عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری در این پژوهش را کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر تهران تشکیل دادنده بودند(110=N). به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و همچنین احتمال عدم بازگشت و عودت کامل پرسشنامه‌های ارسالی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1996) استفاده شد. ضریب پایای ...

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری تحقیق 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به طور کل شمار و در بخش کارکنان نیز بر اساس جدول مورگان 103 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ، پرسشنامه سبک رهبری چند عاملی رهبری باس و آلیو و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ا ...

چکیده در دهه‌های اخیر به شکل عمومی علاقه به موضوع کیفیت خدمات در حوزه پژوهش نشان داد که بهبود در کیفیت خدمات دهی به مشتریان، چگونه به ارتقای عملکرد و رقابت پذیری سازمانی می‌انجامد. مدیران واحدهای خدماتی اغلب برای سنجش میزان برآوردن نیازهای مشتریان توسط سازمان، از معیارها و شاخص‌های کیفیت خدمات و رضایت مشتریان استفاده می‌کنند. از این رو کیفیت خدمات و رضایت مشتری توجه زیاد بازاریابان و محققان دانشگاهی را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققان روابط بین این دو متغیر را با عملکرد ...