عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش فقر در مناطق مختلف کشور در سال های 1383 و 1387 اندازه گیری و مقایسه شده است. به این منظور ابتدا خط فقر مطلق در مناطق مختلف شهری و روستایی با استفاده از روش هزینۀ نیازهای اساسی محاسبه و سپس با تعیین شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر، واتس، فوستر-گریر- توربک و کلارک- همینگ-الف شدت فقر در مناطق و نیز بر حسب جنسیت سرپرست خانوار با یکدیگر مقایسه می شود. در روش هزینه نیازهای اساسی خط فقر به صورت مجموع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بیان می شود. جهت تعیین مولفه غذا ...