عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیدایش و تکامل تیموس از هفته ششم زندگی جنینی شروع میشود یعنی زمانیکه پرولیفراسیونهای سلولی بطور همزمان از اکتودرم سومین شکاف برانشیال و نیز از آندودرم بال شکمی سومین بن بست حلقی پدیدار می گردند. بررسی ما شامل مرور بیماران مبتلا به تیموم بیمارستان دکتر شریعتی در فاصله سالهای 1359 تا 1369 می باشد. در این سالها تعداد 15 بیمار با تشخیص تیموم در این مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند که از این تعداد یک نفر با تشخیص بیماری از بررسی کنار گذاشته شد. لازم به تذکر است که از نظر یافته ها ...

چکیده ندارد.

افسردگی یکی از مشکلات شایع در بیماران طبی بستری می باشد بسیاری از اختلالات طبی همراه با علائم افسردگی می باشند. بررسی شیوع افسردگی در بیماران طبی بستری کوتاه مدت و دراز مدت در بهتر اداره کردن این بیماران کمک می نماید. نمونه مورد مطالعه شامل 525 نفر (239 نفر زن و 286 مرد) از بیماران بستری در بیمارستان شماریه یک شهر کرمان که از روز سوم بستری به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده اند. تعداد 17 نفر از بیماران (9 نفر زن و 8 نفر مرد) بعلت عدم پاسخ کامل به سئوالات از مطالعه کنار گذاشته ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آرتریت روماتوئید یک بیماری مزمن باعلت ناشناخته است که موجب درگیری چندین دستگاه بدن می شود که وجه مشخصه آن درگیری مفاصل می باشد. بیماران ‏‎RA‎‏ زمان زیادی را در درد بسر می برند. از طرفی افسردگی در بیماران مزمن شایع می باشد و اثر مستقیم بر کارکرد آنها دارد. لذا مطالعه ذیل به صورت قطعی تحلیلی در سال 1379 طراحی شد. حجم نمونه با استفاده از فرمولهای آماری Pilot Study در گروه مورد 100 نفر بیمار ‏‎RA‎‏ و در گروه شاهد 200 نفر از جمعیت عمومی انتخاب شد و داده ها با نرم افزار SPSS-9.05 ب ...

در یک مطالعه مقطعی غربالگری بینایی بر روی 1844 نفر از دانش آموزان سن 7-6 ساله برای به دست آوردن شیوع آمبلیوپی ناشی از آنیزومتروپی در شهرستان کرمان انجام شد. در طی 6 ماه-از آبان ماه 1372-22 مورد آمبلیوپی شناسایی شد. تعداد پسران 936 نفر معادل 8/50% و دختران 908 نفر معادل 2/49% بود. شیوع آمبلیوپی 2/1% (پسران 1% و دختران 4/1% به دست آمد که از کل 22 مورد آمبلیوپی 63% (14 مورد) آن ناشی از آنیزومتروپی خالص، 13% آنیزومتروپی همراه با استرابیسم، مجموع آنیزومتروپی خالص و آنیزومتروپی به ...

هپاتیت ‏‎B‎‏ یک بیماری بالقوه خطرناک و پرعارضه است که می تواند با طیف وسیعی از هپاتیت برق آسا، سیروز و ناقل شدن بیمار ظاهر شود. ناقلین مخزن اصلی بیماری بوده و می توانند موجب انتشار آلودگی و پیدایش بیماری و عوارض آن در افراد سالم گردند. در این مطالعه شیوع موارد مثبت ‏‎HBSAg‎‏ در سرم خانمهای باردار مراجعه کننده به زایشگاههای شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 232 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه به روش نمونه گیری متوالی ساده انتخاب شدند و نمونه سرم آنها به کمک آزمایش ...