عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور ارزشیابی هزینه - سودمندی (حرفه داری) خدمات اطلاع رسانی پیوسته سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال 1374 انجام شد. طی آن، برگه ها، گزارشها و صورت حساب بانکهای اطلاعاتی دیالوگ، اس تی ان، کواستل و تعدادی عناوین و اطلاعات کتاب شناختی بازیابی شده در 651 مورد جستجو را بررسی کردیم. قیمت یک رکورد بازیابی شده، از نظر استفاده کننده و سازمان را تعیین کردیم. در ضمن، از طریق پرسشنامه میزان رضایت کاربر از نتایج، نسبت به هزینه پرداخت شده، مورد بررسی قرار گرفت. فرض پژ ...

پس از پیروزی انقلاب، شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان قالب مناسب سازمانی در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی پذیرفته شد. سوالات زیادی بود که پرداختن به آنها میسر نگردیده است. هزینه های واقعی مراکز و خدمات آنها، کاهش قیمت خدمات، افزایش کارایی با ثبوت هزینه هاو تفاوت اقلیمی در هزینه ها و اهداف از جمله این پرسشها بوده است. در 11 شهرستان این بررسی صورت گرفت که در هرشهرستان 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی با تمام خانه های بهداشت آن و یک مرکز تسهیلات زایمانی و 3 مرکز شهری بصورت تصادفی و ...