عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اجتماعی شدن یک فرآیند دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. از جمله این ابعاد کسب مهارت های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی است. محیط خانواده و مدرسه در فراهم ساختن امکان یادگیری سازگاری با محیط نقش مهمی برعهده دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 انجام گرفت. به این منظور تعداد30 نفر دانش آ ...

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه کمال گرایی و سازگاری اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان است. تحقیق حاضر به روش همبستگی انجام شده است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز در مقطع کارشناسی است. حجم نمونه ، 350 نفر است که با استفاده از روش نمونه برداری خوشه ای بدست آمده. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( 1989) ، مقیاس سازگاری اجتماعی رام بل(1961) و مقیاس کمال‏گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (1995) است. ب ...

تولد كودك عقب ماندة ذهني به عنوان يك بحران مي تواند بر ارتباط و عملكرد خانواده اثر بگذارد و خانواده هايي مي توانند با بحران ها به خوبي سازگار شوند كه روابط مؤثر و پايدارتري داشته باشند و در ايفاي نقش هايشان انعطاف پذير باشند. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي كودك عقب مانده ذهني در شهرستان اردبيل است. پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل است. جامعة آماري اين پژوهش را مادران كودكان عقب ماندة ذهني آ ...

هر ساله هزاران نفر در اثر حوادث مختلف، ‌‌‌قربانی صدمات نخاعی می‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌شوند. شیوع این آسیب در جمعیت جهان تقریبا بالاست. سازگاری با صدمات نخاعی فرایندی مداوم و زمان بر بوده و مهمترین جز فرایند تطابق افراد را تشکیل می دهد. معلولین نخاعی که در اثر حادثه ای دچار معلولیت شده‌اند بسیار طول خواهد کشید تا با ناتوانی های ناشی از تروما کنارآمده و این نقص را به عنوان واقعیت زندگیشان قبول کرده و با اجتماع سازگار شوند. هدف از این پژوهش بررسی سازگاری اجتماعی در معلولین نخاعی شهر سقز است. ...

این پژوهش با هدف بررسی و مطالعه رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دبیرستان انجام شده است.در یک بررسی از نوع همبستگی، 296 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر بندر امام خمینی (149 پسر و 147 دختر) که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، به پرسش نامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا، پرسش نامه انسجام خانواده و پرسش نامه انعطاف پذیری خانواده پاسخ دادند. تحلیل داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون با ورود قدم ب ...

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی شرکت در برنامه های دوازده قدمی بر میزان سازگاری اجتماعی، امید و رضایت از زندگی معتادان در شهر مشهد انجام گردید. برای این منظور تعداد 186 نفر از معتادان ( 122 نفر عضو N.A، 14 نفر با شرکت همسران در جلسات نارانان و 64 نفر مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و پرسش نامه های سازگاری اجتماعی بل، امید اشنایدر و رضایت از زندگی دینر بر روی آن ها اجرا گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس ...

موسیقی درمانی یکی از جلوه های کاربردی موسیقی در زندگی عموم است. با عنایت به تحقیقات خارجی انجام شده در دهه های اخیر که تأیید کننده اثربخشی موسیقی درمانی بر جنبه های زیستی، روانی و اجتماعی افراد بوده است و با توجه به عدم انجام چنین تحقیقاتی براساس موسیقی سنتی ایران، در این پژوهش به مطالعۀ تأثیر موسیقی درمانی (یادگیری اصولی آواز و آواز خواندن) بر رشد سازگاری اجتماعی و رشد معنوی زنان 20 تا 50 سالۀ تهران پرداخته شده است. بدین منظور فراخوانی جهت دعوت علاقه مندان به شرکت در این طرح ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری پایه‌ی دوم و سوم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 شهر اهواز می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری پایه‌ی دوم و سوم ابتدایی (به تعداد 67 نفر) ارجاع داده شده به مراکز ویژه‌ی ناتوانی-های یادگیری است و همچنین، به تعداد 67 نفر از دانش آموزان عادی نیز ب ...

هدف: این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام مردان دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا بوده است، نمونه آماری تحقیق، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده انتخاب شد. حجم نمونه در این تحقیق تعداد 16 نفر بود که با توجه به معیاره ...