عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح بررسی سازگاری زوجی بومی‌های شوشتری، دزفولی، بختیاری و عرب خوزستان به منظور کشف مشکلات زناشویی آنان و کشف متغیرهای موثر بر سازگاری و عملکرد زوجی بوده است تا بتوان از دستاوردهای آن در برنامه‌های پیش‌گیرانه برای افزایش سازگاری زوجی در شهرهای مورد مطالعه در خوزستان استفاده کرد. در این پژوهش بیست و چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نتایج حاصل به تفکیک در اصل گزارش ذکر شده اما آنچه مسلم است بافت فرهنگی از عناصر موثر عملکرد خانواده است زیرا ارزش‌های فرهنگی بر سازگاری خ ...

هدف طرح بررسی سازگاری زوجی بومی‌های شوشتری، دزفولی، بختیاری و عرب خوزستان به منظور کشف مشکلات زناشویی آنان و کشف متغیرهای موثر بر سازگاری و عملکرد زوجی بوده است تا بتوان از دستاوردهای آن در برنامه‌های پیش‌گیرانه برای افزایش سازگاری زوجی در شهرهای مورد مطالعه در خوزستان استفاده کرد. در این پژوهش بیست و چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که ننایج حاصل به تفکیک در اصل گزارش ذکر شده اما آنچه مسلم است بافت فرهنگی از عناصر موثر عملکرد خانواده است زیرا ارزش‌های فرهنگی بر سازگاری خ ...

سازگاری اولیه تشکیل هرباریوم و باغ گیاه‌شناسی در این طرح شناسایی فلور گیاهان داروئی منطقه جیرفت و ایجاد هرباریوم گیاهان دارویی موردنظر بوده و تعداد 30 گیاه دارویی آفیشینال و تعدادی گیاه بومی برای مطالعات سازگاری، فنولوژیکی و بذرگیری تحت کشت و بررسی قرار می‌گیرد. ...

این آزمایش بمنظور سازگاری و همچنین تعیین خواص کمی و کیفی 8 رقم خرمای تجارتی دنیا (خارجی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردیده است . هر تیمار شامل 3 اصله نهال به فاصله 8x8 متر می‌باشد. بعد از کاشت تا سال هشتم عملیات مراقبت و نگهداری در مورد آنها اعمال و وضعیت رویشی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از سال هستم به بعد روی خواص کمی و کیفی میوه، رکوردگیری بعمل می‌آید و با آزمون دانکن میانگینها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. ...

به منظور بررسی سازگاری درخت چیکو در شرایط آب و هوائی بوشهر این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجراء گذاشته شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع نهال پیوندی (پیوند مجاورتی ـ پیوند جانبی) و زمان کاشت (مهر و اسفند ماه) و هر واحد آزمایشی سه درخت می‌باشند. – اهواز: در آغاز فصل بهار و آغاز رشد سریع نهالها به دلیل مساعد شدن شرایط دمایی و رطوبتی، عملیات کوددهی در سه مرحله انجام شد. نهالها در ابتدا با کود کامل در اوایل بهار و سپس در دو مرحله با کود سر ...
نمایه ها:
بوشهر | 
استان | 
بم | 
فارس | 

به منظور بررسی امکان سازگاری گونه‌های درختی مقاوم به خشکی در اراضی زیرپوشش گسترش سیلاب جهت ایجاد مراتع مشجر و تولید چوب‌صنعتی، سوخت و غیره تعداد 18 گونه درختی بومی و بیگانه بصورت طرح سازگاری و پیلوت در قالب طرح آماری در چهار تکرار غرس و سازگاری نهال طی مدت اجرای طرح مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نتیجه پس از استنتاج آماری جهت اجرا به دستگاههای اجرائی توصیه می‌گردد. ...
نمایه ها:
گونه | 
گیاه | 
درخت | 
خشکی | 
اراضی | 

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی سازگاری شخصیتی در دو گروه ازجانبازان و معلولین ورزشکار و غیرورزشکار استان مازندران است . در این‌تحقیق سازگاری شخصیتی دارای حیطه‌های مختلف از جمله حیطه کلی سازگاری‌شخصیتی می‌باشد که در حقیقت مجموعه چهار حیطه سازگاری اجتماعی، سازگاری‌فردی، سازگاری جسمانی و سازگاری شغلی، حیطه سازگاری شخصیتی کلی رابوجود می‌آورد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است . جامعه آماری در گروه‌ورزشکار حدود 450 نفر و گروه غیرورزشکار حدود 950 نفر بوده است که‌بصورت تصادفی ساده از ب ...

زعفران (L. Crocus. Sativus) گیاهی چند ساله است که بیشتر در شمال‌شرق ایران کشت می‌شود. اخیرا این گیاه در مناطق مختلف ایران کشت و کار می‌شود. تحقیق به منظور بررسی سازگاری برخی اکوتیپ‌های زعفران در شرایط اقلیمی شهرستان مراغه اجرا شد. اکوتیپ‌ها از مناطق زعفران خیز کشور جمع‌آوری شد و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که علیرغم اینکه اکوتیپ‌ها از درصد جوانه زنی و استقرار خوبی برخوردار بودند، ولی با افت ناگهانی دما و شروع یخبندان، برخی اکو ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی مسائل و مشکلات سازگاری اقتصادی-اجتماعی-تحصیلی و روانی دانشجویان جانباز دانشگاه شیراز بوده است . برای این منظور کلیه دانشجویان جانباز شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز بعنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب گردیدند. دامنه سنی جانبازان مورد مطالعه بین 21 تا 38 سال سنوات جانبازی آنها بین 3 تا 14 سال و از نظر درصد جانبازی بین 10 درصد تا 70 درصد بود. مقیاس مورد استفاده جهت اندازه‌گیری میزان سازگاری آزمودنیهای تحقیق شامل پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود که در ...