عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده رهبران سازمان برای ایجاد تغییرات اساسی و در جریان حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند. تحقیقات نشان می دهد،هوش هیجانی مدیران ، به پیشرفت و بهبود فرایند تصمیم گیری شغلی منجر می شود. به نظر می رسد که علت بارز و موفقیت برخی از مدیران و دانشمندان در مقایسه با برخی دیگر، این است که این گروه در هماهنگ کردن تلاش های خود با کار تیمی به صورت موثر،مسوولیت پذیری و رهبری ، توانایی پذیرش دیدگاههای دیگران، متقاعد سازی دیگران، همکاری واجتناب از تعارض، تنظیم ...

در صورت اجرای مناسب مدیریت ریسک ، پروژه اي موفق می شود كه در چارچوب زمان و بودجه تعيين شده و كاركرد موردنظر تكميل شده باشد و انتظارات مديريت عالي و كاربر يا كارفرما را تأمين كند. یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار، تاکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است و به نظر می‌رسد که توجه و عطف به سازمان یادگیرنده، می تواند سازمان را از هر جهت در محیط متلاطم کنونی، بیمه و تضمین کند تا سازمان بهتر در برابر تغییرات، واکنش و انعطا ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان انطباق فضاهای آموزشی و پرورشی مدارس ابتدایی شهر خوی با استانداردهای سازمان نوسازی مدارس و سازمان بین المللی یونسکو بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه را کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهری شهر خوی به تعداد 60 باب مدرسه تشکیل داده است.نمونه ای به حجم35 مدرسه با روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از چک لیستی در دو بخش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی(درصد، میانگین، انحر ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت ذهن منابع انساني بر بالندگی سازماني، از طريق متغير واسط فرهنگ سازماني است. بر اين اساس کارمندان اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و با احتساب جامعه آماری140 نفر، تعداد 100 نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی می‌باشد. همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه (با تعيين روايي و پايايي) ...