عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه نیروی انسانی به عنوان مهمترین جنبه اقتصادی توسعه در کشورهای در حال توسعه مطرح است بسیار از صاحبنظران بر این نکته تاکید دارند که در کنار پیشرفت تکنولوژی و افزایش ظرفیتهای صنعتی و نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تولید و مکمل سرمایه‌های فیزیکی مورد توجه است (وحیدی-سهرابی ترجه 1373) بنابراین ترکیب مناسب نیروی کار آموزش‌دیده و سرمایه‌های فیزیکی بشدت مورد نیاز است . "نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در افزایش کارآیی نیروی کار و به تبع آن افزایش تو ...