عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازدواج موفق و رضایتمندانه مستلزم سطح پایداری از سازگاری زوج ها می باشد. سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده دانست. سازگاری زناشویی دارای ابعاد مختلفی می باشد و این ابعاد تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می گیرد. مثلث سازی و ساختار قدرت خانواده از جمله این عوامل می باشند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی توسط مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده می باشد. جامعه این پژوهش کلیه معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی ن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش گذشت بر افزایش سازگاری با طلاق زنان مطلقه شهر اهواز است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر اهواز می باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده اند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 زن مطلقه می باشد که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه داوطلب شرکت در پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. برای سنجش سازگاری شرکت کنندگان از پرسشنامه‌ی سازگاری با ...

امروزه شيوع ناسازگاري زناشويي و تاثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان ، باعث شده است كه متخصصان سلامت روان به حيطۀ زوج درماني بيشتر توجه كنند. از اينرو پژوهش حاضر به بررسي تأثير زوج درماني هيجان مدار برافزايش سازگاري زناشويي زوجين آشفته پرداخت. بدين منظور 17 زوج از سه كيلنيك خدمات روانشناختي وارد پژوهش شدند و به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند. زوج درماني هيجان مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاري زناشويي را ...

امروزه روابط زناشويي سالم از اهميت خاصي براي جامعه برخوردار است، چراکه ارتباط سالم بين زوجين و وجود رضايت زناشويي بين آنها منجر به تربيت فرزنداني سالم و در نهايت جامعه اي سالم ميگردد.هدف از پژوهش حاضر نيز بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش دلزدگي و افزايش رضايتمندي زناشويي زنان متأهل شهرستان نيشابور ميباشد.فرضيه هاي اصلي پژوهش نيز عبارتند از:1.بين شدت نيازهاي زنان متأهل و دلزدگي زناشویی و رضایت مندی زناشویی آنان همبستگي معني داري وجود دارد، 2.بين گروه درماني مبتني بر و ...

هیسترکتومی جراحی شایعی در جمعیت زنان است که در آن رحم، سرویکس و گاهی تخمدان ها و لوله رحمی برداشته می‌شود. از آنجا که رحم بخش مهمی از تصویر جنسی یک زن است، این جراحی می‌تواند بر وضعیت روانشناختی و تعاملات فردی و بویژه سازگاری زناشویی و عملکرد جنسی آنها اثرگذار باشد. اعتقاد و احساس زنان درباره تصویر ذهنی از بدن خود عاملی است که قادر است عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه سازگاری زناشویی و عملکرد جنسی در زنان دارا و فاقد سابقه ج ...

نظر این پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیربود که دارایی 32پرسش می باشدوروایی و پایایی این پرسشنامه براساس تحقیقات انجام شده دارای پایایی96./.از همسانی قابل توجهی برخوردار است و دارای روایی محتوا واز روایی همزمان با پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک – والاس برخوردار است. سپس به افراد گروه آزمایش آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام در طی10 جلسه 2 ساعته داده شدو گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان آموزش مجدداً از هردو گروه آموزش و کنترل، پس آز ...

هدف:هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سازگاری زناشویی، طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیزمهابی دفاعی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی بود. روش:روش تحقیق پژوهش حاصر همبستگی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی به کلینیک آتیه بود . از بین این افراد ،50 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره Young، شاخص سازگاری زناشویی اسپاینر، مقیاس مکانیزم های دفاعی و مقیاس وسواس اجباری یی ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین محتوای خود گویی منجر به درگیری بین زوجین و رابطه این خودگویی ها با سازگاری زناشویی زوجین بود. بدین منظور، 50 نفر (25 مرد و 25 زن) از مراجعین مراکز مشاوره شهرداری منطقه 7 به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای بررسی خودگویی های آنها، از آنان مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. همچنین شرکت کنندگان به تکمیل پرسشنامه سازگاری زناشویی نیز پرداختند. داده ها به صورت کمی با استفاده از تحلیل محتوا، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سخت رویی با سازگاری زناشویی دبیران متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 90-89 بود. جامعه آماری این پژوهش دبیران متوسطه چهار ناحیه شهر شیراز بود که 324 نفر (178 دبیر مرد و 146 دبیر زن) به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)، پرسشنامه سخت رویی (زمینه یابی دیدگاههای شخصی)، در مورد آنها اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمون t مستقل ، ضریب همبستگی پیرسون و ر ...