 44 سوالی تعالی سازمانی می باشد. در مورد نیمرخ سبک رهبری روسای تربیت بدنی آموزش و پرورش استان بر اساس یافته های تح ...

امروزه به دلیل رقابت شدید توجه به نیروی انسانی برای افزایش کارایی ضروری است. موفق و موثر بودن یک مدیر نیز در گرو مورد قبول واقع شدن برای کارکنان است و اینکه کارکنان او را به عنوان یک رهبر برجسته بپذیرند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سبک رهبری و فرهنگ سازمانی درهتل های 4 و 5 ستاره ی استان مازندران می باشد و تمرکز کار برروی رهبری و فرهنگ و اینکه کدام یک از سبک ها و روش های مدیریتی تأثیر بیشتر و موثرتری (با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی) در موفقیت هتل های ایرانی دارد. در این پژوهش ...

اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بین سبك رهبري مديران و توانمندی کارکنان اداره کل امورمالیاتی خراسان رضوی اجرا شده است. در این پژوهش سبک رهبری بر اساس مدل اقتضایی رهبری فيدلر که شامل سه نوع سبک رهبری: رابطه گرا متوسط، وظیفه گرا مناسب و وظیفه گرا نامناسب میباشد و توانمندی کارکنان با استفاده از مدل توانمندی اسپریتزر که شامل چهار بعد شایستگی، خود مختاری، تاثیر گذاری و معنی داری می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را مدیران و کارکنان اداره کل مالیاتی استان خر ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش سبك‌ رهبري و منابع قدرت مربیان در رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بود. جامعه آماري اين تحقيق، بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بودند. آزمودنی‌ها 120 نفر بودند که به پرسشنامه‌های سبک‌های رهبری مربیان (LSS)، قدرت در ورزش (PSQ)، رضایتمندی ورزشکاران (ASQ) پاسخ دادند. در یک مطالعه راهنما، پایایی درونی پرسشنامه‌ها‌ با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه سبک رهبری 0/88= α، منابع قدرت 0/74= α و رضایتمندی 0/87= α برآورد گردید. بر ...