عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یافته‌ها نشان داده میوه‌های رنگی وپوست سیب قرمز دارای سطوح بالایی از آنتوسیانین می‌باشند که این موضوع سبب توجه بیشتر به این میوه‌ها گردیده است. در این مطالعه تاثیر غلظت‌های بالای ساکارز (40% و60%) بر روی پایداری آنتوسیانین‌های چهار واریته‌ی سیب تحت شرایط pH پائین (2و3)، حرارت 90 درجه سانتی‌گراد و دوره‌های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. جذب در 520 نانومتر(رنگ قرمز) از 0تا 4 ساعت و در برخی واریته ها از تا2 ساعت کاهش و سپس افزایش یافت. علت افزایش جذب در 520 نانومتر پس از 2 ...

در خانواده آستراسه قرار دارد .ژربرا به عنوان یک ی از ده گل Gerbera jamesonii)) گل ژربرا بریده ای که از نظر تجاری بازار پسندی بیشتری در جهان دارند شناخته شده است اما عمر ماندگار ی نسبتا کوتاهی دارد. هدف این پژوهش افز ایش عمر ماندگار ی گل بر ی ده ژربرا با استفاده از اس ید سالیسیلیک و ساکارز برای بهبود صفات کیفی آن بود. این پژوهش در دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد نظر در آزما یش اول 5 و 1 درصد ) و در /0 ، 2 ...

به‌‌منظور بررسی اثر تغییر در توزیع ساکارز بر تحمل به شوری لاین‌‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای، آزمایشی گلدانی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در‌آمد. پلات‌های اصلی شامل سه سطح شوری (2، 5 و 16 دسی‌زیمنس بر‌ ‌متر سدیم کلراید) و پلات‌های فرعی شامل 6 لاین و رقم برنج شامل لاین مادری تای‌پای، سه لاین آنتی‌سنس ناقل ساکارز برای ژن SUT1 (1-6-45-34، 1-7-111-37 و 1-8-184-37)، رقم متحمل به شوری پکالی و رقم حساس به شوری نیپنبار بودند. 21 ر ...

تغذیه ورزشی از جمله شاخه‌ها و زیر گروههای علم ورزش است که به مطالعه علمی وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران در تمرینات و مسابقات پرداخته و دستوالعمل‌هائی را برای تغذیه قبل، در حین و بعد از تمرین آنها تدارک می‌بیند. تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف در ارتباط با تغذیه و تاثیر آن روی اجراها و عملکردهای ورزشی صورت می‌گیرد، دامنه‌دار بوده و روزبروز یافته‌های تازه‌ائی را در اختیار پژوهشگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش قرار می‌دهد. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت هر چه بیشتر آشنا نمودن ...

در این پژوهش مقاومت به سرما و بیان ژنها در واکنش به تغییرات توام درجه حرارت و غلظت ساکارز در سلول گیاه مورد بررسی قرار گرفت. کالوس از رویان های نارس جو ‏‎(Hordeum vulgareL.)‎‏ تولید و در محیط کشت ‏‎MS‎‏ مایع و در دمای ‏‎25 0C‎‏ واکشت گردید. سپس کشت ها در دو دوره 5 و 10 روزه در محیط کشت حاوی 1/0 و 3 درصد ساکارز و تحت دمای ‏‎6 0C‎‏ به مدت 10 ساعت و ‏‎2 0C‎‏ به مدت 14 ساعت قرار گرفتند. پس از انجام آزمون انجماد، میزان سرما سختی از طریق ارزیابی زنده مانی و نیز تخمین آسیب وارده به ...

هدف اصلی صنعت تولید قند و شکر، جداسازی ساکارز موجود در چغندر قند به صورت بلور می‌باشد. بر این اساس وجود روشی مناسب برای سنجش میزان دقیق ساکارز موجود در محلول‌های قندی در تمامی مراحل ضروری است. روش معمولی که امروزه در کارخانه‌های قند مورد استفاده می‌گیرد، روش پلاریمتری است. روش‌های دیگری مانند کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، کروماتوگرافی گازی، رنگ‌سنجی، اسپکتروسکوپی، روش‌های فلوریمتری و روش‌های آنزیمی نیز برای تشخیص ساکارز گزارش شده‌اند. اما اغلب این روش‌ها به علت نیاز به رو ...

گیاهان زمانی که در شرایط فقر فسفات قرار می گیرند پاسخ های مختلفی برای برای حفظ بقای خود ایجاد می کنند. این پژوهش به منظور بررسی سگنال های که شدت پاسخ های ایجاد شده در فقر فسفات را تغییر می دهد به بررسی تاثیر حضور ساکارز خارجی در محیط کشت گیاه بر تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در فقر فسفات پرداخته است. تاثیرات ساکارز و دسترسی به فسفات بر روی رشد و تکوین گیاه آراییدوپسیس ازطریق آنالیز ویژگی های مربوط به نشاهای رشد یافته در موقعیت های suc+Pi+(s+p+)، (S-P+)، (P-S+) و (S-P-) و به م ...

جهت افزایش راندمان تولید وحل مشکل فراهم کردن بذر خوب و با کیفیت از طریق ریزازدیادی و تولید میکروتیوبر به بررسی تاثیر سطوح مختلف قندهای محیط کشت ساکارز، فروکتوز و گلوکز در محیط کشتMS بر تولید میکروتیوبرهای دو رقم سیب زمینی آگریا و سانته تحت شرایط این ویترو به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه کشت بافت پارک علم وفن آوری خراسان رضوی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در بین قندهای مختلف به عنوان محیط کشت و غلظت های قند (3/5، 1 و ...

از جمله راهکارهایی که گیاهان به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش به کار می‏گیرند تجمع ترکیبات آلی سازگار می‏باشد. تنظیم اسمزی از اعمال مهمی است که این ترکیبات به هنگام تنش انجام می‏دهند. ساکارز یکی از انواع این ترکیبات است که در شرایط تنش تجمع می‏یابد که می‏تواند به عنوان یک محافظ اسمزی عمل نماید. به جهت بررسی محلول‏پاشی ساکارز بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis L.) تحت شرایط کم آبیاری آزمایشی مزرعه‏ای در سال 1390 به صورت اسپلیت پلات فاکت ...