عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قرن 21 با دو مسئله پير شدن جمعيت و شهرنشيني مواجه هستيم. همزمان با گسترش شهرها، تعداد افراد 60 ساله و بالاتر هم رو به افزايش است. تا كنون مطالعه كيفي در خصوص ديدگاهها، نيازها و تجربه هاي آنان در مورد خصوصيات شهر دوستدار سالمند انجام نگرفته است. اين تحقيق به منظور تبيين ديدگاه سالمندان و مراقبين آنان در 4 مركز بهداشتي درماني شهر تبريز انجام گرفت تا امكان ارايه پيشنهادات كاربردي براي ارتقاي وضعيت شهر درراستاي دوستدار سالمند بودن مهيا گردد. اين تحقيق بصورت كيفي درخصوص تجارب ...

امید به زندگی طولانی و رشد سریع جمعیت سالمندان از یک طرف، سبک زندگی کم تحرک و ماشینی عصر حاضر از طرف دیگر، مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را د دوران سالمندی مضاعف می کند و بر کیفیت زندگی افراد اثر دارد. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی موانع روانشناختی و میان فردی مشارکت ورزشی زنان سالمند بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 275 نفر زن سالمند با سن 60 سال به بالا، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات ...

با توجه به اینکه سالمند در فرهنگ و مذهب ما جایگاه والای دارد، تأمین آسایش روحی و جسمی او واجب و ضروری است؛ اما با صنعتی شدن زندگی در بعضی شهرها نگهداری از سالمند برای بعضی خانواده‌ها کاری دشوار و گاه غیرممکن است و موجب می‌شود شخص سالمند در انزوا به سر برد، فضاهای شهری مدرن نیز پذیرای انسان‌های کم‌توان و ناتوان نیستند و حضور این افراد را روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌سازند، ازاین‌رو، سالمند احساس یأس و بیهودگی کرده و برای مرگ روزشماری می‌کند. در پژوهش حاضر سعی شده است که راه‌حلی مناس ...
نمایه ها:
خلخال | 
رفاه | 

هدف ازاین پژوهش،مقایسهاثرتمرینات راه رفتن به جلو و راه رفتن به عقب برآمادگی جسمانی زنان سالمند بود. به این منظور 26 زن سالمند (60-75 سال) به دو گروه تمرین راه رفتن به جلو و راه رفتن به عقب تقسیم شدند. برنامه‌ی تمرین شامل راه رفتن به جلو و راه رفتن به عقب طی هشت هفته تمرین و با شدت 50-70 درصد ضربان قلب ذخیره برای گروه راه رفتن به جلو و شدت 50-60 درصد ضربان قلب ذخیره برای گروه راه رفتن به عقب انجام شد. قبل و بعد از تمرینات آزمون‌های قدرت عضلانی،استقامت عضلانی،تعادل ایستا،تعادل ...

زیست شهری ایرانیان در سه لایه متقاطع صورت می گیرد خانه مسکونی، محله شهری و شهر یافته ها، آموزه ها و تجربه هایع لمی نشان می دهد استوارترین و پرشورترین فضای زیستی شهروندان محله ها می باشند چرا که بررسی ها نشان می دهد انسان ایرانی بیش از آن که در گستره خانه یا گستره بازار و پهنه فراگیر شهر حضور داشته باشد در محله خود حضورو عینیت داشته است در فضای شهر دو مفهوم وجود دارد یکی منظر شهری که بهشکل فیزیکی دیده می شود و دیگری سیمای شهری که به معنی تاثیر فضای شهر بر روان آدم هاست تاثیری ...
نمایه ها:
محله | 

روند افزایش جمعیت سالمند در دنیا به نحوی است که در سال 2050 بیش از 20% جمعیت جهان را سالمندان تشکیل خواهند داد که اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه ساکن خواهند بود . اختلالات روحی روانی از مهمترین مشکلات سالمندان می باشد . در گروههای قومی و اقلیتها موانعی مانند زبان و تحصیلات پایین وجود دارد که می تواند منجر به اشکال در تشخیص اختلالات روانشناخی شود. در این مطالعه مقطعی وضعیت دموگرافیک ، میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط درسالمندان ترکمن بالای 60 سال مورد بررسی قرار گر ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با احساس تنهایی و سلامت روان سالمندان انجام گرفته است.نمونه پژوهش شامل 375 نفر از زنان و مردان سالمند 60 سال به بالا عضو کانون جهاندیدگان شهر تهران بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس اندلر و پارکرCISS،پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه احساس تنهایی UCLA بوده است.برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی شامل:میانگین،انحراف استاندارد و آمار استنباطی ( ...

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تأثیرتمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمندان بود. تعداد 30 نفراز زنان سالمند شهر مشهد با دامنه سنی60 تا 70سال انتخاب و به طور تصادفی و مساوی به گروه تجربی وکنترل تقسیم شدند.گروه تجربی،به مدت 15جلسه، هرجلسه 30 دقیقه و با تکرار 5 روز درهفته تمرینات فرانکل را انجام دادند.تغییرات در تعادل ایستا ،تعادل پویا، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن آزمودنی‌ها، قبل و بعد از دوره تمرین، به ترتیب بوسیله تست‌های Sharpend Romberg، Timed ...

تغییر عوامل قدرت، تعادل و راه رفتن با افزایش سن و نیز ارتباط بین این عوامل به‌عنوان معیاری در ارزیابی افراد سالمند، ما را از تغییرات حاصل آگاه می‌سازد، تا ضمن اقدام در جهت پیشگیری و کاهش احتمال سقوط افراد در معرض خطر، نسبت به ارزیابی دقیق‌تر و توان‌بخشی مفیدتر آن‌ها تلاش شود، با توجه به اهمیت تعادل، قدرت و توانایی راه رفتن در سالمندان و افزایش روزافزون جمعیت سالمندان در جامعه، هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه‌ی قدرت اندام تحتانی با توانایی راه رفتن در مردان سالمند بود ...
نمایه ها:
تعادل | 
قدرت |