عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین ‌پایان‌نامه ‌به‌ بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وسازمان کنفرانس اسلامی وجایگاه سازمان کنفرانس اسلامی درنظام بین الملل ونیزدربین کشورهای اسلامی خصوصا جمهوری اسلامی ایران ومتقابلا جایگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درسازمان کنفرانس اسلامی وسپس نظام بین الملل می پردازیم. درعصرحاضرکه دهه دوم قرن بیست ویکم است سازمان کنفرانس اسلامی دارای پتانسیل های مختلفی درجهان اسلام ونظام بین الملل است وجمهوری اسلامی نیز دارای ظرفیت های فوق العاده ای درسطح منطقه وجهان اسلام ونظ ...

مقایسه نقش و جایگاه ایران و عربستان سعودی در سازمان کنفرانس اسلامی محتوای این پژوهش را تشکیل می دهد. محقق در پی پاسخگویی به این سوال می باشد که دو کشور ایران و عربستان از چه نقش و جایگاهی در سازمان کنفرانس اسلامی برخوردارند و با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل این موضوع می پردازد . این دو کشور از اعضای مهم و تاثیر گذار سازمان کنفرانس اسلامی هستند ودارای زمینه های مشترک و همچنین موارد اختلاف زیادی می باشند. همکاریهای ایران با سازمان دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است که ...

شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش روز‌افزون حجم اقتصاد سایه‌ای در کشور‌های در‌حال‌‌توسعه به منظور جلوگیری از پیش‌روی آن همواره یکی از اهداف اقتصاددانان این کشور‌ها بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که ضعف کیفیت نهادی و ارکان آن که در مواردی چون فساد موجود در بخش رسمی ناشی از به‌کارگیری قدرت عمومی در جهت منافع شخصی و یا عدم رعایت قانون و مقررات در بخش رسمی پدیدار می گردد، همواره از مهمترین دلایل شکل‌گیری این پدیده به شمار رفته است. این مطالعه با به‌کار‌گیری رویکرد داده‌های تا ...

هدف این پایان‌نامه، آزمون قانون واگنر و بررسی رابطه‌ی علیت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره‌ی 1970- 2008 است. در این پژوهش قانون واگنر را در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی با طبقه‌بندی این کشورها از لحاظ سطح درآمد و درجه‌ی فساد آزمون کردیم. برای این منظور، آزمون‌های وابستگی مقطعی (CD) پسران، ریشه واحد ADF تعمیم یافته به صورت مقطعی (CADF)، همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون را انجام دادیم. برای تخمین ضرایب نیز از روش به‌روز ر ...

ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین الملل، که ازویژگی‌های آن، افزایش حجم تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم بین‌المللی وگسترش ارتباطات بین ملل بوده است، موجب شده تا انگیزه سیر و سیاحت جهانی بالا رود. کشور‌های در حال توسعه گردشگری را وسیله ای برای پیشرفت همه جانبه می‌دانند، در حالی که اقتصادهای پیشرفته آن را بخش اساسی فعالیت‌های اوقات فراغت و سرگرمی ‌تلقی می‌کنند. از آنجا که بیشتر کشور‌های اسلامی‌با معضلاتی همچون نرخ‌های نازل رشد اقتصادی روبرو می‌باشند، لذا این کشور‌ها برای ...

يکی از متغيرهاي کليدي در تنظيم و اعمال سياست‌هاي اقتصادي از جمله سياست پولي، نرخ بهره پولی است که در دهه‌هاي اخير تلاش‌هاي وافري در جهت کاهش آن صورت گرفته است. دليل اين امر در واقع تاثيري است که اين نرخ بر وضعيت اشتغال و بيکاري می تواند داشته باشد. در اين پژوهش، پس از طرح ديدگاه‌هاي نظري مختلف در مورد رابطه تعاملي بين نرخ‌هاي بهره پولي، اسمي و تورم، اين رابطه با استفاده از روش عليت گرنجري مورد مطالعه قرار گرفت. از اين رو برآورد و تجزيه و تحليل مدل در قالب سه سناريو مورد ت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای مواضع اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در قبال تروریسم است. جهت رسیدن به این هدف نگارنده ضمن بررسی مقوله تروریسم و راههای مبارزه با آن، با تحلیل مدارک و اسناد اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی، تمایز موجود میان برداشتهای این دو سازمان را از مقوله تروریسم بررسی می‌کند. مسأله اساسی وجوه اشتراک و افتراق مبانی و تعریف و محورهای مبارزه با تروریسم از دیدگاه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی است. روش تحقیق در این پایان‌ نامه توصیفی- تحل ...

در این پژوهش به بررسی مواضع سازمان کنفرانس اسلامی در قبال پدیده تروریسم پرداخته شد. مقوله تروریسم و مبارزه با آن در اسناد متعدد سازمان کنفرانس اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.در بررسی مفاد این اسناد، ضمن تبیین مواضع رسمی این سازمان،به تشریح اولویت ها و تعاریف خاص کشورهای اسلامی را از پدیده تروریسم، تمایز آن با مبارزه آزادی خواهانه ملل در مقابله با اشغالگری بیگانه و استعماری و شیوه های پیشنهادی مبارزه با تروریسم ، پرداخته شد.سازمان کنفرانس اسلامی ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی ...

در این مطالعه پتانسیل تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه محصولات زراعی و باغی با هدف تشکیل بازار مشترک اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اهداف این مطالعه تعیین زیر‌بلوک‌های بالقوه تجاری- اقتصادی با تأکید بر محصولات زراعی و باغی، ارزیابی پتانسیل تجاری کالاهای زراعی و باغی هر کشور عضو بلوک‌های بالقوه تجاری- اقتصادی، تعیین عوامل موثر بر مزیت نسبی مکانی محصولات زراعی و باغی و بررسی روابط و پتانسیل تجاری بین زیر‌بلوک‌های بالقوه در چارچوب تجارت کشورهای عضو سازمان ک ...