عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 163

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران سازمانهای دولتی (مطالعه موردی : سازمانهای دولتی شهرستان چالوس) می باشد. تحقیق حاضر بر اساس نحوه گردآوری داده ها، جزو تحقیقات توصیفی است و از لحاظ روابط بین متغیرها از نوع تحقیق همبستگی است. از میان جامعه آماری 150 موردی کارکنان سازمان های مذکور، تعداد 108 مورد بعنوان نمونه آماری انتخاب و سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، در گام اول کلیه اعداد کیفی پرسشنامه لیکرت به مقادیر کمی تبدیل شدن ...

پاداش به عنوان بزرگترین اصل مدیریت در دنیا، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم ترغیب و تشویق کارکنان در سازمان ها تلقی می شود. پاداشی که فرد از سازمان دریافت می کند یابه خاطر انجام وظایف محوله در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق و دستمزد نامیده می شود، یابه خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان مزایایی فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود. طراحی سیستم پاداش و شیوه های مناسب تشویق و تنبیه یکی از وظایف مهم مد ...

در این بررسی 36 سازمان بین المللی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد حیات وحش فعالیت دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. از کل این سازمان ها ، تعداد 10 سازمان دولتی و 26 سازمان غیر دولتی بودند. سابقه تاسیس آنهابین 10 تا 100 و تعداد اعضا بین 19 تا 157 کشور بودند. این سازمان ها تحت 14 عنوان سازمانی تفکیک شده اند که عبارتند از : اتحادیه ، انجمن، باشگاه، برنامه ، بنیاد، جامعه، سازمان، سرویس ، شورا، صندوق ، کمیسیون، کنوانسیون، مرکز و موسسه، در تقسیم بندی فعالیت سازمان ها، 4 گ ...

در این تحقیق با عنوان بررسی رابطه اندازه سازمان و نظام مدیریت منابع انسانی تلاش شده است تا وجود رابطه بین اندازه سازمان (تعداد کارکنان) و متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی شامل نظام‌های جذب ، انتصاب ، آموزش و نگهداشت منابع انسانی تبیین گردد. بر این اساس چهار فرضیه پژوهش تدوین گردید و با توجه به فرضیات رابطه اندازه سازمان با متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی مورد آزمون قرار گرفت . در بخش ادبیات تحقیق، نتایج و یافته‌های تحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد متغیرهای وابسته و مستق ...

این پژوهش به منظور "بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان" و برای پیگیری اهداف زیر انجام شده است : این پژوهش در قالب اهداف ذیل مورد بررسی قرار گرفته است : -1 سنجش میزان آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت در سازمانهای دولتی شهر کرمان -2 سنجش نحوه عملکرد مدیران سازمانهای دولتی شهر کرمان -3 تعیین نوع و میزان رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان. -4 ارائه پیشنهادات در جه ...
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان | 

بررسی ها نشان می دهد که باز مهندسی فرایند کاری ‏‎(BPR)‎‏ در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد اهتمام سازمان های بخش خصوصی قرار گرفته است. در این میان، براساس نظریه مدیریت گرایی، گستره BPR سازمان های دولتی این کشورها را نیز فرا گرفته است. در این مقاله، ضمن نگاهی اجمالی بر تعریف و روش شناسی BPR ویژگی های برجسته سازمان های دولتی و تاثیر آنها را بر اجرای BPR در بخش دولتی برمی شماریم و نمونه ای از اجرای موفقBPR را در یکی از سازمان های دولتی و نیز نکاتی را برای اجرای موفق BPR ارایه می ...

اگر سیر تکامل نظریه های سازمان را به طور اعم و نظریه های سازمان و مدیریت در بخش دولتی را به طور اخص بدقت مطالعه کنیم ، به این نکته پی خوهیم برد که هیچ کدام از رویکردها ، نظریه ها و مدلهای مطرح شده نتوانسته اند به طور کامل به صورت پارادایم غالب ، عمل کنند . در عصر حاضر ، مقوله فناوری اطلاعات ‏‎(IT)‏ به محور بنیادین مباحث مدیریتی تبدیل و گستره آن بخش دولتی را نیز در نوردیده است . برخی از حامیان فناوری اطلاعات بر این باورند که پاسخگویی بخش دولتی را با ین فناوری می توان افزایش د ...

در این گزارش سعی شده است با برشمردن وضعیت و نحوهء فعالیت آموزشی نهادهای دولتی غیر وزارت فرهنگ و آموزشی عالی و ارزیابی عملکرد گذشته تا حال آنها، واقعیت به کارگیری سرمایه در قالب یک سیاست با اجرای واحد را از لحاظ جنبه‌های مثبت و منفی بودن آن مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد تا از اتلاف سرمایه و وقت جلوگیری گردد. به همین منظور گزارش حاضر، در چهار فصل، جنبه‌های مختلف مربوط به این موضوع را، با عناوین موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی، نحوهء فعالیتهای آموزشی موسسات ، ...

سازمان های غیر دولتی به سازمان هایی متشکل از گروهی افراد هم هدف که به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت، با تشکیلات و سازماندهی متناسب در جهت اهداف و موضوعات معینی فعالیت می نماید، اطلاق می شود . این سازمانها در مشارکت مردمی و توسعه پایدار ، تقویت جامعه مدنی ،نقش موثری ایفا می کنند. موضوع پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی وضعیت سازمان های غیر دولتی زنان در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی است . پس از تدوین فرضیه ( به دلیل بنیان های جامعه مدنی ، موقعیت سازما ...