عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، به بررسی مفاهیم دولت الکترونیک و ارکان تعاملی آن، مفاهیم استراتژی و انواع سازمانی آن، رابطه دولت الکترونیک با استراتژی سازمان و شناخت سازمان ثبت احوال کشور پرداخته شد و سپس الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک از بین کارکنان (مدیران وکارشناسان) سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران و مناطق ثبت احوال شهر تهران که با سیستم اطلاعات و آمار و انفورماتیک و استراتژی‌های سازمان ثبت احوال آشنا بوده، نمونه آمار ...

موضوعی که در سال های اخیر توجه زیادی را به سوی خود جلب کرده است، پیامدهای بکارگیری معنویت در زندگی اجتماعی و سازمانی افراد است و اینکه چگونه می توان با توسل جستن به معنویت، سلامت فردی و سازمانی را به ارمغان آورد. با توجه به مباحث مطرح شده و در نظر گرفتن اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی یک نوع رفتارهای فرانقش هستند و به جنبه های مادی توجه ندارند و رفتارهای داوطلبانه هستند، به نظر می رسد معنویت می تواند در بروز و ارتقای چنین رفتارهایی نقش موثری داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررس ...

سازمان های پیشرو و پویا می توانند با شناخت و بررسی همه جانبه شرایط داخلی و محیطی ، دانش سازمانی خود را ارتقا بخشیده و در جهت بهره وری عوامل درون و برون سازمانی موثر روی مدیریت دانش گام بردارند . لذا در این پژوهش تلاش شده است تا مولفه های بهره وری مدیریت دانش در سازمان تدوین شوند . پژوهشی که در این پایان نامه انجام شده ازنقطه نظر اجرا ، تحلیلی موردی و از نقطه نظر هدف ، کاربردی می باشد . لذا در راستای تحقق هدف پژوهش ، پرسشنامه نظرسنجی در میان جامعه آماری متشکل از خبرگان و کارش ...

این پژوهش به تبیین رضایتمندی شغلی بر اساس مدل هرزبرگ در اداره ثبت و احوال استان سمنان در سال 1391 پرداخته است. این پژوهش تلاش می کند، تا رضایت شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور بر اساس مدل هرزبرگ 5 بعد نوع کار، مدیر یا سرپرست، همکاران، ارتقاء در سازمان، معاش و مزایا در بین 108 نفر از کارکنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .روش تحقیق این پژوهش توصیفی با هدف کاربردی است. در روش تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا سنجش وضعیت موجود می باشد. در این پژوهش نیز محق ...

یکی از وظایف مدیریت ایفای نقش موثر در رهبری سازمان است . امروزه مدیران با چالش های متعددی از قبیل نیاز اساسی و حیاتی به رهبری تحول گرا ، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت ، توسعه پایدار و تداوم مزیت رقابتی ، تغییر و تحول سازمانی ، شکل دهی ، اصلاح و بهبود ارزش های اصلی سازمان ، فلسفه یا رسالت آن مواجه اند . مدیران موفق فردا از این چالش ها گریزان نیستند و باید برای رویارویی با چالش های آینده آماده گردند . چشم انداز رقابت نوین امروزه اقتصاد جهانی یک دورنمای رقابتی ایجادکرده است ...

نقش اساسی سازمان ثبت احوال درجمع‌آوری اطّلاعات جمعیّتی از طریق آمارهای ثبتی اشاره و با توجّه به رشد فزاینده که درثبت به موقع وقایع (درصد جاری و نرخ) آن‌ها به وجود آمده بیان گردیده که آمارهای ثبتی می‌تواند قابل اطمینان و اتّکا باشد و پیش‌بینی شده که با توجّه به روند پیگیری و انجام پروژه‌ها و طرح‌های ویژه‌ی ثبت وقایع حیاتی و اهداف مورد نظر سازمان و به‌کارگیری روش‌های نوین سیستم‌های مکانیزه و به روز نگهداشتن آمار و اطّلاعات جمعیّتی در پایگاه کشور و در نهایت دسترسی به ثبت وقایع و ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه دولت الکترونیک با چابکی سازمان در سازمان ثبت احوال می پردازد . سوال اساسی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که « آیا دولت الکترونیک رابطه ای با چابکی سازمان دارد ؟ ». برای بررسی این سوال به بررسی مفاهیم دولت الکترونیک و کارکردهای آن ، مفاهیم چابکی و ابعاد چابکی در سازمان های دولتی ، فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر چابکی و شناخت سازمان ثبت احوال پرداخته شد و سپس مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد . در این تحقیق بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ...

هدف کلی این تحقیق بررسی وجوه اشتراک و افتراق مؤثر در بعد خانواده در دو بافت مختلف اجتماعی و اقتصادی در تهران می باشد. برای سنجش عوامل فوق، پس از بررسی ادبیات تجربی و نظری تحقیق، شاخص های درآمد خانواده، اشتغال زنان و هزینه های خاص فرزندان جهت سنجش عوامل اقتصادی و همچنین شاخص های تحصیلات زنان و مردان، آگاهی خانواده ها از وسایل پیشگیری، ترجیح جنسی، تعداد مطلوب فرزندان و سن در هنگام ازدواج جهت سنجش عوامل اجتماعی استخراج و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آنها به ...