عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تا حد زیادی بار اختلالات روانی در کشورهای پیشرفته جهان بوسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی شناسائی شده ولی مطالعات همه گیری شناسی اختلالات روانی در کشور ما کوتاه و تعداد مطالعات انجام شده کم و محدود می باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد 18 سال و بالاتر مناطق شهری و روستایی کشور بود. به همین منظور 25180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و خوشه ای از بین خانوارهای موجود کشور انتخاب شدند. پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا ...

حوادث و آسیبهای ناشی از ترافیک و وسایل نقلیه اکنون در رده نهم علل و مرگ و میر قرار دارند و انتظار می رود در سال 2020 به رده سوم صعود کنند ، این مطالعه با هدف شناخت خصوصیات اپیدمیولوژیک مصدومین ناشی از حوادث رانندگی که به اورژانس بیمارستان بعثت سنندج در سال 1380 ارجاع داده شده بودند انجام شد . با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد با افزایش وسایل نقلیه در استان کردستان به تعداد تصادفات افزوده خواهد شد در حالیکه هیچکدام از مصدومین مطالعه ما از کمربند ایمنی و یا کلاه ایم ...

بارش نسبتاً شدید در روز 20 مرداد سال 1380 در نواحی جنوب شرقی دریای خزر منجر به رخداد سیلی گشت که تقریباً طی قرن گذشته وقوع آن در کشور ایرانی بی سابقه بوده است. وسعت تخریبی سیل مذکور در مناطق شهری و روستایی به حدود 5000 کیلومتر مربع رسید. همچنین طبق آمار بین المللی صادر شده منتهی به اوت 2001 تلفات انسانی این سیل در سال مذکور در دنیا مرتبه اول را داشته است. در نهایت می توان گفت که این سیل بیشتر بلای انسانی بوده است تا بلای طبیعی. ویژگیهای این سیل را می توان به عوامل 1- شرایط جو ...

به منظور تعیین روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه 36 گویه ای‏‎‎‏، این تحقیق بر روی کارکنان دانشکده پزشکی شیراز در سال 1380 انجام گرفت. نتایج نشان داد که از لحاظ پایایی، همبستگی درونی پرسشنامه در سطح 8 مقیاس موجود 87/0 بود که از حد نصاب مورد قبول بیشتر بود. در رابطه با روایی سازه، نمره مولفه ذهنی و عملکرد جسمی به طور معنی داری با افزایش سن کاهش می یافت و همچنین امتیاز افراد متاهل در این دو جنبه به طور معنی داری کمتر از افراد مجرد بود. ضریب همبستگی بین هشت بعد پرسشنامه و نمرا ...

این مطالعه با هدف تعیین پرفشاری خون و عوامل موثر بر آن در افراد 25 ساله به بالای روستای کرمجگان قم در ابتدای سال 1380 انجام شد. متغیرهای مطالعه شامل پرفشاری خون، پرفشاری خون مجرای سیستولی، سن، جنس، مصرف دخانیات ، سابقه فامیلی، بعد خانوار و اندیکس توده بدنی بود که بر روی 400فرد بالای 25سال روستای کرمجگان قم در بهار 1380 انجام شد. شیوع هیپرتانسیون در این روستا نسبت به سایر مناطق روستایی بالاتر است. ...

هپاتیت ‏‎B‎‏ با وجود در دسترس بودن واکسن موثر همچنان یکی از مشکلات عمده بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می شود. برای مبارزه با عفونت ویروسی هپاتیت ‏‎B‎‏ و پیشگیری از عوارض مزمن آن، واکسن هپاتیت ‏‎B‎‏ جایگاه ویژه ای دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان بقاء ا یمنی واکسن هپاتیت ‏‎B‎‏ بعد از 7 سال از تزریق آن بود. این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه مورد بررسی، دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان یزد که در سن 8 سالگی بودند و حداقل 2 و یا ...

شیوع بیماری دیابت در حال افزایش و عوارض متعدد جسمی و هزینه های درمانی آن نیز در حال تزاید می باشد. از اقدامات موثر در کنترل این عوارض و در نهایت کاهش هزینه های درمان، شناخت سریعتر بیماران دیابتی است که دارای خطر بالا جهت این عوارض هستند. افزایش دفع آلبومین ادرار یکی از یافته های آزمایشگاهی است که قادر است تا حد زیادی این پیشگیری را انجام دهد. این مطالعه جهت غربالگری آلبومین اوری بر روی 594 بیمار مراجعه کننده به مراکز درمان دیابت (♀ 325 ♂ 268) شامل 24 بیمار IDDM و ...

به منظور پاسخ به اینکه ایمنی حاصل از واکسیناسیون کامل تا چه زمانی دوام داشته و آیا نیازی به واکسن یادآور وجود دارد، مطالعه ای جهت ارزیابی وضعیت ایمنی کادر درمانی بیمارستان کودکان امیرکلا انجام شد. از 150 نفری که پرسشنامه را تکمیل نمودند، 132 نفر (88%) بر علیه هپاتیت B واکسینه شده بودند و 18 نفر (12%) سابقه تزریق واکسن نداشته اند. 6 مورد از نمونه ها بعلت Anti-HBC مثبت از مطالعه حذف شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 3/8 ± 5/28 سال بود و بطور متوسط 2 ± 8/3 دوز واکسن دریافت کرد ...

‏‎‎‏در این بررسی طی ماههای تیر و مرداد ‏‎‎‏1380، 59 پلیت از هوا و کشت 83 نمونه از وسایل اتاقهای عمل و بخش های ویژه 4 بیمارستان روی محیط سابورودکستروزآگار صورت گرفت، 70% پلیت ها از نظر رشد قارچی مثبت بودند، در این مطالعه مجموعا 568 کلنی از 21 نوع قارچ مختلف جدا گردید، قارچهای غالب به ترتیب آسپرژیلوس 10/40%، آلترناریا 78/19%، پنی سیلیوم 18/18%، فوزاریوم 36/13%،‌کلادوسپوریوم 62/9%، رایزوپوس 20/3%، فوما 13/2%، نیگروسپورا 06/1 و موکور، استمفیلیوم 53/0% کمترین میزان فراوانی را داشت ...