عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 172

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی چالشهای پیش روی برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی ایران صورت گرفته است. با مروری بر نظریه ها و اندیشه های صاحب نظران در خصوص سازمان های دولتی و برنامه ریزی فرهنگی و همچنین نظریه ها و مدل های مربوط به برنامه ریزی که شامل نظریات پالمر ، برودی،میلاردی،بم استن و رابنستن و پژوهش های پیشین ، چارچوب نظری این پژوهش مورد بررسی و تدوین قرار گرفته است . این پژوهش شامل 13 سوال پژوهشی 6 فرضیه و 27 سوال پرسشنامه می باشد که گویه های آن عبارتند از:سیاست فرهنگی ، ت ...

در محيط رقابتي جهاني حال حاضر، مديريت دانش به‌عنوان ابزاري توانمند جهت حفظ موقعيت رقابتي و مديريت نوآوري و عامل كليدي براي بقا در سازمان‌ها تلقي گرديده است. به دليل داشتن پتانسيل مناسب تاكنون مديريت دانش در شرکت‌هاي خصوصي جهت پياده‌سازي و اجرا مطرح گرديده است و سازمان‌هاي دولتي کمتر به آن توجّه نموده‌اند. در موسسات دولتي با توجه به بي معنا بودن رقابت چندان به موضوع مديريت دانش توجه نشده است، ولي با توجه به پيشرفت سازمان‌هاي دولتي در ساير کشورها و ارتباطات بين‌المللي در بين سا ...

فساد يکي از پديده‌هاي جهاني است كه از ديرباز با پيدايش شكل‌هاي اوليه حكومت وجود داشته است. در زيرمجموعه فساد در معني عام، فساد در نظام اداري نيز، گريبانگير همه كشورها بوده و اقدامات بسياري در پيشگيري يا مقابله با آن به انجام رسيده است. فساد اداري - مالي بر اساس تعريف سازمان شفافيت بين المللي آن دسته از فعاليت‌هاي کارکنان و مسئولان دولت را شامل مي‌شود که اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کننده) يا به شخص ديگر باشد. عوام ...

براساس جديدترين پيش بيني‌ها، بازار هوش‌تجاري که در سال 2012 حجمي در حدود 76 ميليارد دلار در سطح جهان داشته است تا سال 2016 با رشد صد در صدي همراه بوده و به حجم 143 ميليارد دلار خواهد رسيد (اينفورميشن ايج 2013). اين واقعيت ناشي از اهميت روزافزون بهره‌گيري از سامانه‌هاي گوناگون هوش‌تجاري در سازمان‌ها است که آن‌ها را بر آن داشته است تا اقدام به شناخت، انتخاب و استقرار آن سامانه‌ها براي تسهيل دسترسي به اهداف خود نمايند. سازمان‌هاي دولتي با توجه به ماهيت ماموريت‌محور خود، لازم است ...

نهادهاي عمومي و دولت براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي عمراني و اجرايي خود همانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در قالب قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني و ساير عقود در جهت تملك اراضي و املاك مبايعه نامه اي اقدام نمايند اما به جهت عدم وجود سند رسمي مالكيت در خصوص اراضي و املاك واقع در طرح هاي مذكور ، معمولاً نهادهاي عمومي و دولت براي اشخاصي كه داراي مالكيت مبايعه نامه اي هستند ايجاد مشكل مي نمايد و گاهاً بدون توجه به مالكيت آن ها اقدام به تصرف و تملك نموده ، طرحهاي عمراني ...

هدف از اين پژوهش بررسي پيامدهاي عدم تدوين استانداردهاي حسابداري براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و انتظارات استفاده كنندگان از محتواي اين استاندارد‌ها است. به منظور تعيين پيامدهاي عدم تدوين استاندارد هاي حسابداري براي دستگاه هاي اجرايي، تأثير اين استانداردها بر چهار عامل شامل: استقرار يك نظام حسابداري و گزارشگري مالي مبتني بر ايفاي مسئوليت پاسخگويي، ارتقاء خصوصيات كيفي صورت هاي مالي، بهبود فرايند حسابرسي و اعتباردهي به صورت هاي مالي و همچنين بهبود فرايند مديريت مالي در دستگاه هاي ...

بحران ها حوادثي هستند كه اهداف استراتژيك سازمان ها را تهديد مي كنند و سازمان ها پديده هايي در سطح چند سيستمي مي باشند كه خانواده، سازمان هاي كسب و كار، ملت ها و در كل بشر را در بر مي گيرند. در اين تحقيق كانون توجه ما روي بحران هاي سازماني مي باشد. مي توان گفت سازمان ها به نوعي مي توانند پديد آورنده بحران باشند زيرا در غياب سازمان ها ، تغييرات محيطي آهسته تر و كمتر بوقوع مي پيوندند. طي سالهاي گذشته شاهد وقوع بحران هاي زيادي بوده ايم كه سازمان ها با آن درگير شده اند، به طوري كه ...

با هدف بررسي نقش حمايت سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در سبک رهبري و عملکرد شغلي، از 202 نفر از مديران سازمان‌هاي دولتي استان گيلان که به شيوه تصادفي ساده از جامعه مديران سازمان‌هاي دولتي استان گيلان انتخاب شده بودند، خواسته شد تا با تکميل پرسشنامه‌هاي تحقيق در اين پژوهش مشارکت کنند. داده‌هاي بدست آمده با آزمون همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، آزمون t استيودنت براي گروه‌هاي مستقل و تحليل واريانس يکراهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد ک ...

امنيت به مفهوم احساس رهايي از ترس و خطر ؛ يكي از نيازهاي اصلي و اساسي انسان ها از آغاز زندگي بوده است. امنيت به اين معنا در ارتباط متقابل با عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد. وجود امنيت اجتماعي به عنوان يكي از تمهيدات در راستاي حفظ حيات گروههاي اجتماعي و برخورداري آن ها از فرصت ها و امكانات و تسهيلات به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر خويش مطرح شده است. در اين راستا معناي امنيت اجتماعي به عنوان يك مفهوم پيچيده هرچند كه تعريف آن به عنوان يك پديده ادراكي وا حساسي است، مو ...