عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگرچه رشد و توسعه‌ اقتصادی در سال‌های اخیر، به افزایش درآمدها دامن زده است و خانوارها عمدتاً سهم بیشتری از درآمد قابل تصرف خود را به تندرستی اختصاص می‌دهند، لیکن در مورد کشورهای در حال‌توسعه مشاهده می‌شود که نابرابری درآمد سبب گشته که بودجه کمتری به سلامت اختصاص یابد و تندرستی گروه‌های فقیر را آسیب‌پذیرتر نماید. هدف این مطالعه، تعیین اثر توزیع نابرابر درآمد و متغیرهای کنترل در این توزیع بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. بدین منظور به بررسی اثر ...

در این پایان نامه تلاش شده نشان داده شود که علی رغم وجود سازمان عریض و طویلی به نام سازمان همکاری اسلامی همگرائی بین اعضاء در سطح پایینی قرار دارد و این مسئله باعث عدم کارائی سازمان شده است. از جمله اهداف این تحقیق آن است که نشان دهد در صورت همکاری اقتصادی بین اعضاء تنشهای سیاسی کاهش یافته و به همکاری و همگرائی و در نهایت کارائی سازمان خواهد انجامید. هدف این پژوهش، بررسی نقش همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو در کارایی سازمان و همگرایی بین اعضاء می باشد. البته این هدف خود شامل اه ...

در این تحقیق باتوجه به متغییر های مستقل و وابسته با کمک الگو های اقتصاد سنجی با روش داده های تابلوی اثر فساد بر شاخص توسعه انسانی در کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی به کمک نرم افزار تخصصی eviewsمورد تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کاهش سطح فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به طور معنی داری موجب افزایش امتیاز شاخص توسعه انسانی شده است . به عبارتی در این کشورها فساد برشاخص توسعه انسانی اثر منفی و معنی دار داشته است. وبر اساس نتایج این تحقیق بین ای ...

قرآن کریم مسلمانان را به وحدت و چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت می کند و روایات اسلامی نیز بر وحدت و همگرایی هر چه بیشتر مسلمانان تأکید فراوانی دارند. سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب به عنوان دو نهاد فرامنطقه ای و بین المللی، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... از ظرفیت های فراوانی جهت همگرایی و وحدت بین اعضای خود و تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین الملل برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقاط اشتراک و افتراق این دو نهاد، که اعضای آنها از کشورهای مسلمان تشکیل گردی ...

این رساله با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است؛ عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات کل خدمات در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) و نیز تاثیر عوامل مذکور در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مورد کاوش و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها به روش پانل دیتا حاکی از آن است که تاثیرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه‌های خارجی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و نیز عضویت کشورها در بلوک‌های تجاری منطقه‌ای (ECO) و (D-8) و نیز (WTO) روی صادرات خدمات ...

رویکرد اصلی این رساله بررسی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران و ترکیه در تعامل این دو کشور با چهار سازمان های بین المللی منتخب است. برای این منظور ابتدا تلاش شده تا با بررسی جوامع ایران و ترکیه در یک بازه زمانی واحد، یک شناخت جامعه شناسانه مختصر و مفید از جامعه سیاسی نخبگان سیاسی این دو کشور حاصل شده و سپس با اعمال روش تحقیق تحلیل محتوا بر روی یک نمونه مفید و معنادار از جامعه نخبگان سیاسی شناسایی شده در قالب دو جریان اصلی سیاسی در هر کشور (اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران ...

در مطالعاتی که در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته، سرمایه انسانی در بیشتر موارد به مثابه آموزش در نظر گرفته شده و کمتر به سلامتی توجه شده است. اما در مطالعات اخیر سلامت نه تنها به عنوان جزیی از سرمایه انسانی، بلکه همزمان و به طور مستقل در مدل های رشد وارد شده و آثار آن بر رشد اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در حقیقت ارتقای سلامتی باعث می شود سرمایه انسانی از طریق انباشت سرمایه بهداشتی، افزایش یافته و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد. سلامتی از طر ...

اهمیت مقوله بهره‏وری و افزایش‎آن در سالهای اخیر در میان بسیاری از نظریه‏پردازان و اقتصاددانان سبب گردیده تا یافتن عواملی که بتوانند در افزایش و بهبود بهره‏وری کل عوامل تولید موثر واقع شوند، حائز اهمیت باشد. به طور کلی بهره‏وری عبارت است از " استفاده بهینه از منابع تولید (نیروی‏کار، سرمایه، تجهیزات، تسهیلات، انرژی)، مدیریت علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات و گسترش بازارها جهت بهبود در سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی". دراین مطالعه نقش آزادسازی تجاری بر بهره‏وری ...

سازمان کنفرانس اسلامی(سازمان همکاریهای اسلامی) ، سازمانی بین قاره ای که از57 کشور و12 ناظر بین المللی تشکیل شده است. این سازمان با شعارهایی همچون ایجاد همکاری وتفاهم اسلامی و کوشش در راه همبستگی امت اسلام، تکیه بر حفظ ارزشهای معنوی، اخلاقی، اجتماعی واقتصادی اسلام واستحکام پیوندهای برادری ودوستی ومذهبی بین کشورهای مسلمان ، در سپتامبر 1969(1348 هجری شمسی) تاسیس گردید وبا توجه به حضور ایران در این سازمان وتوسعه روز افزون آن لازم وضروری به نظر می رسد که به تبیین دقیق مزایا و مصون ...