عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی گلوبوترونکانید‌های سازند گورپی در برش دشتک (شمال کازرون) منجر به ارائه 7 زیست زون برای سازند گورپی شد که عبارتند از: Dicarinella asymetrica (سانتونین)، Globotruncanita elevata (کامپانین پیشین)، Globotruncana ventricosa )کامپانین میانی تا کامپانین پسین(، Globotruncana falsostuarti (کامپانین پسین)Globotruncana aegyptiaca (کامپانین پسین تا بالاترین بخش کامپانین پسین)، Gansserina gansseri (بالاترین بخش کامپانین پسین تا بخش زیرین ماستریشتین)،Contusotruncana contusa (ماستری ...

در این پژوهش سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه در شمال شهرستان دهدشت ( یاسوج، زاگرس) به منظور مطالعات چینه نگاری زیستی و چینه نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفت. سازند گورپی در برش مورد نظر به طور پیوسته بر روی سازند ایلام قرار گرفته است و مرز بالایی آن با سازند پابده به طور ناپیوسته و هم شیب دیده می شود. نهشته های سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه 212 متر ضخامت داشته و شامل 13 واحد سنگی است مطالعه روزنداران پلانکتون در برش مورد نظر منجر به شناسایی 16 جنس و 45 گونه شده اس ...

ناحیه مورد مطالعه از لحاظ جغرافیایی در جنوب غرب ایران و در ناحیه زاگرس چین‌خورده در استان بوشهر واقع شده است. برش مورد مطالعه مربوط به یال جنوبی تاقدیس کنگان می‌باشد. منطقه زاگرس از واحدهای زمین‌ساختی مهم ایران است که شامل بلندی‌های غرب و جنوب غرب ایران است. هدف اصلی از این مطالعه تعیین سن سازند گورپی و تعیین مرز دقیق آن با سازند پابده با استفاده از نانوپلانکتون‌های آهکی می‌باشد. در این مطالعه از ناحیه تنگ دوراهک در استان بوشهر تعداد 16 نمونه از سازند گورپی و 10 نمونه از سا ...

در این پژوهش زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی سازند های سورگاه-ایلام و گورپی، همچنین ریز رخساره ها و مدل رسوبی رسوبات معادل سازند سورگاه-ایلام در شرق شهرستان رامهرمز (برش تنگ بولفارس) مورد مطالعه قرار گرفته است. توالی رسوبات معادل سازند سورگاه-ایلام با ناپیوستگی بر روی سازند سروک و با مرز تدریجی و پیوسته در زیر سازند گورپی قرار گرفته است. رسوبات معادل سازند سورگاه- ایلام دارای 53 متر ضخامت می باشد و لیتولوژی آن عمدتا از آهک مارنی و آهک متوسط لایه تشکیل شده است. مطالعه بایو ...

در این تحقیق زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی سازند گورپی در جنوب غرب فیروزآباد(تاقدیس آغار) مورد مطالعه قرار گرفته است. در ناحیه مورد مطالعه سازند گورپی با ناهمسازی فرسایشی روی سازند ایلام و به صورت ناهمسازی فرسایشی در زیر سازند پابده قرار دارد. سازند گورپی در این ناحیه به 7 واحد سنگ چینه ای قابل تقسیم است که شامل: واحد A: مارن به همراه لایه نازکی از آهک مارنی نازک لایه در قاعده واحد B: آهک مارنی متوسط لایه دارای میان لایه هایی از آهک مارنی نازک لایه و در قاعده دارای ل ...

به منظور مطالعه‌ی رسوبات کرتاسه بالایی و بررسی نحوه عملکرد فاز تکتونیکی ساب‌‌هرسی‌نین در میدان نفتی رگ‌سفید 1500 مقطع نازک میکروسکوپی از 13 حلقه چاه در میدان رگ‌سفید مورد مطالعه دقیق‌ لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی قرار گرفته است. سازند سروک متشکل از سنگ آهک‌های خاکستری تا کرم رنگ در تمام چاه‌های مورد مطالعه میدان نفتی رگ‌سفید مشاهده شده است. مرز بالایی این سازند در چاه‌های موجود در بخش میانی میدان رگ سفید با سازند پابده و در چاه‌های موجود در بخش‌های شمالی و جنوب‌شرقی با ...

برش مورد مطالعه در 15 کیلومتری جاده ایلام به سمت مهران در منطقه‌ای تحت عنوان تنگ گراب قرار دارد. سازند گورپی متشکل از سنگهای نرم و تیره رنگ و لیتولوژی نرم بر روی سازند ایلام با سنگهای آهکی سخت و به رنگ سفید و نخودی قرار دارد. در این مطالعه تعداد 51 گونه متعلق به 23 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک شناسایی و محدوده‌ی حضور آنها در برش مورد مطالعه تعیین شد. بر این اساس این سازند به 12 بایوزون به شرح زیر تقسیم شد: 1. Globotruncanita elevata partial range zone 2. Globotruncan ...

سازند گورپی یک واحد سنگ چینه‌ای آهکی- مارنی به سن کرتاسه پسین تا پالئوسن است که در منطقه زاگرس و قسمت‌های جنوب غرب ایران گسترش وسیعی دارد. برای مشخص شدن ویژگی‌های رخساره‌ای و وضعیت رسوبی سازند گورپی در غرب بندرعباس، رخنمونی از این سازند در منطقه بندر خمیر (شرق تاقدیس خمیر) انتخاب و بررسی گردید. در این برش توالی سازند گورپی با ضخامت 520 متر شامل مارن، آهک و آهک مارنی می‌باشد که مرز زیرین آن بصورت ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند سروک واقع شده و مرز بالایی آن به صورت هم‌شیب در زی ...

به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در شمال شرق شیراز واقع در روستای بورکی مجموعه‌‌هایی از فرامینیفرهای کرتاسه پسین مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش ضخامت لایه‌های مورد نظر 160 متر اندازه‌گیری شده است. این لایه‌ها بیشتر از شیل و مارن خاکستری مایل به سبز با میان لایه‌های سنگ آهک نخودی رنگ و ماسه سنگ‌های قهوه‌ای رنگ و سیلتی تشکیل شده است. در بررسی‌های بیواستراتیگرافی تاکنون 14 جنس و 16 گونه مختلف از فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک شناسایی و معرفی شده‌اند که بر اساس آن‌ه ...