عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش هیجانی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 93 -1392 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش مدل مداخله مهارت های اجتماعی باعث اف ...