عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 211

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان سازگاری و عملکرد تحصیلی نوجوانان در خانواده های مادر سرپرست و خانواده- های دو والدی انجام گرفت. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش روش پس رویدادی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان 18 – 15 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 90 – 1389 بودند که از این تعداد 100 نفر از خانواده- های مادر سرپرست و 100 نفر از خانواده های دو والدی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ و کارنامه تحصیلی دانش آموزان ...

یکی از راه های نگریستن به ساختار خانواده این است که، به کانال های ارتباطی که از طریق آن اعضای خانواده با هم دیگر به تعامل می پردازند، پرداخته شود. واتز و لاویک، بیوین و جکسون (1967، به نقل از کلارک و شیلدز ،1997)، خانواده را سیستمی قانون گذار تلقی می کنند، که اعضای آن به طور مداوم، در حال تعریف و تجدید نظر، در تعریف ماهیت روابط خود، بر مبنای الگوهای ارتباط شان هستند. به آن دسته از کانال های ارتباطی که به وفور در یک خانواده اتفاق می افتد، الگوهای ارتباطی گفته می شود (ترنهلم ...

هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش برنامه سازگاري با طلاق والدين بر سازگاري و کاهش اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر طلاق دوره ابتدايي شهر اصفهان بود. اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان دختر خانواده هاي طلاق مدارس دوره ابتدايي شهر اصفهان بودند. نمونه پژوهش به شيوه تصادفي 30 نفر دانش آموزان دختر طلاق انتخاب شد و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمايش، به مدت 8 جلسه تحت آموزش ...

با توجه به اینکه بیش از یک سوم جمعیت کشور ما را نوجوان تشکیل می‌دهند که در مدارس مشغول به تحصیل می‌باشند. بررسی چگونگی اختلاف آنان در میزان سازگاری می تواند روزانه‌ای به سوی پیدا کردن راه حل‌های جدید در خصوص تامین بهداشت روانی و موفقیت آن‌ها گردد. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‌ای میزان سازگاری در تیپ‌های مختلف شخصیتی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی88-87 انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر سال ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری و مولفه های آن (عاطفی،اجتماعی ،آموزشی) در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر شیراز بود. طرح پژوهشی به صورت آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود .دانش آموزان پسر اول متوسطه دبیرستان فارابی ناحیه ی یک آموزش و پرورش شهر شیراز ،که 8 کلاس بودند جامعه آماری را تشکیل دادند.این 8 کلاس به شکل تصادفی ،به دو گروه،کنترل(4 کلاس) و آزمایشی (4 کلاس) تقسیم شدند. از هر دو گروه پیش آزمون (پرسشنامه سازگار ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه امید، خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش تحصیلی و تنشگرهای تحصیلی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگي است؛ جامعه آماری پژوهش شامل: کلیه دانشجویان کارشناسی شهر ارومیه، که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بوده اند.. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است؛ که در نهایت، تعداد نمونه متشکل از219(122دختر و 99 پسر) نفر بود. ابزارهایی که دراین پژوهش، برای جمع آوری داده ها، مورد استفاده قرار گرف ...

هدف ازانجام این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی خودگویی مثبت بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان بابلسر می باشد ما همگی در فکرمان با خود حرف می زنیم بیشتر اوقات هیچ کس متوجه نمی شود که ما چه چیزهایی به خودمان می گوییم در واقع، گاهی حتی متوجه این گونه پیام های کوتاهی که به خودمان می دهیم نمی شویم چون آنها خیلی سریع اتفاق می افتد. نحوه فکر ما می تواند بطور عمدی و نسباً مستقیم بر چگونگی احساس ما تاثیر بگذارد هر یک از ما به وسیله نوعی خودگویی د ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه علّی متغیرهای هوش عمومی و هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری اضطراب امتحان و سازگاری در دانش آموزان سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان بروجرد انجام شد. تحقیق حاضر به دنبال آن است که مشخص نماید آیا متغیرهای هوش عمومی و هوش هیجانی با میانجی گری سازگاری و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه دارند؟ توجه بیش از حد مدارس بر توانایی های شناختی از یک طرف، مطرح شدن رو به فزون هوش های چندگانه از جمله هوش هیجانی در محافل علمی و تربیتی ما را بر آن داشت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش گذشت بر افزایش سازگاری با طلاق زنان مطلقه شهر اهواز است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر اهواز می باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده اند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 زن مطلقه می باشد که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه داوطلب شرکت در پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. برای سنجش سازگاری شرکت کنندگان از پرسشنامه‌ی سازگاری با ...