عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسکله های باز و بسته به طور متناوب در سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکله باز از شمع و عرشه و اسکله بسته از عرشه و سپری تشکیل یافته که هر یک از آن ها به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه رفتار سازه ای و هیدرولیکی هر یک از این دو نوع سازه در مقابل بارهای وارده، نیروهای داخلی و تغییر شکل ها می باشد. ابتدا با ارزیابی و تعیین نیروهای وارده با استفاده از نرم افزار SAP2000، سازه تحلیل استاتیکی گردیده و نیروهای داخلی و تغییر شکل ها معین شده است. س ...

برای طراحی سازه‌های دریایی از قبیل بندر ، اسکله ، سکوی دریایی ، زیردریایی و کشتی لازم است وضعیت جریان ، نیروهای وارده بخصوص نیروی پنتا و اثرات جریان در ساحل و کف بررسی شود. این بررسی قبل از طرح نهایی باید از طریق آزمایشات مدلی انجام گرفته و از نتایج آن در طرح بهینه استفاده شود ، به همین دلیل لازم‌است آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات فوق ساخته و تاسیس شود همچنین بااستفاده از موج روی ساحل ، سازه‌های فوق را بررسی کرد. ...

بررسی ارتعاشات سازه‌ها بطور اعم در طراحی اولیه و نیز هنگام استفاده از آنها ضروریست ازاین نظر سازه‌های دریائی (مثل سکوها) به خاطر شرایط خاص آنها کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. دراین پروژه روشها و تئوریهای موجود در زمینه ارتعاشات در مورد سازههای دریائی بکار رفته و میزان قوت و ضعف آنها بررسی می‌گردد قسمتی از این پروژه اثر امواج در بوجود آمدن ارتعاشات درسازه‌ها رابررسی می‌کند و در قسمت دیگر کارآئی روش اجزاء محدود ...

یکی از ملاحظات بسیار مهم ژئوتکنیکی در سازه‌های مهندسی چون خطوط لوله و مهارها، در محیط دریا که شامل نهشته‌های ماسه‌ای (Sand Deposits) می‌باشد; قابلیت ناپایداری بستر دریا به علت گسترش فشار آب منفذی اضافی ناشی از بارگذاری موج است . این افزایش فشار آب منفذی اضافی ممکن است به اندازه‌ای برسد که شرایط روانگرایی اولیه (یعنی فشار آب منفذی اضافی برابر با فشار موثر روباره اولیه شود) به وجود آید. ارزیابی این مساله به علت پیچیدگی خود پدیده و طبیعت به ظاهر تصادفی بارگذاری موج بسیار مشکل اس ...

ا ین مقاله از روش الگوریتم ژن تیک به همراه شبکه های عصبی موجکی به عنوان تقریب ساز نیروهای دینامیکی، جهت بهینه سازی ساز ه های دریایی با متغیرهای گسسته استفاده شده است . در طرح بهینه سازه های دریایی، ماهیت دینامیکی نیروها منجر به افزایش زمان تحلیل سازه و در نهایت طولانی شدن فرآیند بهینه سازی می گردد. به همین جهت در اینگونه موارد از تحلیل تقریبی استفاده می شود . امروزه استفاده از شبک ه های عصبی برای چنین اهدافی ا ین مقاله از روش الگوریتم ژن تیک به همراه شبکه های عصبی موجکی به عن ...

به منظور امکان ارائه منحنیهای قابل استفاده در طراحی‌های مقدماتی اسکله‌های سپر فولادی ، با استفاده از شرایط جوی و هیدرولیکی بندر سوزا و فرض دو نوع اصلی مصالح بستر ، اسکله‌هایی از نوع سپر فولادی برای شرایط مختلف بارگذاری و انواع کشتی طرح ، محاسبه شده است . سپس منحنیهای طراحی که می‌توان به کمک آنها برحسب میزان ابخور کشتی ، طول سپر ، حداکثر لنگر در سپر و سطح مقطع میل مهار را به دست آورد تهیه و ارائه شده است . مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اولا": سپرهای فولادی را نمی‌توان در خا ...

چکیده ندارد.

پایه سکوهای دریایی تحت تاثیر نیروهای یکنواخت و متغیر نسبت به زمان قرار دارند که غالبًا ناشی از باد، جریانهای دریایی و امواج هستند. مهمترین نیروی دینامیکی، حاصل از برخورد موج با پایه سکوی دریایی می باشد. با توجه به ارتفاع و طول امواج و ابعاد اعضا، سازه دریایی، نحوه محاسبه نیروهای حاصل از امواج بر اساس تئوریهای مختلف به روشهای گوناگونی ارائه شده است. در این مقاله سعی بر این است که اثر حاصل از امواج بر روی پایه ها بصورت تابعی از فرکانس ارتعاشی سازه ارائه گردد. بدین منظور با استف ...

هدف این پایان‌نامه معرفی روشی نوین با عنوان تحلیل موج دوام (EWA) و کاربرد آن در تحلیل، طراحی و ارزیابی دینامیکی غیرخطی انواع سازه‌های دریایی در برابر نیروی ماهیتاً پیچیده و تصادفی امواج می‌باشد. این روش الهام‌گرفته از رویکرد تحلیل زمان دوام (ETA) می‌باشد که در مطالعات لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد استفاده می‌گیرد. در این روش سازه در معرض توابع قطار موج افزایشی (IWTF) از پیش طراحی‌شده که به نحو مناسبی با شرایط امواج ساختگاه همپوشانی دارند، قرار می‌گیرد. این توابع طوری طراحی شده‌ ...